Tworzenie i utrzymywanie stron www, zdalna konserwacja oprogramowania i sprzętu, dostarczanie obrazów, tekstu i informacji oraz udostępnianie baz danych – umowy licencyjne na celowniku fiskusa – wyrok TSUE z 15.12.2015 r. (C-419/14 WebMindLicense Kft)

Osią sporu było rozumienie miejsca świadczenia usług drogą elektroniczną dla potrzeb podatku VAT. Zgodnie z postanowieniami prawa unijnego, zasadą jest, że miejscem świadczenia usługi drogą elektroniczną na rzecz przedsiębiorcy, jest miejsce, gdzie usługobiorca posiada siedzibę swoje działalności gospodarczej. Chodziło w tym przypadku o takie usługi jak tworzenie i utrzymywanie witryn internetowych, zdalna konserwacja oprogramowania i sprzętu, dostarczanie obrazów, tekstu i informacji oraz udostępnianie baz danych.

W omawianej sprawie węgierska spółka WebMindLicence Kft („WML”)
nabyła know-how umożliwiające prowadzenie strony internetowej, za pośrednictwem
której dostępne
były interaktywne usługi audiowizualne o charakterze erotycznym
z udziałem na żywo osób
fizycznych ze wszystkich stron świata. W tym samym dniu WML przeniosła
w drodze umowy licencyjnej przedmiotowe know‑how na portugalską spółkę Lalib
– Gest
ão e Investimentos Lda („Lalib”).
W związku z tym, omawiana umowa licencyjna została rozliczona jako świadczona w
Portugalii. Tam też należny był podatek VAT według stawki portugalskiej.
Węgierski fiskus zakwestionował tę transakcję i uznał, że przeniesienie know-how
przez WML na Lalib nie odpowiadało rzeczywistej transakcji handlowej, ponieważ
było ono faktycznie wykorzystywane przez WML. W związku z czym, uznał, że
transakcja powinna być opodatkowana na Węgrzech. Węgierski organ podatkowy
powoływał się przed sądem się na tzw. doktrynę
nadużycia prawa
wypracowaną przez TSUE, która nie pozwala na korzystanie z
prawa unijnego w celu uzyskiwania nienależnych korzyści podatkowych. Sąd
krajowy powziął jednak wątpliwość czy dotychczasowe orzecznictwo Trybunału
można odnieść wprost do rozpatrywanej sprawy. Chodzi w tym przypadku o szczególne cechy dotyczące
usług proponowanych za pośrednictwem Internetu. Z tego między innymi powodu,
sąd krajowy zdecydował się skierować sprawę do TSUE w trybie pytania
prejudycjalnego.

Trybunał badał w tej sprawie wiele kwestii związanych z podatkiem
VAT oraz współpracą administracyjną pomiędzy organami podatkowymi z różnych
państw UE. Warto jednak zwrócić uwagę na następujące stwierdzenia Trybunału:


Miejsce świadczenia usługi ma charakter
obiektywny i jako takie jest niezależne od celów i wyników danej transakcji
(zamierzeń podatnika). Natomiast istnienie różnych stawek VAT wynika z braku
pełnej harmonizacji tego podatku w UE. Sam fakt
skorzystania z niższej stawki niż obowiązującej w innym państwie członkowskim
nie może być uznana jako korzyść podatkowa
sprzeczna z celami prawa unijnego. Trybunał przypomniał, że
podatnikom przysługuje co do zasady swoboda wyboru struktur organizacyjnych
oraz sposobu dokonywania czynności, które uważają oni za najlepiej przystosowane do potrzeb swej
działalności gospodarczej oraz w celu ograniczenia swoich obciążeń
podatkowych


Jeżeli jednak usługa jest w rzeczywistości
świadczona w innym państwie członkowskim, to mamy do czynienia z naruszeniem
celu prawa unijnego określającego miejsce opodatkowania świadczenia usług.


Trybunał stwierdził, że w pierwszej kolejności
należy ustalić, czy umowa licencyjna stanowiła całkowicie sztuczną konstrukcję, ukrywającą fakt, że świadczenie
usługi (to z wykorzystaniem know-how WML) nie było dokonywane
w rzeczywistości przez Lalib, lecz de facto na Węgrzech przez WML.
Ustalenie, jakie było rzeczywiste miejsce świadczenia usługi musi być oparte na
elementach obiektywnych i możliwych do sprawdzenia przez osoby trzecie,
takich jak fizyczne istnienie usługobiorcy, co obejmuje takie elementy jak
istnienie odpowiedniej struktury w zakresie pomieszczeń, zaplecza
personalnego i technicznego.

W praktyce umowy licencyjne są często wykorzystywane do
optymalizacji rozliczeń podatkowych w międzynarodowych grupach kapitałowych.
Sąd one też, jak w komentowanej sprawie, instrumentem zarządzania sposobem
świadczenia usług audiowizualnych w Internecie. Omawiane orzeczenie potwierdza,
że organy podatkowe państw członkowskich UE mają prawo badać „substancję”
stojącą za umową licencyjną. O ile omawiane orzeczenie dotyczy podatku VAT, o
tyle podobne rozważania pozostają aktualne na gruncie podatków dochodowych
(CIT, PIT). Wprawdzie ogólna klauzula przeciwko unikaniu podwójnego
opodatkowania nie obowiązuje w Polsce, natomiast organy podatkowe mają prawo
badania czy umowa licencyjna nie ma charakteru fikcyjnego. Mogą też uznać, że
umowa licencyjna nie została de facto  zawarta w celu osiągnięcia przychodu
(zabezpieczenia źródła przychodu), a w celu ograniczenia obciążeń podatkowych;
w związku z tym nie jest możliwe zaliczenie należności licencyjnych do kosztów
uzyskania przychodów. Orzecznictwo sądów administracyjnych stoi w tym zakresie
po stronie fiskusa. Warto dodać, że w realiach kontroli podatkowych usługi
niematerialne (w tym umowy licencyjne) zawsze stanowią szczególne
zainteresowanie inspektorów. Dotyczy to szczególnie międzynarodowych grup
kapitałowych, które obciążają się należnościami inter-companies.
Władze skarbowe są szczególnie uwrażliwione na tego typu kwestie, ponieważ
jednym z priorytetów działań polskich i europejskich organów podatkowych jest
walka ze zjawiskiem transferu zysków w celu uniknięcia opodatkowania (tzw. BEPS
Base Erosion Profit Shifting).

To co można zrobić, aby ograniczyć ryzyko podatkowe związane z
zawieraniem umów licencyjnych to przeanalizować je pod kątem treści, a także
dowodów na rzeczywiste wykonywanie danej umowy. W wyniku takiej analizy może
się okazać, że konieczna będzie modyfikacja brzmienia danej umowy lub
opracowanie ewidencji potwierdzającej jej rzeczywiste wykonanie.

0 Shares:
Dodaj komentarz
Przeczytaj także
Czytaj więcej

Prawo do publicznego komunikowania utworu w prawie autorskim Unii Europejskiej – zarys trendu w orzecznictwie TSUE – prezentacja w INP PAN

W oczekiwaniu na planowane na 22 czerwca 2021 r. orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach połączonych C-682/18 YouTube oraz C-683/18 Cyando, dzielę się prezentacją, którą pod koniec ubiegłego roku wygłosiłem na ten temat w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Planowane orzeczenie TSUE może być przełomowe dla ogólnounijnego rozumienia prawa do publicznego komunikowania utworów. W sprawie YouTube/Cyando także przełomowo wypowiedział się już rzecznik generalny ØE Saugmandsgaard w dniu 16 lipca 2020 r. – zobaczymy.
Czytaj więcej

Nowa publikacja w Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego nr 3/2018 o tantiemach audiowizualnych / A new article in the third issue 2018 of the Jagiellonian University Journal of IP quarterly on audiovisual royalties

W trzecim numerze kwartalnika Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego Prace z Prawa Własności Intelektualnej za 2018 r. opublikowano na stronach 86-110 mój artykuł pod tytułem: Tantiemy audiowizualne w zarysie: charakter prawny, podstawy reprezentacji organizacji właściwej oraz problem tak zwanych starych tabel wynagrodzeń autorskich. Poniżej kilka tez w języku polskim i angielskim z tego artykułu. __________________________________________________________________________ The third issue of the Jagiellonian University Journal of IP Law quarterly for 2018 has just published (pages 86-110) my article on audiovisual royalties in outline: legal nature, representation basis of the proper organization and the problem of so-called old remuneration tables. Below are some few theses in Polish and English from this article.
Czytaj więcej

Niezrzekalne wynagrodzenie (tantiemy audiowizualne) za publiczne komunikowanie utworu audiowizualnego – prezentacja w Uniwersytecie Warszawskim

W dniu 11 kwietnia 2018 r., w Uniwersytecie Warszawskim, w ramach seminarium doktoranckiego pod kierunkiem prof. dr hab. Moniki Czajkowskiej-Dąbrowskiej, wygłosiłem referat na temat wynagrodzeń niezrzekalnych (tantiem audiowizualnych - TA) za publiczne komunikowanie utworu audiowizualnego.
Czytaj więcej

Unijna reforma ochrony danych osobowych i prywatności: krótkie wprowadzenie

W dniu 5 maja 2016 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowane zostało Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Rozporządzenie”). Przepisy Rozporządzenia weszły w życie 20 dnia po publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a będą stosowane od dnia 25 maja 2018 r.
Czytaj więcej

Media Report – recent PrawoAutorskie.pl practical comments on the case C-160/15 GS Media BV

The Gazeta Prawna daily paper published commentaries of practicing lawyers on the high-profile decision of the Court of Justice of the European Union of 8 September 2016 in case C-160/15 GS Media BV. The PrawoAutorskie.pl lawyers were also requested to provide their answers; Janusz Piotr Kolczyński, attorney-at-law, presented his standpoint.
Czytaj więcej

Sprawozdanie z Konferencji Naukowej: Jednolity wymiar prawa własności intelektualnej w Europie XXI wieku – z perspektywy praktyka

W dniu 18 maja 2016 r. w Warszawie odbyła się konferencja naukowa „Jednolity wymiar prawa własności intelektualnej w Europie XXI wieku – z perspektywy praktyka”. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Naczelna Rada Adwokacka oraz Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. W roli moderatów i prelegentów wystąpili specjaliści z dziedziny prawa własności intelektualnej.
Czytaj więcej

Public lending right, utwory osierocone, niedostępne w handlu i inne podstawowe pytania do nowelizacji prawa autorskiego wchodzącej w życie 20.11.2015

W dniu 20 listopada 2015 weszła w życie tzw. duża nowelizacja prawa autorskiego. Chodzi o ustawę z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1639). Nowelizacja ta wywoływała poruszenie jeszcze przed jej uchwaleniem. Czy zasługuje ona na miano „dużej” pozostawiamy do oceny czytelników. Jest selektywna. Dla niektórych uczestników rynku praw autorskich będzie „bardzo duża”, dla innych pozostanie „bardzo mała”. Niezależnie od ocen, redaktorzy PrawoAutorskie.pl i radcowie prawni Janusz Piotr Kolczyński i Przemysław Dominik Antas odpowiadają na kilka podstawowych pytań zadanych im przez Dominikę Sułecką.
Czytaj więcej

Ważne także dla sporów o własność intelektualną 2015 „Aktualne zagadnienia postępowań dowodowych przed sądami polskimi” – relacja z konferencji

W dniu 16 października 2015 r. na Uniwersytecie SWPS w Warszawie odbyła się konferencja naukowa dotycząca aktualnych zagadnień postępowań dowodowych przed polskimi sądami. W konferencji wzięli udział znamienici teoretycy i praktycy prawa procesowego. W trakcie konferencji omówione zostały praktyczne problemy dotyczące sporów karnych, cywilnych i administracyjnych. Zagadnienia, które zostały poruszone w wielu aspektach dotyczą również sporów związanych z ochroną własności intelektualnej, dlatego pozwalamy sobie na relację z tej konferencji na PrawoAutorskie.pl