Nowy sąd cywilny dla dwóch „odnowionych” postępowań: tabele wynagrodzeń i wskazywanie organizacji właściwej w sprawach praw autorskich i pokrewnych

Weight scale of justice, lawyer in background. Justice, law, attorney, authority concept
Dziś wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 3 lutego 2011 r. w sprawie wyznaczenia sądu okręgowego właściwego do rozpoznawania niektórych spraw z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych (Dz.U. Nr. 36 poz. 186). Niniejszy artykuł omawia postępowania rozpoznawane przez ten sąd w ujęciu praktycznym. Autor przekazuje także kilka podstawowych informacji organizacyjnych przesłanych PrawoAutorskie.pl przez biuro rzecznika prasowego tego sądu.
Dziś wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 3 lutego 2011 r. w sprawie wyznaczenia sądu okręgowego właściwego do rozpoznawania niektórych spraw z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych (Dz.U. Nr. 36 poz. 186). Niniejszy artykuł omawia postępowania rozpoznawane przez ten sąd w ujęciu praktycznym. Autor przekazuje także kilka podstawowych informacji organizacyjnych przesłanych PrawoAutorskie.pl przez biuro rzecznika prasowego tego sądu.

Chodzi o sąd właściwy dla dwóch znanych uprzednio, ale obecnie, tj. od 21 października 2010 r., przedefiniowanych odrębnych postępowań prawnoautorskich, a ściślej odwołań od rozstrzygnięć Komisji Prawa Autorskiego („Komisja”):

 • zatwierdzających bądź odmawiających zatwierdzenia tabel wynagrodzeń (“postępowanie tabelowe“), oraz
 • wskazujących organizację właściwą w razie sporu dotyczącego tej samej kategorii utworów lub przedmiotów praw pokrewnych, reprezentowanych jednocześnie przez co najmniej dwie organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi („OZZ”), w sytuacji gdy uprawniony nie określił, z którą jest związany albo pozostaje anonimowy (“postępowanie w sprawie wskazania organizacji właściwej“).

Poniżej omówiono kilka podstawowych kwestii prawnych, które – głównie z uwagi na niedawno wprowadzone zmiany z ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych („PrAut”) – mogą budzić wątpliwości interpretacyjne. Chodzi o kwestie instancyjności, prawa do skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego, prawa do ingerencji sądu w tabele wynagrodzeń oraz celu postępowania w sprawie wskazania organizacji właściwej. Intencją artykułu jest także przekazanie Czytelnikom kilku podstawowych informacji praktycznych dotyczących organizacji sądu upoważnionego do rozpatrywania ww. spraw. Informacje te zostały przesłane PrawoAutorskie.pl przez biuro rzecznika prasowego tego sądu w dniu 1 marca 2011 r.

Kwestia instancyjności postępowań

Do rozpatrywania odwołań minister upoważnił Sąd Okręgowy w Poznaniu. Jednak w toku instancyjnym sąd ten będzie instancją odwoławczą (sensu stricto) tylko w odniesieniu do postępowania w sprawie wskazania organizacji właściwej. Jedynie bowiem w tym przypadku rozstrzygnięcie Komisji zapadnie w pierwszej instancji a sąd okręgowy rozpatrzy ewentualne odwołanie działając w oparciu o przepisy procedury cywilnej o apelacji (art. 11017 ust. 6 PrAut). Inaczej będzie w postępowaniu tabelowym. Instancją odwoławczą pozostanie wówczas Sąd Apelacyjny w Poznaniu. W razie bowiem wniesienia odwołania (wniosku o zatwierdzenie lub odmowę zatwierdzenia tabeli) rozstrzygnięcie Komisji upadnie a ewentualne ponowne orzeczenie sądu okręgowego, traktowane będzie jak wydane w pierwszej instancji. Powyższe procesowe rozróżnienie obu postępowań znajduje swoje odbicie także w przepisie art. 67a ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych – tekst jednolity z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz.U. Nr 90, poz. 594 ze zm.).

Kwestia prawa do skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego

Autor niniejszego artykułu przyjmuje, że na zasadach ogólnych uczestnikom postępowań, o których tu mowa przysługiwać będzie skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego. Można w tym wypadku bronić poglądu, że postępowania te dotyczą spraw z zakresu tzw. „prawa osobowego” w rozumieniu art. 5191 § 1 ustawy Kodeks postępowania cywilnego (“KPC“), co powoduje możliwość objęcia ich kognicją Sądu Najwyższego.

Powyższa konstatacja jawi się jako bardziej pewna w odniesieniu do postępowania w sprawie wskazania organizacji właściwej niż postępowania tabelowego. Pierwsze z tych postępowań jest bowiem szersze w swym zakresie. Może dotyczyć potencjalnie wszelkich interesów autorskich i pokrewnych w relacji do możliwości ich reprezentacji przez OZZ. Jako sprawa z zakresu „prawa osobowego” w rozumieniu art. 5191 § 1 KPC postępowanie to mogłoby zostać uznane za takie z powodu, z jednej strony realizacji w tym trybie osobistych praw uprawnionych do „twórczości naukowej i artystycznej” w rozumieniu art. 23 ustawy Kodeks cywilny („KC”) (por. np. postanowienie Sądu Najwyższego z 25.01.2001 r. III CKN 1454/10, opubl. OSNC 2001, Nr 7-8, poz. 116), z drugiej zaś za postępowanie zdolne do ochrony ich praw majątkowych jako osób fizycznych. Dostrzega się bowiem w doktrynie, że nie jest wykluczone, aby OZZ reprezentowała uprawnionych szeroko, a więc zarówno na płaszczyźnie majątkowej jak i osobistej (por. E.Traple [w:] System prawa prywatnego, Prawo autorskie, t. 13, II wyd. s. 210 i tam przyp. 150). Wynika z tego, że główne wątpliwości dotyczyłyby relacji tego postępowania do ochrony uczestników nie będących osobami fizycznymi, np.: producentów czy wydawców, chyba żeby uznać tę relację za uzasadnioną np. przez analogię do ochrony dóbr osobistych osób prawnych.

Reasumując, nie jest wykluczone, iż kwestie dopuszczalności skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego będą rozstrzygane ad casum w odniesieniu do rodzaju chronionego dobra/kategorii utworów i uprawnionych, a przyznanie uczestnikom w tym względzie szerokiego prawa do skargi byłoby nadmierne i trudne do uzasadnienia.

Powyższą argumentację można by odpowiednio odnieść także do postępowania tabelowego.

Kwestia odwołania w postępowaniu tabelowym a prawo do „twórczej” ingerencji sądu w tabele

Wniesienie odwołania w postępowaniu z art. 11011 i n. PrAut powoduje upadek orzeczenia Komisji. Postępowanie musi zostać powtórzone w granicach zaskarżenia, natomiast w pozostałym zakresie uzyskuje walor prawomocności. Wobec braku przepisów szczególnych w KPC, powstaje zasadnicze pytanie o granice orzekania przy ponownym rozpoznaniu sprawy przez sąd okręgowy? W szczególności, czy sądowi temu przysługuje prawo do „twórczej” ingerencji w treść przedstawionych przez OZZ tabel wynagrodzeń. Należy bowiem wskazać, że zgodnie z art. 11013ust. 4 zd. 2. ustawa autorska przyznaje takie uprawnienie w sposób wyraźny tylko Komisji, która odmawiając zatwierdzenia tabeli, ma prawo przedstawić na piśmie propozycje jej zmian wraz z uzasadnieniem.

Autor niniejszego artykułu opowiada się za dopuszczeniem takiej możliwości na zasadach ogólnych w granicach wniosku uczestnika niezadowolonego z rozstrzygnięcia Komisji. Przemawiają za tym przynajmniej dwa podstawowe względy:

Po pierwsze, w razie wniesienia odwołania do obowiązków sądu okręgowego należeć będzie ponownie zbadanie sprawy w oparciu o te same kryteria, którymi kierowała się Komisja (art. 11023 w zw. z art. 11013 ust. 5 PrAut). Po drugie, w granicach dyskrecjonalnej władzy sędziego, sąd będzie mógł, na zasadach ogólnych, zarządzić uzupełnienie materiału dowodowego (art. 515 KPC) oraz wyznaczyć rozprawę (art. 514 KPC), czym poszerzy zakres swej wiedzy w stosunku do tej uzyskanej od Komisji. Przepis art. 11023 PrAut nie wyłącza ww. postanowień KPC w przeciwieństwie np. do art. 1101 ust. 4 PrAut, który wyłącza art. 49 KPC.

Pozbawienie sądu prawa do dokonywania korekt tabel, a sprowadzenie jego roli jedynie do „organu” „zatwierdzającego” lub odmawiającego ich zatwierdzenia stałoby – jak się wydaje – w opozycji do postulatu rozpoznania istoty sprawy. Sąd pozostanie oczywiście związany żądaniem wniosku uczestnika postępowania niezadowolonego z rozstrzygnięcia Komisji, jednak – zdaniem autora tego artykułu – nie może oddalić żądania tylko z tego powodu, że zawiera wnioski korygujące tabele w stosunku do wersji będącej przedmiotem rozpoznania Komisji.

Trzeba jednak wskazać, że sprawa ta może wywoływać kontrowersje. Aktualnie, Konsorcjum Przyjazne Prawo Autorskie stara się przekonać Rzecznika Praw Obywatelskich do złożenia wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją art.  11023 PrAut. Zdaniem Konsorcjum artykuł ten ma rzekomo ograniczać sąd w prawie do rozpoznania istoty sprawy w postępowaniu tabelowym.

Kwestia celu postępowania w sprawie wskazania organizacji właściwej

Zakres ponownego badania sprawy przez sąd okręgowy w postępowaniu odwoławczym dotyczącym wskazania organizacji właściwej pozostaje zgodny z zasadami obowiązującymi w postępowaniu apelacyjnym. Zasad tych nie ma potrzeby wyjaśniać w tym miejscu. Dużo ważniejszą kwestią praktyczną dla potrzeb formułowania odwołań (apelacji) pozostaje bowiem ustalenie celu i zakresu tego postępowania w pierwszej instancji, a więc przed Komisją i jego wpływu na inne zawisłe sprawy.

Na gruncie poprzedniego stanu prawnego, tj. do 21 października 2010 r. istniały wątpliwości. Wskazywano, że w art. 107 PrAut chodzi jedynie o spory kompetencyjne między OZZ. Celem tego postępowania miało być:

„rozwiązanie konfliktu między organizacjami w przypadku, gdy istnieje więcej niż jedna organizacja zbiorowego zarządzania, która rości sobie prawa do tych samych utworów na tym samym polu eksploatacji” (por. m.zd. nietrafnie w tym względzie J.Sieńczyło-Chlabicz, glosa opubl. w PiP 2010/9/132 do wyroku Sądu Najwyższego z 16.10.2009 r. I CSK 35/09, opubl. OSNIC 2010 Nr. 3 poz. 47, s. 80).

Obecnie nie można mieć wątpliwości, że spory kompetencyjne mogą, co najwyżej, stanowić jedną z wielu przyczyn zainicjowania tego postępowania przez wnioskodawcę (np. twórcę, OZZ, korzystającego z utworów czy organizację zrzeszającą korzystających) przy udziale uczestników (por. art. 11017 ust. 2-3 PrAut). W praktyce postępowanie to będzie najczęściej dotyczyć sporów związanych z domniemaniami wzruszalnymi zawartymi w ustawie autorskiej (np. art. 105 ust. 1 PrAut) i działaniami OZZ podejmowanymi bez zlecenia (negiotiorum gestor). Postępowanie to ma być bowiem „odstępstwem od zasady cywilnoprawnego charakteru powierzenia zarządzania” (takiego sformułowania dot. art. 107 PrAut używa wyrok NSA z 23.11.1999 r. – sygn. akt I SA 2064/98, opubl. Lex nr 173423).

O tym, że sprawy z tego zakresu nie będą należały do rzadkości przekonuje cytowany powyżej wyrok Sądu Najwyższego z 16 września 2009 r. Wydaje się, że Sąd Najwyższy zakwestionował w nim dotychczasową linię orzecznictwa i określił skutki wyczerpania drogi sądowej w ramach tego postępowania w związku z obaleniem domniemania z art. 105 ust. 1 PrAut. Nie będzie w tym kontekście niepoprawnym twierdzenie, że obalenie tego domniemania, wobec zarzutu działania konkurencyjnej OZZ dla tej samej kategorii utworów czy przedmiotów praw pokrewnych, może zostać obecnie uzależnione od rozstrzygnięcia Komisji wskazującej na organizację właściwą i wyczerpania tej drogi postępowania przed Komisją.

Organizacja Sądu Okręgowego w Poznaniu po wejściu w życie Rozporządzenia z 3 lutego 2011 r.

Zgodnie z oświadczeniem biura rzecznika Sądu Okręgowego w Poznaniu przekazanym PrawoAutorskie.pl w dniu 1 marca 2011 r., do prowadzenia spraw, o których tu mowa wyznaczono I Wydział Cywilny tego sądu. Za orzekanie będą odpowiedzialni wszyscy sędziowie tego wydziału zgodnie z podziałem czynności. Należy przypomnieć, że Ministerstwo Sprawiedliwości na etapie projektowania szacowało, że rocznie może chodzić o około 30 do 40 spraw z tego zakresu. Nie przewidziano więc dodatkowych etatów dla sędziów. W swym oświadczeniu biuro wskazuje, że nie dysponuje – jak dotąd – danymi dotyczącymi ilości spraw i dlatego nie może komentować szacunków ministerstwa. Co istotne, w oświadczeniu z 1 marca, sąd zapewnia, że zamierza publikować orzeczenia zapadłe w tym trybie na własnej „domowej” stronie internetowej. Biorąc pod uwagę, że pierwsze sprawy z zakresu postępowania tabelowego będą rozpoznawane przez Komisję zapewne dopiero po 20 czerwca 2011 r. – zgodnie bowiem z art. 11012 PrAut w zw. art. 3 ust. 5 ustawy z 8 lipca 2010 r. zmieniającej PrAut, powinny zostać wszczęte najpóźniej przed upływem 6 miesięcy od chwili powołania nowej Komisji, co nastąpiło w dniu 21 grudnia 2010 r. – sąd w Poznaniu ma jeszcze trochę czasu na niezbędne przygotowania organizacyjne. Nie dotyczy to wszak drugiego z postępowań, od którego – przynajmniej teoretycznie – można od dziś w Poznaniu apelować.

0 Shares:
1 komentarz
 1. Prezentowana przeze mnie powyżej koncepcja "twórczej" możliwości modyfikacji tabel przez sąd w granicach wniosku jest w świetle najnowszego orzecznictwa Sądu Okręgowego w Poznaniu możliwa – jak się wydaje – tylko dla zmian w tresci tabel o charakterze mniej istotnym, np. doprecyzowujących. W każdym wypadku należy jednak złożyć w sądzie tę samą tabelę, która była ostatnią przeprocedowaną przed Komisją Prawa Autorskiego.

   

  Jest jednak (chyba) jakaś wewnętrzna sprzeczność w drugiej z opisywanych przeze mnie poniżej spraw (I NS 75/12) wówczas, gdy sąd pisze z jednej strony o braku możliwości "kształtowania tabel w orzeczeniu Sądu", z drugiej o ich rozpoznawaniu (zatwierdzaniu/odmowie zatwierdzenia) "w granicach wniosku".

   

  I tak przykładowo:

   

  1. W sprawie I NS 183/13 w postanowieniu z 1 marca 2016 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu odrzucił prawomocnie proponowaną przez STOART, ZASP, ZPAV wspólną tabelę wynagrodzeń na polu reemisji w całości z uwagi na zarzut uczestników postępowania o przejściowej niedopuszczalności drogi sądowej.

   

  W uzasadnieniu podkreślono:

   

  • W szczególności uczestnik (…) powołując się na niedopuszczalność dokonanej modyfikacji i czasową niedopuszczalność drogi sądowej wniosła o odrzucenie wniosku (k.347). Wskazała, że treść przedłożonej tabeli w istotnym zakresie modyfikuje tabelę będącą przedmiotem rozpoznania przez Komisję Prawa Autorskiego w postępowaniu wszczętym wnioskiem z dnia 7 września 2012r. W dniu 11 marca 2013r. wnioskodawcy zmodyfikowali ten wniosek, w ten sposób, że obniżyli wynagrodzenie przewidziane dla artystów wykonawców do poziomu 0,425% wpływów remitenta, zmienili punkt 6 i 8 pierwotnego wniosku oraz wprowadzili pozostałe zmiany w tabeli z punktami 1,4,5 zmienionego wniosku. Zmieniona tabela nie uległa dalszym przekształceniom w toku postępowania przed Komisją do czasu umorzenia postępowania postanowieniem z dnia 15 maja 2013r. Z kolei wnioskodawcy przedłożyli sądowi tabelę w pierwotnym brzmieniu, ignorując własne działania podjęte przed Komisją i jej modyfikację, które były przedmiotowo istotne. Wobec powyższego przedmiotem rozpoznania przez sąd jest obecnie inna tabela niż, ta która była oceniania w postępowaniu przed Komisją Prawa Autorskiego, a zatem wniosek jest obarczony nieusuwalną na etapie wniesienia do sądu wadą formalną i powinien zostać odrzucony.

    

   – wyciąg z ustaleń prawnych

    

   Przedmiotem postępowania toczącego się przed Sądem nie może być tabela wynagrodzeń wnioskodawców o innej treści niż tabela będąca przedmiotem toczącego się postępowania przed Komisją. (…) Bezpodstawne jest zatem twierdzenie przez wnioskodawców, iż Komisja nie badała merytorycznie zmodyfikowanego wniosku o zatwierdzenie wspólnej tabeli wynagrodzeń z dnia 7 września 2012r., przewidującego obniżone pismem z dnia 11 marca 2013r. wynagrodzenie z tego tytułu, gdyż postanowieniem z dnia 15 maja 2013r. Komisja wydała jedynie proceduralne rozstrzygnięcie umarzające postępowanie w sprawie ze względu na upływ terminu ustawowego na rozstrzygnięcie sprawy przez Komisję przewidzianego w art. 11013 ust. 1 upa. (…) wnioskodawca nie może po złożeniu wniosku zmieniać kształtu tabeli.

  2. W postanowieniu z 6 kwietnia 2016 r. (I Ns 75/12/10), tabele ZAiKS na polu nadawania (TV TV) oraz zwielokrotniania i wyświetlania (TW-AV), zostały prawomocnie odrzucone.

   

  • W uzasadnieniu wskazano na czasową niedopuszczalność drogi sądowej. ZAiKS tak dalece zmodyfikował tabele w toku postępowania, że SO uznał, że zmiany te powinna ocenić Komisja Prawa Autorskiego. Sąd wskazał, że to racjonalne, aby tabela zmodyfikowana merytorycznie na etapie postępowania przez Sądem, mogła zostać w pierwszym rzędzie oceniona przez grono ekspertów Komisji Prawa Autorskiego w postępowaniu, które nazwała: quasi mediacją. 
  • Zdaniem Sądu nie został on wyposażony w kompetencję do kształtowania swoim orzeczeniem nowej treści tabeli, a w szczególności modyfikowania poszczególnych jej postanowień w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie. Zmiany zaproponowane przez ZAiKS nie miały wyłącznie charakteru doprecyzowującego niejednoznaczne zapisy. W szczególności zmiana stawki jest okolicznością przedmiotowo istotną w tym zakresie. O takim modelu postępowania przesądza np. okoliczność, że przez sądem mogą występować tylko te organizacje, które brały udział wcześniej w postępowaniu przed Komisją Prawa Autorskiego. Z konkluzji Sądu wynika, że ZAiKS powinien był wszcząć odrębne postępowania co do każdej merytorycznej zmiany w swej tabeli i ewentualnie w późniejszym czasie poszukiwać połączenia tych spraw przez sądem powszechnym. 

  Z uzasadnienia:

   

  • "ustanowiono czasową niedopuszczalność drogi sądowej, przewidując obligatoryjną, uprzednią ścieżkę postępowania przed Komisją Prawa Autorskiego. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy Komisja Prawa Autorskiego nie podejmie rozstrzygnięcia (jakiegokolwiek) w terminie 6 miesięcy , co w sprawie niniejszej nie miało miejsca."
  • "warunki otwarcia drogi sądowej są formułowane w sposób niejednorodny i nie ma uniwersalnej formuły, w której wyrażałoby się wprowadzenie w sprawie cywilnej przejściowej niedopuszczalności drogi sądowej."
  • "w postępowaniu przed sądem mogą występować jedynie te podmioty, które wcześniej zgłosiły swój udział w postępowaniu przed Komisją Prawa Autorskiego. Również i ta okoliczność przemawia za brakiem dopuszczalności dokonywania przed sądem zasadniczych zmian wniosku i przyjmowania w takich okolicznościach czasowej niedopuszczalności drogi sądowej w zakresie dokonanych zmian. Na tle tak istotnych zmian dokonywanych w toku niniejszego postępowania nie sposób wykluczyć, że udziałem w postępowaniu byłyby aktualnie zainteresowane jeszcze inne podmioty, które z uwagi na pierwotne brzmienie tabeli nie uczestniczyły w postępowaniu przed Komisją. Podmioty takie nawet nie miałyby wiedzy o tym, że istotne dla nich zapisy tabel są procedowane w postępowaniu sądowym. Ograniczenie dotyczące podmiotów uczestniczących w postępowaniu przed sądem jednoznacznie sprzeciwia się dokonywaniu modyfikacji wniosku przez wnioskodawcę na etapie postepowania sądowego."
  • Wykładnia pozwalająca organizacji zbiorowego zarządzania na późniejszą modyfikację tabeli, a w rzeczywistości na przywołanie nowej treści tabeli i wnioskowanie o jej zatwierdzenie, prowadziłaby do zezwolenia organizacji na obejście prawa i pominięcie prejudycjalnego postępowania przed organem wyznaczonym mocą ustawy do oceny tabeli.
  • "prawna idea wprowadzenia dwuetapowego postępowania o zatwierdzenie tabel wynagrodzeń sprowadzała się do umożliwienia w pierwszym etapie postępowania wypowiedzenia się co do treści tabel gronu ekspertów powołanych przez dwie kategorie podmiotów uczestniczących w obrocie prawami autorskimi i przedmiotami prawa pokrewnych, których interesy co do zasady są sprzeczne, tj. organizacje zbiorowego zarządzania utworami i przedmiotami praw pokrewnych z jednej strony oraz podmiotami zrzeszającymi użytkowników tych utworów i przedmiotów praw pokrewnych z drugiej strony. Ta racjonalna idea oddania sprawy w pierwszym rzędzie pod rozwagę ekspertom, którzy w drodze quasi mediacji mogą przedstawić rozwiązanie najbardziej sprawiedliwe z punktu widzenia podmiotów o sprzecznych interesach utwierdza Sąd orzekający w niniejszej sprawie w słuszności tezy o braku możliwości pominięcia tego etapu zatwierdzania tabel przy podejmowaniu merytorycznej decyzji przez sąd o ich zgodności z przepisami prawa."
  • Podkreślenia wymaga również, że brak podstaw do zastosowania art. 193 k.p.c. w ramach postępowania sądowego o zatwierdzanie tabel wynagrodzeń znajduje swoje uzasadnienie także w treści art. 11023 u.p.a., który określa zakres kognicji sądu w sprawach o zatwierdzenie tabeli wynagrodzeń. Wyczerpując tok postępowania sąd orzeka o zatwierdzeniu lub odmowie zatwierdzenia tabeli wynagrodzeń w całości albo w części. Wykładnia tego przepisu prowadzi do wniosku, że sąd może wydać dwojakiego rodzaju rozstrzygnięcia merytoryczne: zatwierdzić tabelę objętą wnioskiem w całości lub w części, bądź też odmówić zatwierdzenia tabeli objętej wnioskiem w całości lub w części. Sąd natomiast nie został wyposażony w kompetencję do kształtowania swoim orzeczeniem nowej treści tabeli, a w szczególności modyfikowania poszczególnych jej postanowień w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie. Tak sztywno zakreślona kognicja sądu w tym postępowaniu, wyłączająca możliwość jakiejkolwiek zmiany treści tabeli w orzeczeniu sądowym, również przemawia na rzecz tezy, że wnioskodawca nie może po złożeniu wniosku zmieniać kształtu tabeli w sposób istotny, co w niniejszej sprawie niewątpliwie nastąpiło."

  – podkreślenia moje.

Dodaj komentarz
Przeczytaj także
Czytaj więcej

Ograniczenia i wyjątki – krótki komentarz do dyrektywy o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym

W dniu 6 czerwca 2019 r. weszła w życie dyrektywa z 17 kwietnia 2019 r. w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym oraz zmiany dyrektyw 96/9/WE i 2001/29/WE.[1] Państwa członkowskie UE mają dwa lata na jej wdrożenie do krajowych porządków prawnych – dalej „Dyrektywa JRC”. Artykuł jest pierwszym z cyklu krótkich omówień nowego prawa autorskiego Unii Europejskiej, rodzajem wprowadzenia. Z uwagi na ramy opracowania do minimum ograniczono komentarz „odautorski”, poprzestając na możliwie syntetycznym i krótkim ujęciu.
Czytaj więcej

The audiovisual (statutory) royalties in Poland

The article outlines the issue of remuneration for using of audiovisual works in Poland by also looking into a new movement in the world of copyright law. The amount of audiovisual royalties collected by CSs in Poland is currently significant and still growing, since the right in question is attributed both to Polish as well as to foreign authors or artistic performers who do not even have to be members of (proper) collecting society to demand royalties. It is the every user of an audiovisual work under the obligation to pay to the statutory royalties.*
Czytaj więcej

Zagadnienia jurysdykcji krajowej i prawa właściwego w sprawie roszczeń o zaniechanie – kilka drobnych spostrzeżeń na tle sporów o prawa autorskie z dostawcą dostępu do Internetu w Polsce

Sprawy zapobiegania piractwu telewizyjnemu nabrały obecnie na znaczeniu. Uprawnieni biją w dzwony, a Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego podobno pracuje nad wdrożeniem w Polsce art. 8 ust. 3 dyrektywy o prawie autorskim w społeczeństwie informacyjnym. Niektórzy myślą jednak, że nie trzeba tego robić, inni z kolei uważają, że jednak trzeba. Poniżej zastanawiam się bardzo ogólnie oraz niewyczerpująco co w sytuacji, gdyby uprawnionym przyszło dziś do głowy pozwać w Polsce dostawcę dostępu do Internetu - pośrednika ("DDI") o zablokowanie dostępu do pirackiej strony www, ale na podstawie zharmonizowanego z art. 8 ust. 3 ww. dyrektywy prawa innego niż Polska kraju członkowskiego Unii Europejskiej.
Czytaj więcej

Wizerunek i roszczenia post mortem – omówienie orzeczenia Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 7 stycznia 2015 r. (I ACz 2501/14, niepublikowane)

Sąd Apelacyjny w Warszawie w postanowieniu z 7 stycznia 2015 r. odmówił spadkobiercom Anny Przybylskiej* wstąpienia we wszczęty za Jej życia spór sądowy z wydawcą jednego z poczytnych dzienników o charakterze tabloidowym w zakresie dotyczącym bezprawnie rozpowszechnionego, powszechnie znanego wizerunku Aktorki.
Czytaj więcej

O twórczości plastycznej w światach fantasy i science fiction

W niniejszym artykule pragniemy zastanowić się od strony praktycznej nad możliwościami korzystania z twórczości innych osób wpisanej w określony świat fantastyczny lub fantastyczno-naukowy na przykładzie wybranych przestrzennych prac plastycznych: modeli, miniatur i replik. Po poniższym tekście można się więc spodziewać rozmnożenia dalszych pytań. Będąc tego świadomi staramy się być praktyczni, oczywiście na tyle, na ile pozwalają nam na to eksplorowany temat, światy fantasy i science fiction oraz ich mali lub duzi przedstawiciele, wytwory ludzkiej fantazji. Nie jest to jednak artykuł naukowy i takim chcieliśmy go widzieć.
Czytaj więcej

Audiovisual Works are Integral Works as Broadcast or Rebroadcast as a Single Work and Not as a Set (Collection) of Various Component Works

In the judgment of the Polish Court of Appeal in Warsaw of May 22, 2013 (I ACa 1359/12) it was confirmed that the use of an audiovisual work is—by virtue of a legal presumption—subject to an exclusive right of the producer of such a work and, as long as that work is used as the whole, the broadcasters or rebroadcasters transmitting it do not require additional licences for its integral parts (for instance musical and worded-musical works with words) from the respective copyright collecting society representing those integral parts or pre-existing works. The court pointed out that until that assumption was disproven it is the producer and not the authors who holds the right to use the audiovisual work as a whole. The Appeal Court stressed also that an audiovisual work is not a set (collection) of various so-called component works: it is a single work.
Czytaj więcej

Polish Supreme Court Rules that Exclusive Rights Related to a Protected Trade Mark do not Cover Spatial Content (Material) that is the Inspiration for that Trade Mark

The object (source, material) stemming from the public domain that is an idea or inspiration for a used spatial trade mark cannot be subject to exclusive rights as granted for the protected spatial trade mark using that object, but may potentially be subject to protection under copyright law.
Czytaj więcej

A Copyright Holder whose Rights have been Infringed may Claim Punitive Damages against the Perpetrator beyond the Actual Damage Incurred owing to the Infringement: Commentary on Polish Supreme Court judgment of March 8, 2012 (V CSK 102/11)

Under the provision of art.79(1) of the Polish Copyright Act, among the forms of redress available to a right holder whose rights have been infringed is the right to demand that the infringing party repair the inflicted damage by payment of double or, where the infringement is culpable, triple the amount of appropriate remuneration that would have been due as of the time it was claimed in exchange for the right holder’s consent for the use of the work. The Supreme Court held this provision to be of a punitive nature and that there is no connection between the culprit’s liability and the actual damage suffered by the right holder. Consequently, as the court stated, only the actual infringement of the protected right triggers the liability in question. This remedy is intended to provide the right holder with simpler and faster access to protection against and compensation for the infringement. In the authors’ view, the discussed judgment may be highly controversial, as the Polish Supreme Court seems to be disregarding the EU system of IP rights enforcement, primarily established by Directive 2004/48 on the enforcement of intellectual property rights (the Enforcement Directive). The Supreme Court seems also to disregard the premises establishing civil liability of the perpetrator.
Czytaj więcej

What are the (Time)-Limits for Collecting Societies to Bring Claims?

In a judgment of November 17, 2011, Case III CSK 30/11, the Polish Supreme Court held that claims brought by collecting societies regarding copyright are as a rule subject to a 10-year limitation period, even if the claims—by virtue of law—can be brought to the court only by the respective collecting society (mandatory representation). The specific length of the limitation period (3 or 10 years) depends, however, on the respective nature of the claim. The judgment also provided insight into the Supreme Court’s views on the extent to which submission of and access to documents can be demanded to determine remuneration and fees claimed by a collecting society (CS) based on art.105 (2) of the Polish Copyright Act.