Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego powołał 20 arbitrów nowej, odchudzonej Komisji Prawa Autorskiego, IX kadencji

W skład nowej Komisji wejdzie 20 osób, co oznacza zmniejszenie składu o jedną trzecią z trzydziestu w stosunku do poprzednio obowiązujących przepisów lub aż o połowę z czterdziestu w stosunku do pierwotnego brzmienia ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 1994 r.
W skład nowej Komisji wejdzie 20 osób, co oznacza zmniejszenie składu o jedną trzecią z trzydziestu w stosunku do poprzednio obowiązujących przepisów lub aż o połowę z czterdziestu w stosunku do pierwotnego brzmienia ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 1994 r.

Informację o nowym składzie Komisji opublikowano w Dzienniku Urzędowym MKDiN z 12 marca 2019 r. pod pozycją 16 oraz w tym samym dniu na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.

Według nowej ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i pokrewnymi z dnia 15 czerwca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1293 – dalej „ustawa OZZ”), zadania Komisji zostały ustalone w formie listy zamkniętej i należą do nich (w zależności od trybu rozpoznania) sprawy tabelowe oraz sprawy sporne, tj.:

1)     w trybie administracyjnoprawnym z Ministrem jako organem odwoławczym, rozpatrywanie spraw o zatwierdzanie i zmianę zatwierdzonych tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub  przedmiotów praw pokrewnych, w tym rozpatrywanie spraw o uzupełnienie, sprostowanie lub wyjaśnienie wątpliwości co do treści orzeczenia wydanego przez Komisję (sprawy tabelowe);

2)    w trybie przepisów ustawy OZZ oraz Kodeksu postępowania cywilnego o mediacji, rozwiązywanie sporów:

– dotyczących stosowania tabel wynagrodzeń autorskich,

– związanych z zawarciem i warunkami umowy na reemisję kablową,

– gdy, w razie fiaska negocjacji dwustronnych, nie doszło (między użytkownikiem praw a organizacją zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi (OZZ) do zawarcia umowy o:

– korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych, lub

– pobór wynagrodzenia za takie korzystanie.

Warto zauważyć, że sankcją za nieskorzystanie z pośrednictwa Komisji w sporze między użytkownikiem praw a OZZ może być obciążenie strony postępowania, niezależnie od wyniku sprawy, obowiązkiem zwrotu kosztów postępowania cywilnego, jeżeli w sposób oczywiście niezasadny odmówiła poddania się postępowaniu mediacyjnemu przed Komisją.

Ustawa nie wprowadza generalnego obowiązku zatwierdzania tabel wynagrodzeń autorskich przez OZZ poza:

  • tabelą obejmująca pole publicznego odtwarzania,
  • tabelą obejmującą wynagrodzenie tantiemowe od wpływów z tytułu wyświetlania utworu audiowizualnego w kinach; tu właściwe OZZ będą musiały zewrzeć szyki i złożyć w terminie 3 miesięcy od powołania arbitrów Komisji wspólny wniosek o zatwierdzenie takiej tabeli,
  • sytuacją, gdy co najmniej dwie OZZ zarządzają tę samą kategorią uprawnionych oraz w odniesieniu do tego samego rodzaju utworów lub przedmiotów praw pokrewnych i na tym samym polu eksploatacji; w takiej sytuacji OZZ muszą obowiązkowo złożyć do zatwierdzenia wspólną tabelę wynagrodzeń oddzielnie dla każdego odrębnego pola eksploatacji – art. 76 ust. 2 ustawy OZZ.[1]

Reasumując, trzeba wyrazić przypuszczenie, że z uwagi na istotne novum w polskim prawie autorskim, tj. urzędowy, sztywny charakter stawek wynagrodzeń w zatwierdzonych tabelach wynagrodzeń autorskich, OZZ będą chętniej niż dotychczas sięgały po ten instrument regulacji rynku praw autorskich.

Także droga polubowna przed Komisją ma szansę stanowić istotną cześć regulacji tego rynku z uwagi na sankcję zwrotu kosztów ewentualnie nawet wygranego postępowania sądowego.

Jednocześnie można żałować, że ustawodawca nie skorzystał z okazji i nie podniósł Komisji do rangi ciała, które poprzez swój głos w debacie publicznej, mogłoby efektywnie wpływać na kształt ustawodawstwa polskiego oraz rozwój prawa Unii Europejskiej. W tym zakresie odsyłam do moich – jak się wydaje – wciąż aktualnych przemyśleń zawartych w artykule opublikowanym w 2010 r. pt. Nowe prawo na nowy wiek – Europejski Kodeks Prawa Autorskiego, opublikowanym tu oraz komentarza znajdującego się pod artykułem.


[1] Powyższe wyliczenie pomija sytuacje nietypowe jak np. toczące się wciąż postępowanie (obecnie przed Sądem Najwyższym – sygn. akt II CSK 80/19) w sprawie zatwierdzonej na podstawie dawnych przepisów obowiązkowej tabeli wynagrodzeń na polu reemisji kablowej. Przepisy przejściowe ustawy OZZ nakazują w takiej sytuacji stosować przepisy dotychczasowe (131 ust. 4 in fine), a w razie zatwierdzenia tabeli przepisy nowe (art. 133 ust. 3).

0 Shares:
Dodaj komentarz
Przeczytaj także
Czytaj więcej

Prawo do publicznego komunikowania utworu w prawie autorskim Unii Europejskiej – zarys trendu w orzecznictwie TSUE – prezentacja w INP PAN

W oczekiwaniu na planowane na 22 czerwca 2021 r. orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach połączonych C-682/18 YouTube oraz C-683/18 Cyando, dzielę się prezentacją, którą pod koniec ubiegłego roku wygłosiłem na ten temat w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Planowane orzeczenie TSUE może być przełomowe dla ogólnounijnego rozumienia prawa do publicznego komunikowania utworów. W sprawie YouTube/Cyando także przełomowo wypowiedział się już rzecznik generalny ØE Saugmandsgaard w dniu 16 lipca 2020 r. – zobaczymy.
Czytaj więcej

Nowa publikacja w Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego nr 3/2018 o tantiemach audiowizualnych / A new article in the third issue 2018 of the Jagiellonian University Journal of IP quarterly on audiovisual royalties

W trzecim numerze kwartalnika Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego Prace z Prawa Własności Intelektualnej za 2018 r. opublikowano na stronach 86-110 mój artykuł pod tytułem: Tantiemy audiowizualne w zarysie: charakter prawny, podstawy reprezentacji organizacji właściwej oraz problem tak zwanych starych tabel wynagrodzeń autorskich. Poniżej kilka tez w języku polskim i angielskim z tego artykułu. __________________________________________________________________________ The third issue of the Jagiellonian University Journal of IP Law quarterly for 2018 has just published (pages 86-110) my article on audiovisual royalties in outline: legal nature, representation basis of the proper organization and the problem of so-called old remuneration tables. Below are some few theses in Polish and English from this article.
Czytaj więcej

Niezrzekalne wynagrodzenie (tantiemy audiowizualne) za publiczne komunikowanie utworu audiowizualnego – prezentacja w Uniwersytecie Warszawskim

W dniu 11 kwietnia 2018 r., w Uniwersytecie Warszawskim, w ramach seminarium doktoranckiego pod kierunkiem prof. dr hab. Moniki Czajkowskiej-Dąbrowskiej, wygłosiłem referat na temat wynagrodzeń niezrzekalnych (tantiem audiowizualnych - TA) za publiczne komunikowanie utworu audiowizualnego.
Czytaj więcej

Unijna reforma ochrony danych osobowych i prywatności: krótkie wprowadzenie

W dniu 5 maja 2016 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowane zostało Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Rozporządzenie”). Przepisy Rozporządzenia weszły w życie 20 dnia po publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a będą stosowane od dnia 25 maja 2018 r.
Czytaj więcej

Media Report – recent PrawoAutorskie.pl practical comments on the case C-160/15 GS Media BV

The Gazeta Prawna daily paper published commentaries of practicing lawyers on the high-profile decision of the Court of Justice of the European Union of 8 September 2016 in case C-160/15 GS Media BV. The PrawoAutorskie.pl lawyers were also requested to provide their answers; Janusz Piotr Kolczyński, attorney-at-law, presented his standpoint.
Czytaj więcej

Sprawozdanie z Konferencji Naukowej: Jednolity wymiar prawa własności intelektualnej w Europie XXI wieku – z perspektywy praktyka

W dniu 18 maja 2016 r. w Warszawie odbyła się konferencja naukowa „Jednolity wymiar prawa własności intelektualnej w Europie XXI wieku – z perspektywy praktyka”. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Naczelna Rada Adwokacka oraz Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. W roli moderatów i prelegentów wystąpili specjaliści z dziedziny prawa własności intelektualnej.
Czytaj więcej

Tworzenie i utrzymywanie stron www, zdalna konserwacja oprogramowania i sprzętu, dostarczanie obrazów, tekstu i informacji oraz udostępnianie baz danych – umowy licencyjne na celowniku fiskusa – wyrok TSUE z 15.12.2015 r. (C-419/14 WebMindLicense Kft)

Osią sporu było rozumienie miejsca świadczenia usług drogą elektroniczną dla potrzeb podatku VAT. Zgodnie z postanowieniami prawa unijnego, zasadą jest, że miejscem świadczenia usługi drogą elektroniczną na rzecz przedsiębiorcy, jest miejsce, gdzie usługobiorca posiada siedzibę swoje działalności gospodarczej. Chodziło w tym przypadku o takie usługi jak tworzenie i utrzymywanie witryn internetowych, zdalna konserwacja oprogramowania i sprzętu, dostarczanie obrazów, tekstu i informacji oraz udostępnianie baz danych.
Czytaj więcej

Public lending right, utwory osierocone, niedostępne w handlu i inne podstawowe pytania do nowelizacji prawa autorskiego wchodzącej w życie 20.11.2015

W dniu 20 listopada 2015 weszła w życie tzw. duża nowelizacja prawa autorskiego. Chodzi o ustawę z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1639). Nowelizacja ta wywoływała poruszenie jeszcze przed jej uchwaleniem. Czy zasługuje ona na miano „dużej” pozostawiamy do oceny czytelników. Jest selektywna. Dla niektórych uczestników rynku praw autorskich będzie „bardzo duża”, dla innych pozostanie „bardzo mała”. Niezależnie od ocen, redaktorzy PrawoAutorskie.pl i radcowie prawni Janusz Piotr Kolczyński i Przemysław Dominik Antas odpowiadają na kilka podstawowych pytań zadanych im przez Dominikę Sułecką.
Czytaj więcej

Ważne także dla sporów o własność intelektualną 2015 „Aktualne zagadnienia postępowań dowodowych przed sądami polskimi” – relacja z konferencji

W dniu 16 października 2015 r. na Uniwersytecie SWPS w Warszawie odbyła się konferencja naukowa dotycząca aktualnych zagadnień postępowań dowodowych przed polskimi sądami. W konferencji wzięli udział znamienici teoretycy i praktycy prawa procesowego. W trakcie konferencji omówione zostały praktyczne problemy dotyczące sporów karnych, cywilnych i administracyjnych. Zagadnienia, które zostały poruszone w wielu aspektach dotyczą również sporów związanych z ochroną własności intelektualnej, dlatego pozwalamy sobie na relację z tej konferencji na PrawoAutorskie.pl