Wyrok LG Hamburg w sprawie Google z 26.09.2008 r.

Polecam uwadze ciekawe, nowe orzeczenie (wyrok częściowy) sądu krajowego w Hamburgu w sprawie rozpowszechniania tzw. "thumbnails" na stronach WWW, czyli w wolnym i „kontynentalnym” tłumaczeniu, zmniejszonych i zniekształcownych utworów "wielkości paznokcia" (głównie fotograficznych), pobieranych przez wyszukiwarki w ramach tzw. procesu szperania (także wolne tłumaczenie słowa: crawling).
Polecam uwadze ciekawe, nowe orzeczenie (wyrok częściowy) sądu krajowego w Hamburgu w sprawie rozpowszechniania tzw. “thumbnails” na stronach WWW, czyli w wolnym i „kontynentalnym” tłumaczeniu, zmniejszonych i zniekształcownych utworów “wielkości paznokcia” (głównie fotograficznych), pobieranych przez wyszukiwarki w ramach tzw. procesu szperania (także wolne tłumaczenie słowa: crawling).

Chodzi o spór, jaki prowadzi z Google Deutschland pewien operator strony internetowej.

Google umieszczał na swojej stronie, jako wynik wyszukiwania, wspomniane “thumbnails”, co – zdaniem sądu niemieckiego wkroczyło w prawa wyłączne autorskie twórcy zdjęć i nie było usprawiedliwione dozwolonym użytkiem. W wyroku – bardzo obszernie naukowo umotywowanym – można przeczytać także o prawach zależnych wynikających z takiego przedstawiania wyników wyszukiwania, legitymacji biernej Google etc. Od razu podaję, że od wyroku złożono apelację jako Berufung do OLG.

W Polsce taki sposób wyszukiwania jest przez Google także stosowany.

Poniżej kilka słów na ten temat po niemiecku wraz ze źródłem oraz sygnaturami:

LG Hamburg: Urheberrechtsverletzung durch “thumbnails” (Teilurteil vom 26.09.2008 – 308 O 42/06) Das Bereithalten von urheberrechtlich geschützten Bildern als „thumbnails” in der Datenbank einer Bildersuchmaschine zum Zwecke des Abrufs von Ergebnislisten aufgrund einer Suchanfrage stellt ein öffentliches Zugänglichmachen im Sinne des § 19a UrhG dar, das nicht durch urheberrechtliche Schrankenbestimmungen gedeckt ist und für das der Betreiber der Bildersuchmaschine als Täter haftet (Fortführung der Kammerrechtsprechung zum Urteil vom 5.9.2003, GRUR-RR 2004, 313 ff. – thumbnails).

0 Shares:
3 komentarze
 1. Dzięki, podawany przez Ciebie wyrok LG w Erfurcie, po oddaleniu apelacji przez sąd wyższy landowy (OLG) w Jenie w dniu 27.02.2008 r., zakończył się wyrokiem Sądu Najwyższego Niemiec (BGH) z 29.04.2010 r. Az I ZR 69/08.

  Warto zwrócić uwagę na kilka stwierdzeń, które poczynił BGH w tym wyroku:

  1. Pozwana (Google) nie tylko świadczy usługę wyszukiwania, ale – przy okazji – sama korzysta z dzieła w postaci thumbnails (Vorschaubilder). Google zwielokrotnia utwór w USA (przetrzymując go tam na serwerach).

  2. Thumbnails nie są utworem zależnym.

  3. Korzystanie przez Google z thumbnails nie jest objęte granicami dozwolonego użytku w ramach tzw. utrwaleń przelotnych, bo dzieła są przechowywane na serwerach w USA, co ma usprawnić dostęp do utworów.

  4. Nie chodzi o wystawienie publiczne, a Google nie jest wystawcą.

  5. Google nie korzysta z thumbnails w ramach dozwolonego użytku prywatnego, gdyż czerpie z utworów korzyści majątkowe, np. reklamy.

  6. Google nie korzysta z prawa cytatu, bo nie wykorzystuje thumbnails w tym celu.

  7. Powódka (przeciwniczka Google) zwielokrotnia swoje utwory (obrazy) na własnych stronach internetowych wprowadzając ich kopie (utrwalenia – Festlegungen) do sieci.

  8. Google, tworząc thumbnails wkroczyła w prawo powódki do publicznego udostępnienia jej utworów „w miejscu i czasie”, jednak korzystanie w tych ramach jest dozwolone. Zgodziła się na to sama powódka, a „chcącemu nie dzieje się krzywda” (łac. volenti non fit iniuria). Chodzi o zgodę faktyczną (prostą, niekwalifikowaną) tzw. schlichte Einwilligung. BGH wyraźnie wskazuje, że nie ma tu miejsca na przeniesienie praw w znaczeniu „rzeczowym” (dinglich), ani na udzielnie zgody na korzystanie w znaczeniu zobowiązaniowym. To raczej „trzecia droga”, w ramach której możliwe jest udzielnie przez twórcę zgody na korzystanie z jego/jej twórczości. Ma się to odbywać przez brak wprowadzenia przez twórcę odpowiednich mechanizmów blokujących proces wyszukiwania na jego/jej stronie internetowej. Jeśli proces wyszukiwania nie został „technicznie” uniemożliwiony, wezwanie przez powódke Google do zaniechania naruszeń, nie miało znaczenia dla bytu owej zgody. Wezwanie takie należy traktować raczej w kategorii protestatio facto contraria non valet (zaprzeczenie faktów nie ma znaczenia prawnego).

  5. Google z tytułu świadczenia usługi wyszukiwania treści może potencjalnie odpowiadać za naruszenia praw osób trzecich w trybie art. 14 dyrektywy 2000/31/WE.

 2. Niemiecki Sąd Najwyższy wydał niedawno nowe orzeczenie z 19.10.2011 r. (I ZR 140/10, opubl. JurPC Web-Dok. 79/2012, Abs. 1 – 33) jako kontynuację linii wyrażonej w wyroku BGH z 29.04.2010 r. W wyroku z 19.10.2011 r. sąd niemiecki rozciągnął teorię zgody dorozumianej (zgoda faktyczna, prostą, niekwalifikowaną, tzw. schlichte Einwilligung) na działania osób trzecich wprowadzających utwór za zgodą twórcy do sieci Internet bez zabezpieczeń co możliwości indeksacji przez wyszukiwarki i korzystania przez nie z tzw. thumbnails

Dodaj komentarz
Przeczytaj także
Czytaj więcej

Prawo do publicznego komunikowania utworu w prawie autorskim Unii Europejskiej – zarys trendu w orzecznictwie TSUE – prezentacja w INP PAN

W oczekiwaniu na planowane na 22 czerwca 2021 r. orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach połączonych C-682/18 YouTube oraz C-683/18 Cyando, dzielę się prezentacją, którą pod koniec ubiegłego roku wygłosiłem na ten temat w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Planowane orzeczenie TSUE może być przełomowe dla ogólnounijnego rozumienia prawa do publicznego komunikowania utworów. W sprawie YouTube/Cyando także przełomowo wypowiedział się już rzecznik generalny ØE Saugmandsgaard w dniu 16 lipca 2020 r. – zobaczymy.
Czytaj więcej

Nowa publikacja w Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego nr 3/2018 o tantiemach audiowizualnych / A new article in the third issue 2018 of the Jagiellonian University Journal of IP quarterly on audiovisual royalties

W trzecim numerze kwartalnika Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego Prace z Prawa Własności Intelektualnej za 2018 r. opublikowano na stronach 86-110 mój artykuł pod tytułem: Tantiemy audiowizualne w zarysie: charakter prawny, podstawy reprezentacji organizacji właściwej oraz problem tak zwanych starych tabel wynagrodzeń autorskich. Poniżej kilka tez w języku polskim i angielskim z tego artykułu. __________________________________________________________________________ The third issue of the Jagiellonian University Journal of IP Law quarterly for 2018 has just published (pages 86-110) my article on audiovisual royalties in outline: legal nature, representation basis of the proper organization and the problem of so-called old remuneration tables. Below are some few theses in Polish and English from this article.
Czytaj więcej

Niezrzekalne wynagrodzenie (tantiemy audiowizualne) za publiczne komunikowanie utworu audiowizualnego – prezentacja w Uniwersytecie Warszawskim

W dniu 11 kwietnia 2018 r., w Uniwersytecie Warszawskim, w ramach seminarium doktoranckiego pod kierunkiem prof. dr hab. Moniki Czajkowskiej-Dąbrowskiej, wygłosiłem referat na temat wynagrodzeń niezrzekalnych (tantiem audiowizualnych - TA) za publiczne komunikowanie utworu audiowizualnego.
Czytaj więcej

Unijna reforma ochrony danych osobowych i prywatności: krótkie wprowadzenie

W dniu 5 maja 2016 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowane zostało Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Rozporządzenie”). Przepisy Rozporządzenia weszły w życie 20 dnia po publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a będą stosowane od dnia 25 maja 2018 r.
Czytaj więcej

Media Report – recent PrawoAutorskie.pl practical comments on the case C-160/15 GS Media BV

The Gazeta Prawna daily paper published commentaries of practicing lawyers on the high-profile decision of the Court of Justice of the European Union of 8 September 2016 in case C-160/15 GS Media BV. The PrawoAutorskie.pl lawyers were also requested to provide their answers; Janusz Piotr Kolczyński, attorney-at-law, presented his standpoint.
Czytaj więcej

Sprawozdanie z Konferencji Naukowej: Jednolity wymiar prawa własności intelektualnej w Europie XXI wieku – z perspektywy praktyka

W dniu 18 maja 2016 r. w Warszawie odbyła się konferencja naukowa „Jednolity wymiar prawa własności intelektualnej w Europie XXI wieku – z perspektywy praktyka”. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Naczelna Rada Adwokacka oraz Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. W roli moderatów i prelegentów wystąpili specjaliści z dziedziny prawa własności intelektualnej.
Czytaj więcej

Tworzenie i utrzymywanie stron www, zdalna konserwacja oprogramowania i sprzętu, dostarczanie obrazów, tekstu i informacji oraz udostępnianie baz danych – umowy licencyjne na celowniku fiskusa – wyrok TSUE z 15.12.2015 r. (C-419/14 WebMindLicense Kft)

Osią sporu było rozumienie miejsca świadczenia usług drogą elektroniczną dla potrzeb podatku VAT. Zgodnie z postanowieniami prawa unijnego, zasadą jest, że miejscem świadczenia usługi drogą elektroniczną na rzecz przedsiębiorcy, jest miejsce, gdzie usługobiorca posiada siedzibę swoje działalności gospodarczej. Chodziło w tym przypadku o takie usługi jak tworzenie i utrzymywanie witryn internetowych, zdalna konserwacja oprogramowania i sprzętu, dostarczanie obrazów, tekstu i informacji oraz udostępnianie baz danych.
Czytaj więcej

Public lending right, utwory osierocone, niedostępne w handlu i inne podstawowe pytania do nowelizacji prawa autorskiego wchodzącej w życie 20.11.2015

W dniu 20 listopada 2015 weszła w życie tzw. duża nowelizacja prawa autorskiego. Chodzi o ustawę z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1639). Nowelizacja ta wywoływała poruszenie jeszcze przed jej uchwaleniem. Czy zasługuje ona na miano „dużej” pozostawiamy do oceny czytelników. Jest selektywna. Dla niektórych uczestników rynku praw autorskich będzie „bardzo duża”, dla innych pozostanie „bardzo mała”. Niezależnie od ocen, redaktorzy PrawoAutorskie.pl i radcowie prawni Janusz Piotr Kolczyński i Przemysław Dominik Antas odpowiadają na kilka podstawowych pytań zadanych im przez Dominikę Sułecką.