Art. 995 [Stosowanie do pierwszych wydań]

1. Przepisy ustawy stosuje się do pierwszych wydań:

1)  których wydawca ma na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania lub siedzibę lub

2)  których wydawca ma na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego miejsce zamieszkania lub siedzibę, lub

3)  które są chronione na podstawie umów międzynarodowych, w zakresie, w jakim ich ochrona wynika z tych umów.

2. Przepisy ustawy stosuje się do wydań naukowych i krytycznych, które:

1)  zostały dokonane przez obywatela polskiego albo osobę zamieszkałą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub

2)  zostały ustalone po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub

3)  zostały opublikowane po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub

4)  są chronione na podstawie umów międzynarodowych, w zakresie, w jakim ich ochrona wynika z tych umów.

0 Shares:
Dodaj komentarz
Przeczytaj także