Art. 90 [Stosowanie ustawy]

Przepisy ustawy stosuje się do artystycznych wykonań, które:

1)  dokonane zostały przez obywatela polskiego albo osobę zamieszkałą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub

11)  dokonane zostały przez obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub

2)  zostały ustalone po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub

3)  zostały opublikowane po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub

4)  są chronione na podstawie umów międzynarodowych, w zakresie, w jakim ich ochrona wynika z tych umów.

0 Shares:
Dodaj komentarz
Przeczytaj także