Czytaj więcej

Transakcje obciążone opłatą produkcyjno-importową na rzecz twórców oraz informacje i dokumenty, których może żądać właściwa organizacja zbiorowego zarządzania – omówienie Uchwały Sądu Najwyższego z 26 października 2011 r. (III CZP 61/11)

W uchwale z 26 października 2011 roku (sygn. akt III CZP 61/11, opubl. www.sn.pl) Sąd Najwyższy odpowiedział na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Zostało ono zawarte w postanowieniu tego sądu z 30 czerwca 2011 r. (sygn. akt I ACa 123/11). Udzielając odpowiedzi Sąd Najwyższy wyjaśnił jakie są przedmiotowe i podmiotowe granice roszczenia informacyjnego organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi („OZZ”) w związku z obowiązkiem ponoszenia przez producentów i importerów na rzecz twórców tzw. opłat produkcyjno-importowych od urządzeń kopiujących.
Czytaj więcej

Unia Europejska – nowe trendy w ochronie praw własności intelektualnej

W dniu 24 maja 2011 r. został wydany komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego oraz Komitetu Regionów (sygn. COM(2011) 287). Komunikat ten zatytułowany jest „Jednolity rynek praw własności intelektualnej - Pobudzanie kreatywności i innowacyjności w celu zapewnienia wzrostu gospodarczego, wysokiej jakości miejsc pracy i pierwszej klasy produktów i usług w Europie”.
Czytaj więcej

Nowy sąd cywilny dla dwóch „odnowionych” postępowań: tabele wynagrodzeń i wskazywanie organizacji właściwej w sprawach praw autorskich i pokrewnych

Dziś wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 3 lutego 2011 r. w sprawie wyznaczenia sądu okręgowego właściwego do rozpoznawania niektórych spraw z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych (Dz.U. Nr. 36 poz. 186). Niniejszy artykuł omawia postępowania rozpoznawane przez ten sąd w ujęciu praktycznym. Autor przekazuje także kilka podstawowych informacji organizacyjnych przesłanych PrawoAutorskie.pl przez biuro rzecznika prasowego tego sądu.
Czytaj więcej

Lustracja w organizacjach zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi – nowy projekt rozporządzenia Ministra Kultury

Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Kultury w sprawie szczegółowego zakresu rocznego sprawozdania z działalności organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi („OZZ”). Jest to istotne novum w Polsce i dotychczas organizacje te nie były poddawane tak szerokiej lustracji, jak obecnie planowana. Pierwsze raporty dotyczyłyby 2011 r., a więc powstałyby najpewniej pod koniec przyszłego roku.
Czytaj więcej

Spory związane z zawarciem umowy na reemisję kablową – nowe zapytanie Sądu Okręgowego w Rzeszowie do Trybunału Konstytucyjnego

Niedawno do Trybunału Konstytucyjnego wpłynęło zapytanie Sądu Okręgowego w Rzeszowie (sygn. akt w Trybunale P37/10). Sąd zadał Trybunałowi pytanie prawne i poprosił o zbadanie zgodności z Konstytucją określenia „spory związane z zawarciem umowy” na reemisję kablową w kontekście kognicji Komisji Prawa Autorskiego („KPA” lub „Komisja”) do rozpatrywania tego typu sporów.
Czytaj więcej

Dzwonki telefoniczne – jednostronne zmiany umów z twórcami przez Organizację Zbiorowego Zarządzania

Chciałbym polecić twórcom kolejny ciekawy wyrok BGH z 18.12.2008 - I ZR 23/06 (Klingeltöne für Mobiltelefone). W wyroku tym sąd stwierdza, że jednostronne ustalanie zmian w umowie (w Polsce najczęściej chodzi o tzw. zobowiązania organizacyjne o powierzeniu danej OZZ praw przez twórców) przez OZZ jest niedozwolone, gdyż niestosownie (unangemessen) upośledza (benachteilicht) uprawnionych twórców.