Unia Europejska – nowe trendy w ochronie praw własności intelektualnej

W dniu 24 maja 2011 r. został wydany komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego oraz Komitetu Regionów (sygn. COM(2011) 287). Komunikat ten zatytułowany jest „Jednolity rynek praw własności intelektualnej – Pobudzanie kreatywności i innowacyjności w celu zapewnienia wzrostu gospodarczego, wysokiej jakości miejsc pracy i pierwszej klasy produktów i usług w Europie”.
W dniu 24 maja 2011 r. został wydany komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego oraz Komitetu Regionów (sygn. COM(2011) 287). Komunikat ten zatytułowany jest „Jednolity rynek praw własności intelektualnej – Pobudzanie kreatywności i innowacyjności w celu zapewnienia wzrostu gospodarczego, wysokiej jakości miejsc pracy i pierwszej klasy produktów i usług w Europie”.

Pełny tekst komunikatu znajduje się tu.

Dokument ten zawiera propozycje zmian w dziedzinie szeroko pojmowanego prawa własności intelektualnej. Zdaniem Komisji obecnie obowiązujący system prawa europejskiego w dziedzinie prawa własności intelektualnej wymaga reform. Proponowane zmiany mają przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności europejskiej gospodarki wzrostu ilości atrakcyjnych miejsc pracy. Komunikat zawiera załącznik wymieniający proponowane zmiany legislacyjne. Komisja proponuje zmiany w następujących dziedzinach:

  • Patenty
  • Znaki towarowe
  • Prawa autorskie
  • Dzieła osierocone
  • Egzekwowanie praw własności intelektualnej

W dziedzinie patentów Komisja proponuje stworzenie jednolitego systemu ochrony patentowej, w tym jednolitego systemu sądowego rozstrzygania sporów. Zmiany mają przynieść większą efektywność systemu ochrony patentowej w UE. Zdaniem Komisji obecnie obowiązujący w Unii system ochrony patentowej jest zbyt skomplikowany, rozdrobniony i kosztowny. Tytułem przykładu Komisja wskazała, że uzyskanie patentu w UE jest dziesięć razy droższe niż w USA. Ujednolicenie systemu ochrony patentowej ma przynieść oszczędności i uproszczenia dla wynalazców.

Podobnie jak przy patentach, Komisja jest zdania, że aktualnie obowiązujący system ochrony znaków towarowych powinien zostać uproszczony. Wskazała ona, że oczekiwanie podmiotów zainteresowanych ochroną znaków towarowych jest takie, aby system rejestracji znaków towarowych był szybszy, prostszy, bardziej ujednolicony i dostosowany do postępu technologicznego – generalnie, przyjaźniejszy dla korzystających. Jeszcze w tym roku Komisja zamierza przedstawić wnioski dotyczące modernizacji systemu ochrony znaków towarowych na poziomie krajowym i unijnym.

Komisja Europejska planuje stworzenie ram prawnych dla sprawnego, zbiorowego zarządzania prawami autorskimi na terenie całej Unii Europejskiej. Ze względu na licencjonowanie utworów na poziomie krajowym, w opinii Komisji, rynek unijny jest nadal terytorialnie podzielony a podmioty prywatne napotykają bariery przy nabywaniu praw autorskich w innych jurysdykcjach. Stworzenie podstaw dla paneuropejskiego zbiorowego zarządzania prawami autorskimi miałoby, zdaniem Komisji, przyczynić się do powstania prawdziwie jednolitego rynku praw autorskich obejmującego całą Unię.

W swym komunikacie Komisja odnosi się także do problemu tzw. dzieł osieroconych. Prawa do tych dzieł podlegają ogólnej regulacji. W konsekwencji, ze względu na brak możliwości ustalenia „rodziców” tych utworów, korzystanie z tych dzieł (dostęp do nich) jest wysoce utrudniony. Zdaniem Komisji, powoduje to zubożenie życia kulturalnego i intelektualnego w Europie, stanowi też utrudnienie dla Europejczyków w dostępie do ich dziedzictwa kulturowego. Komisja proponuje stworzenie systemu bibliotek cyfrowych, które miałyby zajmować się ochroną i niekomercyjnym rozpowszechnianiem takich utworów. Proponowane jest wydanie dyrektywy regulującej problem dzieł osieroconych.

Komisja proponuje także zwiększyć efektywność egzekwowania praw własności intelektualnej przez wydanie rozporządzenia, które wzmacniałoby kompetencje Europejskiego Obserwatorium Fałszerstwa i Piractwa. Proponowana jest również nowelizacja dyrektywy w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej (dyrektywa 2004/48/EC). W ocenie Komisji zmiany w zakresie dochodzenia praw własności intelektualnej są konieczne, ponieważ obecnie obowiązujące regulacje nie są wystarczająco efektywne. W swym komunikacie Komisja podkreśliła, że sprawcy naruszeń praw własności intelektualnej pozbawiają twórców z UE gratyfikacji finansowej za swoją pracę, tworzą przeszkody dla innowacji, szkodzą konkurencyjności, niszczą miejsca pracy, zmniejszają wpływy budżetowe, mogą też powodować zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców UE.

Omówiony powyżej komunikat Komisji Europejskiej jest ważnym dokumentem. Pokazuje on bowiem, jakie będę trendy w działalności europejskich legislatorów, na co chce – w zakresie prawa własności intelektualnej – postawić europejski ustawodawca w najbliższych latach. Wprawdzie komunikat Komisji o tym wprost nie mówi, ale bez trudu można domyśleć się, że nawiązuje on swoją treścią do strategii Europa 2020, nazywanej też czasami „nowym startem” Strategii Lizbońskiej. Celem Unii Europejskiej do 2020 roku ma być wzrost zatrudnienia (75% osób w wieku 20-64 lat powinno mieć pracę), a także wzrost nakładów na badania i rozwój oraz innowacje. Unia Europejska chce, aby na inwestycje w badania i rozwój oraz w innowacje przeznaczać 3% PKB Unii – łącznie ze środków publicznych i prywatnych. Komisja Europejska chce osiągnąć ten cel m.in. reformując europejski system prawa własności intelektualnej. Propozycja uproszczenia systemu czy jego unifikacji na poziomie europejskim oczywiście mogą przyczynić się do wzrostu zatrudnienia czy konkurencyjności gospodarki europejskiej. Niemniej jednak w moim przekonaniu działania te mogą być niewystarczające dla osiągnięcia zamierzonego celu, wskazanego w strategii Europa 2020. Ciężar trudności w budowaniu gospodarki opartej na innowacyjności znajduje się raczej w innym obszarze niż regulacje dotyczące prawa własności intelektualnej. Chodzi tu mianowicie o stale rosnące bariery wejścia na rynek czy trudny dostęp do taniego kapitału ludzkiego spowodowany wysokimi kosztami pracy. Nie bez znaczenia są także biurokracja, etatyzm i fiskalizm, tak bardzo charakteryzujące przecież gospodarkę europejską. Jeżeli europejscy decydenci nie zwrócą uwagi również na ten aspekt otoczenia regulacyjnego biznesu, strategia Europa 2020 może skończyć się taką samą klęską, jak Strategia Lizbońska.

0 Shares:
Dodaj komentarz
Przeczytaj także
Czytaj więcej

Prawo do publicznego komunikowania utworu w prawie autorskim Unii Europejskiej – zarys trendu w orzecznictwie TSUE – prezentacja w INP PAN

W oczekiwaniu na planowane na 22 czerwca 2021 r. orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach połączonych C-682/18 YouTube oraz C-683/18 Cyando, dzielę się prezentacją, którą pod koniec ubiegłego roku wygłosiłem na ten temat w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Planowane orzeczenie TSUE może być przełomowe dla ogólnounijnego rozumienia prawa do publicznego komunikowania utworów. W sprawie YouTube/Cyando także przełomowo wypowiedział się już rzecznik generalny ØE Saugmandsgaard w dniu 16 lipca 2020 r. – zobaczymy.
Czytaj więcej

Nowa publikacja w Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego nr 3/2018 o tantiemach audiowizualnych / A new article in the third issue 2018 of the Jagiellonian University Journal of IP quarterly on audiovisual royalties

W trzecim numerze kwartalnika Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego Prace z Prawa Własności Intelektualnej za 2018 r. opublikowano na stronach 86-110 mój artykuł pod tytułem: Tantiemy audiowizualne w zarysie: charakter prawny, podstawy reprezentacji organizacji właściwej oraz problem tak zwanych starych tabel wynagrodzeń autorskich. Poniżej kilka tez w języku polskim i angielskim z tego artykułu. __________________________________________________________________________ The third issue of the Jagiellonian University Journal of IP Law quarterly for 2018 has just published (pages 86-110) my article on audiovisual royalties in outline: legal nature, representation basis of the proper organization and the problem of so-called old remuneration tables. Below are some few theses in Polish and English from this article.
Czytaj więcej

Niezrzekalne wynagrodzenie (tantiemy audiowizualne) za publiczne komunikowanie utworu audiowizualnego – prezentacja w Uniwersytecie Warszawskim

W dniu 11 kwietnia 2018 r., w Uniwersytecie Warszawskim, w ramach seminarium doktoranckiego pod kierunkiem prof. dr hab. Moniki Czajkowskiej-Dąbrowskiej, wygłosiłem referat na temat wynagrodzeń niezrzekalnych (tantiem audiowizualnych - TA) za publiczne komunikowanie utworu audiowizualnego.
Czytaj więcej

Unijna reforma ochrony danych osobowych i prywatności: krótkie wprowadzenie

W dniu 5 maja 2016 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowane zostało Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Rozporządzenie”). Przepisy Rozporządzenia weszły w życie 20 dnia po publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a będą stosowane od dnia 25 maja 2018 r.
Czytaj więcej

Media Report – recent PrawoAutorskie.pl practical comments on the case C-160/15 GS Media BV

The Gazeta Prawna daily paper published commentaries of practicing lawyers on the high-profile decision of the Court of Justice of the European Union of 8 September 2016 in case C-160/15 GS Media BV. The PrawoAutorskie.pl lawyers were also requested to provide their answers; Janusz Piotr Kolczyński, attorney-at-law, presented his standpoint.
Czytaj więcej

Sprawozdanie z Konferencji Naukowej: Jednolity wymiar prawa własności intelektualnej w Europie XXI wieku – z perspektywy praktyka

W dniu 18 maja 2016 r. w Warszawie odbyła się konferencja naukowa „Jednolity wymiar prawa własności intelektualnej w Europie XXI wieku – z perspektywy praktyka”. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Naczelna Rada Adwokacka oraz Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. W roli moderatów i prelegentów wystąpili specjaliści z dziedziny prawa własności intelektualnej.
Czytaj więcej

Tworzenie i utrzymywanie stron www, zdalna konserwacja oprogramowania i sprzętu, dostarczanie obrazów, tekstu i informacji oraz udostępnianie baz danych – umowy licencyjne na celowniku fiskusa – wyrok TSUE z 15.12.2015 r. (C-419/14 WebMindLicense Kft)

Osią sporu było rozumienie miejsca świadczenia usług drogą elektroniczną dla potrzeb podatku VAT. Zgodnie z postanowieniami prawa unijnego, zasadą jest, że miejscem świadczenia usługi drogą elektroniczną na rzecz przedsiębiorcy, jest miejsce, gdzie usługobiorca posiada siedzibę swoje działalności gospodarczej. Chodziło w tym przypadku o takie usługi jak tworzenie i utrzymywanie witryn internetowych, zdalna konserwacja oprogramowania i sprzętu, dostarczanie obrazów, tekstu i informacji oraz udostępnianie baz danych.
Czytaj więcej

Public lending right, utwory osierocone, niedostępne w handlu i inne podstawowe pytania do nowelizacji prawa autorskiego wchodzącej w życie 20.11.2015

W dniu 20 listopada 2015 weszła w życie tzw. duża nowelizacja prawa autorskiego. Chodzi o ustawę z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1639). Nowelizacja ta wywoływała poruszenie jeszcze przed jej uchwaleniem. Czy zasługuje ona na miano „dużej” pozostawiamy do oceny czytelników. Jest selektywna. Dla niektórych uczestników rynku praw autorskich będzie „bardzo duża”, dla innych pozostanie „bardzo mała”. Niezależnie od ocen, redaktorzy PrawoAutorskie.pl i radcowie prawni Janusz Piotr Kolczyński i Przemysław Dominik Antas odpowiadają na kilka podstawowych pytań zadanych im przez Dominikę Sułecką.