Zagadnienia jurysdykcji krajowej i prawa właściwego w sprawie roszczeń o zaniechanie – kilka drobnych spostrzeżeń na tle sporów o prawa autorskie z dostawcą dostępu do Internetu w Polsce

cropped view of man holding wooden block with word ‘copyright’ on top of wooden bricks with icons
Sprawy zapobiegania piractwu telewizyjnemu nabrały obecnie na znaczeniu. Uprawnieni biją w dzwony, a Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego podobno pracuje nad wdrożeniem w Polsce art. 8 ust. 3 dyrektywy o prawie autorskim w społeczeństwie informacyjnym. Niektórzy myślą jednak, że nie trzeba tego robić, inni z kolei uważają, że jednak trzeba. Poniżej zastanawiam się bardzo ogólnie oraz niewyczerpująco co w sytuacji, gdyby uprawnionym przyszło dziś do głowy pozwać w Polsce dostawcę dostępu do Internetu – pośrednika ("DDI") o zablokowanie dostępu do pirackiej strony www, ale na podstawie zharmonizowanego z art. 8 ust. 3 ww. dyrektywy prawa innego niż Polska kraju członkowskiego Unii Europejskiej.

Wprowadzenie

Dla przypomnienia rzekomo niewdrożony w Polsce, lub jak wolą inni, wdrożony, artykuł 8 ust 3 Dyrektywy InfoSoc kierowany przeciwko pośrednikom np. DDI stanowi:  

Państwa Członkowskie zapewnią, aby podmioty praw autorskich mogły
wnioskować o wydanie nakazu przeciwko pośrednikom, których usługi są
wykorzystywane przez stronę trzecią w celu naruszenia praw autorskich lub
pokrewnych
”.

Jurysdykcja krajowa 

Do niedawna regulowało ją
Rozporządzenie nr 44/2001 dot. m.in. jurysdykcji. Obecnie od 10 stycznia 2015
r. (z pewnymi wcześniejszymi wyjątkami) sprawę jurysdykcji reguluje Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w
sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w
sprawach cywilnych i handlowych
.

Zasadą wynikającą z tego rozporządzenia jest, że jurysdykcja krajowa kieruje się do miejsca zamieszkania lub siedziby pozwanego, a wyjątki od tej zasady powinny być interpretowane ściśle.

Wyjątkiem jest np. art. 7 ust. 2 rozporządzenia, który przewiduje, że dla
czynów niedozwolonych lub podobnych do czynów niedozwolonych, pozywa się przed sąd miejsca, gdzie
nastąpiło lub może nastąpić zdarzenie wywołujące szkodę. Takie
ujęcie przepisu mogłoby przemawiać za polską jurysdykcją w sprawie pozwania DDI głównie z przyczyn faktycznych; zasięg polskiego DDI jest zasadniczo ograniczony do sieci i
klientów tego DDI w Polsce. Zdarzenie wywołujące szkodę powstaje więc (lub może nastąpić) dopiero np. z chwilą
skorzystania z łącza DDI w Polsce. Odnośny przepis ustawy Kodeks postępowania cywilnego (art. 11037) także prowadzi do
Polski. Jurysdykcja polska jest tam bowiem obowiązkowa, gdy przedmiot sporu (tu: np. łącze DDI) znajduje się w Polsce.  

Prawo właściwe

Aby pozwanie polskiego DDI w
Polsce na podstawie prawa obcego było możliwe trzeba ustalić, czy dla roszczenia o
zaniechanie, o którym tu mowa (co nie jest obecnie
szczególnie kontrowersyjne) niezbędne będzie wykazanie miejsca powstania
szkody jako przesłaki wyboru prawa właściwego. Rozporządzenie Rzym II w sprawie zobowiązań pozaumownych posługuje się w takim wypadku (jako ogólną zasadą – art. 4), kryterium miejsca powstania szkody,
stanowiąc, że ma ona miejsce w państwie, w którym szkoda rzeczywiście
powstała
, niezależnie od tego, w jakim państwie miało miejsce zdarzenie
powodujące szkodę
, oraz niezależnie od tego, w jakim państwie lub
państwach występują skutki pośrednie tego zdarzenia. Wydaje się,
że w przypadku roszczenia o zaniechanie, element szkody i jej poszukiwanie w ramach żądania kierowanego przeciwko DDI nie musi być rozstrzygające. Przemawia za tym konstrukcja art.
8 ust. 3 Dyrektywy InfoSoc, na co wskazują najnowsze poglądy doktryny oraz np. opinia rzecznika Macieja Szpunara w nowej sprawie unijnej McFadden. Ujmując rzecz krótko i ogólnie trzeba skonstatować, że roszczenie odszkodowawcze wobec DDI na podstawie art. 8 ust. 3 Dyektywy InfoSoc, raczej nie przesługuje. Wydaje się więc, że dla roszczeń o zaniechanie, bardziej zasadne będzie poszukiwanie prawa właściwego poprzez łącznik miejsca, w
którym dochodzi się ochrony (art. 8 Rozporządzenia Rzym II), mimo że DDI w istocie nie powinien być uznany za podmiot naruszający prawa własności intelektualnej, a tym kryterium posługuje się rzeczony przepis art. 8 ust. 1 Rozporządzenia Rzym II  – poniżej cytat z przepisu z moim podkreśleniem:

Prawem właściwym dla zobowiązań pozaumownych wynikających z naruszenia prawa własności intelektualnej jest prawo państwa, na podstawie którego dochodzi się ochrony.

Nie
chodzi tu też raczej o „dochodzenie ochrony” w znaczeniu procesowym, tylko
materialnym – podniesienie roszczeń na podstawie prawa materialnego (tu: obcego).

Z tej perspektywy wyobrażalna więc będzie sytuacja,
że prawem właściwym dla roszczenia przeciwko polskiemu DDI będzie prawo obce, w którym “prawidłowo” wdrożono art. 8 ust. 3 dyrektywy
InfoSoc – np. prawo siedziby określonego unijnego nadawcy satelitarnego. 

W tym ostatnim przypadku trzeba by jednak uwzględnić specyfikę nadawania
satelitarnego, choć warto jednocześnie pamiętać, że tzw. dyrektywa satelitarno-kablowa nie jest elementem harmonizacji w zakresie wyboru prawa właściwego. Jednak także z tej (“nadawczej”) perspektywy sprawa może nas prowadzić do prawa obcego. W relacjach transgranicznych, nadawca może bowiem chronić swój utwór
przede wszystkim stosując tzw.
teorię państwa pochodzenia. W skrócie, do oceny ewentualnego naruszenia
znajdzie wówczas zastosowanie prawo miejsca emisji (uzyskania zgody na emisję),
a nie miejsce recepcji utworu / nadania (tu: prawo polskie).

Reasumując uważam, że teoretycznie istnieje pewna możliwości pozwania polskiego DDI w Polsce na podstawie prawa obcego, choć nie jest twierdzę, że nie mam w tym względzie wątpliwości, albo że ta krótka analiza jest kompletna i pełna. Bardziej chodziło mi tu o pewien proces myślowy jaki w tym wypadku jest wyobrażalny od strony praktycznej, niż o naukową analizę tej sytuacji z jej niuansami. Sprawa jest rozwojowa.

Edycjaw dniach 8.06.2016 r., 9.06.2016 r.,12.06.2016 r. oraz 26.06.2016 r. kilkukrotnie dokonano drobnych korekt w tekście z uwagi na dostrzeżone błędy edycyjne. 

0 Shares:
Dodaj komentarz
Przeczytaj także
Czytaj więcej

Ograniczenia i wyjątki – krótki komentarz do dyrektywy o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym

W dniu 6 czerwca 2019 r. weszła w życie dyrektywa z 17 kwietnia 2019 r. w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym oraz zmiany dyrektyw 96/9/WE i 2001/29/WE.[1] Państwa członkowskie UE mają dwa lata na jej wdrożenie do krajowych porządków prawnych – dalej „Dyrektywa JRC”. Artykuł jest pierwszym z cyklu krótkich omówień nowego prawa autorskiego Unii Europejskiej, rodzajem wprowadzenia. Z uwagi na ramy opracowania do minimum ograniczono komentarz „odautorski”, poprzestając na możliwie syntetycznym i krótkim ujęciu.
Czytaj więcej

The audiovisual (statutory) royalties in Poland

The article outlines the issue of remuneration for using of audiovisual works in Poland by also looking into a new movement in the world of copyright law. The amount of audiovisual royalties collected by CSs in Poland is currently significant and still growing, since the right in question is attributed both to Polish as well as to foreign authors or artistic performers who do not even have to be members of (proper) collecting society to demand royalties. It is the every user of an audiovisual work under the obligation to pay to the statutory royalties.*
Czytaj więcej

Wizerunek i roszczenia post mortem – omówienie orzeczenia Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 7 stycznia 2015 r. (I ACz 2501/14, niepublikowane)

Sąd Apelacyjny w Warszawie w postanowieniu z 7 stycznia 2015 r. odmówił spadkobiercom Anny Przybylskiej* wstąpienia we wszczęty za Jej życia spór sądowy z wydawcą jednego z poczytnych dzienników o charakterze tabloidowym w zakresie dotyczącym bezprawnie rozpowszechnionego, powszechnie znanego wizerunku Aktorki.
Czytaj więcej

O twórczości plastycznej w światach fantasy i science fiction

W niniejszym artykule pragniemy zastanowić się od strony praktycznej nad możliwościami korzystania z twórczości innych osób wpisanej w określony świat fantastyczny lub fantastyczno-naukowy na przykładzie wybranych przestrzennych prac plastycznych: modeli, miniatur i replik. Po poniższym tekście można się więc spodziewać rozmnożenia dalszych pytań. Będąc tego świadomi staramy się być praktyczni, oczywiście na tyle, na ile pozwalają nam na to eksplorowany temat, światy fantasy i science fiction oraz ich mali lub duzi przedstawiciele, wytwory ludzkiej fantazji. Nie jest to jednak artykuł naukowy i takim chcieliśmy go widzieć.
Czytaj więcej

Audiovisual Works are Integral Works as Broadcast or Rebroadcast as a Single Work and Not as a Set (Collection) of Various Component Works

In the judgment of the Polish Court of Appeal in Warsaw of May 22, 2013 (I ACa 1359/12) it was confirmed that the use of an audiovisual work is—by virtue of a legal presumption—subject to an exclusive right of the producer of such a work and, as long as that work is used as the whole, the broadcasters or rebroadcasters transmitting it do not require additional licences for its integral parts (for instance musical and worded-musical works with words) from the respective copyright collecting society representing those integral parts or pre-existing works. The court pointed out that until that assumption was disproven it is the producer and not the authors who holds the right to use the audiovisual work as a whole. The Appeal Court stressed also that an audiovisual work is not a set (collection) of various so-called component works: it is a single work.
Czytaj więcej

Polish Supreme Court Rules that Exclusive Rights Related to a Protected Trade Mark do not Cover Spatial Content (Material) that is the Inspiration for that Trade Mark

The object (source, material) stemming from the public domain that is an idea or inspiration for a used spatial trade mark cannot be subject to exclusive rights as granted for the protected spatial trade mark using that object, but may potentially be subject to protection under copyright law.
Czytaj więcej

A Copyright Holder whose Rights have been Infringed may Claim Punitive Damages against the Perpetrator beyond the Actual Damage Incurred owing to the Infringement: Commentary on Polish Supreme Court judgment of March 8, 2012 (V CSK 102/11)

Under the provision of art.79(1) of the Polish Copyright Act, among the forms of redress available to a right holder whose rights have been infringed is the right to demand that the infringing party repair the inflicted damage by payment of double or, where the infringement is culpable, triple the amount of appropriate remuneration that would have been due as of the time it was claimed in exchange for the right holder’s consent for the use of the work. The Supreme Court held this provision to be of a punitive nature and that there is no connection between the culprit’s liability and the actual damage suffered by the right holder. Consequently, as the court stated, only the actual infringement of the protected right triggers the liability in question. This remedy is intended to provide the right holder with simpler and faster access to protection against and compensation for the infringement. In the authors’ view, the discussed judgment may be highly controversial, as the Polish Supreme Court seems to be disregarding the EU system of IP rights enforcement, primarily established by Directive 2004/48 on the enforcement of intellectual property rights (the Enforcement Directive). The Supreme Court seems also to disregard the premises establishing civil liability of the perpetrator.
Czytaj więcej

What are the (Time)-Limits for Collecting Societies to Bring Claims?

In a judgment of November 17, 2011, Case III CSK 30/11, the Polish Supreme Court held that claims brought by collecting societies regarding copyright are as a rule subject to a 10-year limitation period, even if the claims—by virtue of law—can be brought to the court only by the respective collecting society (mandatory representation). The specific length of the limitation period (3 or 10 years) depends, however, on the respective nature of the claim. The judgment also provided insight into the Supreme Court’s views on the extent to which submission of and access to documents can be demanded to determine remuneration and fees claimed by a collecting society (CS) based on art.105 (2) of the Polish Copyright Act.