Art. 124 [Zakres ochrony; abolicja komputerowa]

1. Przepisy ustawy stosuje się do utworów:

1)  ustalonych po raz pierwszy po jej wejściu w życie;

2)  do których prawa autorskie według przepisów dotychczasowych nie wygasły;

3)  do których prawa autorskie według przepisów dotychczasowych wygasły, a które według niniejszej ustawy korzystają nadal z ochrony, z wyłączeniem okresu między wygaśnięciem ochrony według ustawy dotychczasowej i wejściem w życie niniejszej ustawy. Ustawa nie narusza własności egzemplarzy utworów rozpowszechnionych przed dniem jej wejścia w życie.

2. Przepis ust. 1 pkt 3 stosuje się do utworów obywateli obcych stale zamieszkałych za granicą, pod warunkiem wzajemności.

3.(uchylony)

4. Postanowienia umów, zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy, sprzeczne z przepisami art. 75 ust. 2 i 3 są nieważne.

0 Shares:
Dodaj komentarz
Przeczytaj także