Niezrzekalne wynagrodzenie (tantiemy audiowizualne) za publiczne komunikowanie utworu audiowizualnego – prezentacja w Uniwersytecie Warszawskim

W dniu 11 kwietnia 2018 r., w Uniwersytecie Warszawskim, w ramach seminarium doktoranckiego pod kierunkiem prof. dr hab. Moniki Czajkowskiej-Dąbrowskiej, wygłosiłem referat na temat wynagrodzeń niezrzekalnych (tantiem audiowizualnych – TA) za publiczne komunikowanie utworu audiowizualnego.
W dniu 11 kwietnia 2018 r., w Uniwersytecie Warszawskim, w ramach seminarium doktoranckiego pod kierunkiem prof. dr hab. Moniki Czajkowskiej-Dąbrowskiej, wygłosiłem referat na temat wynagrodzeń niezrzekalnych (tantiem audiowizualnych – TA) za publiczne komunikowanie utworu audiowizualnego.

Wskazałem, że niezbywalne prawa do wynagrodzeń autorskich stają się ostatnio popularne w Unii Europejskiej zwłaszcza w związku z reformą prawa autorskiego podjętą przez Komisję Europejską w 2015 r. Uznałem, że TA mogą stać się w niedalekiej przyszłości swoistym remedium na próby ograniczenia zasady terytorialności praw autorskich (i co za tym idzie także wynagrodzeń) przez takie mechanizmy jak przenoszalność usług  zakaz geoblokowania treści czy wzmocnienie zasady państwa pochodzenia i „zakupu” praw autorskich u tzw. źródła, jednolity akt emisji.

W trakcie prezentacji omówiłem statystyki poboru TA w Polsce za 2016 r., szeroki wachlarz poglądów doktrynalnych opisujących charakter prawa do TA. Szczególnie dotyczy to kwalifikacji prawnej TA z punktu widzenia skuteczności prawa. Wskazałem, że podział ten podzielił polską doktrynę na zwolenników względnego lub bezwzględnego charakteru prawa do TA, bądź proponentów tzw. trzeciej opcji. Ci ostatni upatrują mianowicie rozwiązania pośredniego pomiędzy prawem względnym a bezwzględnym, nazywając omawiane prawo niekiedy „półbezwzględnym” lub „względnym o rozszerzonej skuteczności”.

W konkluzji doszedłem do wniosku, że w przypadku omawianego wynagrodzenia, chodzi raczej o prawo samoistne, względne prawo podmiotowe do wynagrodzenia, którego samodzielne ustalanie przez organizację zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi (OZZ), poza sytuacją skorzystania z zatwierdzonej tabeli wynagrodzeń autorskich, jest zasadniczo niedozwolone. Uznałem, że kryterium, które może decydować o wyodrębnianiu tego prawa, może być sposób jego wykonywania: za pośrednictwem OZZ, wobec powstania korzyści z eksploatacji utworu audiowizualnego, oraz zgodności takiej eksploatacji z bezwzględnym majątkowym prawem autorskim, bez możliwości zbywania prawa, jego egzekucji lub zrzeczenia się przez uprawnionego z wyłączeniem wierzytelności wymagalnych.  Uznałem, że może chodzić o normę prawną modyfikującą stosunki umowne na korzyść współtwórców utworów audiowizualnych lub artystów wykonawców. W tym sensie można m.zd. mówić o rozszerzonym skutku prawa do TA. Podobną normą jest ta wprowadzająca moc semiimperatywną zatwierdzonych tabel wynagrodzeń autorskich.

Uznałem także, że w oderwaniu od zakresu powierzenia praw w zbiorowy zarząd, OZZ nie mogą dochodzić zapłaty TA na rzecz wszystkich uprawnionych danej kategorii na planecie Ziemia. OZZ działają bowiem w tym wypadku jak zastępca pośredni, a nie przedstawiciel ustawowy „wszystkich uprawnionych”. Przełamanie zasady powierzenia praw w zakresie inkaso TA może jednak wynikać z wyraźnej podstawy prawnej, ewentualnie w sytuacji rozszerzonego zbiorowego zarządu, a w polskich warunkach jedynie z decyzji władczej Komisji Prawa Autorskiego (KPA) wyznaczającej organizację właściwą. Wskazałem także na swoiste „tamy”, które mogą w prawie polskim zapobiec masowemu wypływowi TA z terenu Polski bez ekwiwalentu. To m.zd.: rękojmia OZZ dana Ministrowi oddana następnie w decyzji dla OZZ o udzieleniu zgody na zbiorowe zarządzanie prawami, status organizacji właściwej oraz podstawa reprezentacji.

Zwróciłem także uwagę na wciąż istniejący problem tzw. starych tabel wynagrodzeń autorskich zatwierdzanych przez KPA na przełomie obecnego i ubiegłego stulecia na podstawie uchylonych niegdyś przepisów PrAut. W praktyce nie doszło bowiem w Polsce – jak dotąd – do prawomocnego zatwierdzenia nowych tabel określających wysokość TA. Nie dziwią więc postulaty, które starają się rozciągać w czasie skutki prawne (moc semiimperatywną) tzw. starych tabel. Możliwość taką otworzył zresztą nieprecyzyjny w tym względzie polski ustawodawca. Stwierdziłem w tym kontekście, że możliwe są trzy interpretacje co do trwania w czasie tzw. dawnych tabel wynagrodzeń po wydaniu przez TK wyroku z 24 stycznia 2006 r. i w związku z wejściem w życie Ustawy z 8 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Można mianowicie twierdzić, że tak zwana moc semiimperatywna tych tabel została przez wspomnianą ustawę potwierdzona ze skutkiem na przyszłość, tj. ex nunc, że została ona potwierdzona ze skutkiem na przeszłość ex tunc, tj. od chwili uchylenia przez TK art. 108 ust. 3 w zw. z art. 109 PrAut, albo też, że wymieniona moc nigdy nie ustała, mimo wydania wspomnianego wyroku TK. Opowiedziałem się z pierwszą z możliwych interpretacji.

Dla zainteresowanych pełna prezentacja pod poniższym załącznikiem.

Grafika: Źródło: https://socialpress.pl/2014/03/organizujesz-konkursy-w-internecie-zobacz-jak-legalnie-nabyc-prawa-autorskie-do-zglosznych-prac/

Załączniki:

Wynagrodzenie niezbywalne_tantiemy audiowizualne_referat UW

0 Shares:
1 komentarz
Dodaj komentarz
Przeczytaj także
Czytaj więcej

Prawo do publicznego komunikowania utworu w prawie autorskim Unii Europejskiej – zarys trendu w orzecznictwie TSUE – prezentacja w INP PAN

W oczekiwaniu na planowane na 22 czerwca 2021 r. orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach połączonych C-682/18 YouTube oraz C-683/18 Cyando, dzielę się prezentacją, którą pod koniec ubiegłego roku wygłosiłem na ten temat w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Planowane orzeczenie TSUE może być przełomowe dla ogólnounijnego rozumienia prawa do publicznego komunikowania utworów. W sprawie YouTube/Cyando także przełomowo wypowiedział się już rzecznik generalny ØE Saugmandsgaard w dniu 16 lipca 2020 r. – zobaczymy.
Czytaj więcej

Nowa publikacja w Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego nr 3/2018 o tantiemach audiowizualnych / A new article in the third issue 2018 of the Jagiellonian University Journal of IP quarterly on audiovisual royalties

W trzecim numerze kwartalnika Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego Prace z Prawa Własności Intelektualnej za 2018 r. opublikowano na stronach 86-110 mój artykuł pod tytułem: Tantiemy audiowizualne w zarysie: charakter prawny, podstawy reprezentacji organizacji właściwej oraz problem tak zwanych starych tabel wynagrodzeń autorskich. Poniżej kilka tez w języku polskim i angielskim z tego artykułu. __________________________________________________________________________ The third issue of the Jagiellonian University Journal of IP Law quarterly for 2018 has just published (pages 86-110) my article on audiovisual royalties in outline: legal nature, representation basis of the proper organization and the problem of so-called old remuneration tables. Below are some few theses in Polish and English from this article.
Czytaj więcej

Unijna reforma ochrony danych osobowych i prywatności: krótkie wprowadzenie

W dniu 5 maja 2016 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowane zostało Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Rozporządzenie”). Przepisy Rozporządzenia weszły w życie 20 dnia po publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a będą stosowane od dnia 25 maja 2018 r.
Czytaj więcej

Media Report – recent PrawoAutorskie.pl practical comments on the case C-160/15 GS Media BV

The Gazeta Prawna daily paper published commentaries of practicing lawyers on the high-profile decision of the Court of Justice of the European Union of 8 September 2016 in case C-160/15 GS Media BV. The PrawoAutorskie.pl lawyers were also requested to provide their answers; Janusz Piotr Kolczyński, attorney-at-law, presented his standpoint.
Czytaj więcej

Sprawozdanie z Konferencji Naukowej: Jednolity wymiar prawa własności intelektualnej w Europie XXI wieku – z perspektywy praktyka

W dniu 18 maja 2016 r. w Warszawie odbyła się konferencja naukowa „Jednolity wymiar prawa własności intelektualnej w Europie XXI wieku – z perspektywy praktyka”. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Naczelna Rada Adwokacka oraz Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. W roli moderatów i prelegentów wystąpili specjaliści z dziedziny prawa własności intelektualnej.
Czytaj więcej

Tworzenie i utrzymywanie stron www, zdalna konserwacja oprogramowania i sprzętu, dostarczanie obrazów, tekstu i informacji oraz udostępnianie baz danych – umowy licencyjne na celowniku fiskusa – wyrok TSUE z 15.12.2015 r. (C-419/14 WebMindLicense Kft)

Osią sporu było rozumienie miejsca świadczenia usług drogą elektroniczną dla potrzeb podatku VAT. Zgodnie z postanowieniami prawa unijnego, zasadą jest, że miejscem świadczenia usługi drogą elektroniczną na rzecz przedsiębiorcy, jest miejsce, gdzie usługobiorca posiada siedzibę swoje działalności gospodarczej. Chodziło w tym przypadku o takie usługi jak tworzenie i utrzymywanie witryn internetowych, zdalna konserwacja oprogramowania i sprzętu, dostarczanie obrazów, tekstu i informacji oraz udostępnianie baz danych.
Czytaj więcej

Public lending right, utwory osierocone, niedostępne w handlu i inne podstawowe pytania do nowelizacji prawa autorskiego wchodzącej w życie 20.11.2015

W dniu 20 listopada 2015 weszła w życie tzw. duża nowelizacja prawa autorskiego. Chodzi o ustawę z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1639). Nowelizacja ta wywoływała poruszenie jeszcze przed jej uchwaleniem. Czy zasługuje ona na miano „dużej” pozostawiamy do oceny czytelników. Jest selektywna. Dla niektórych uczestników rynku praw autorskich będzie „bardzo duża”, dla innych pozostanie „bardzo mała”. Niezależnie od ocen, redaktorzy PrawoAutorskie.pl i radcowie prawni Janusz Piotr Kolczyński i Przemysław Dominik Antas odpowiadają na kilka podstawowych pytań zadanych im przez Dominikę Sułecką.
Czytaj więcej

Ważne także dla sporów o własność intelektualną 2015 „Aktualne zagadnienia postępowań dowodowych przed sądami polskimi” – relacja z konferencji

W dniu 16 października 2015 r. na Uniwersytecie SWPS w Warszawie odbyła się konferencja naukowa dotycząca aktualnych zagadnień postępowań dowodowych przed polskimi sądami. W konferencji wzięli udział znamienici teoretycy i praktycy prawa procesowego. W trakcie konferencji omówione zostały praktyczne problemy dotyczące sporów karnych, cywilnych i administracyjnych. Zagadnienia, które zostały poruszone w wielu aspektach dotyczą również sporów związanych z ochroną własności intelektualnej, dlatego pozwalamy sobie na relację z tej konferencji na PrawoAutorskie.pl