Transmisja bazy danych on-line: wyniki sportowe live i zakłady bukmacherskie

Czy o skutkach pobierania lub wtórnego wykorzystania danych z bazy danych decyduje prawo miejsca emisji danych czy także lub tylko prawo miejsca ich odczytania przez użytkownika? Na podobne pytanie w związku z interpretacją art. 7 ust. 2 (a,b) Dyrektywy 96/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 1996 r. w sprawie ochrony prawnej baz danych odpowie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej („TSUE”). Odpowiedź TSUE powinna pomóc w ustalaniu prawa właściwego dla czynów naruszających stosowne przepisy dotyczące ochrony baz danych oraz ułatwić wybór sądu właściwego do wniesienia pozwu.
Czy o skutkach pobierania lub wtórnego wykorzystania danych z bazy danych decyduje prawo miejsca emisji danych czy także lub tylko prawo miejsca ich odczytania przez użytkownika?

Na podobne pytanie w związku z interpretacją art. 7 ust. 2 (a,b) Dyrektywy 96/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 1996 r. w sprawie ochrony prawnej baz danych odpowie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej („TSUE”). Odpowiedź TSUE powinna pomóc w ustalaniu prawa właściwego dla czynów naruszających stosowne przepisy dotyczące ochrony baz danych oraz ułatwić wybór sądu właściwego do wniesienia pozwu.

Chodzi o spór, który w drugiej instancji w wyroku z 29 marca 2011 r. rozpatrzył sąd odwoławczy (Court of Appeal) dla Anglii i Walii w sprawie z powództwa spółek: Football Dataco Ltd, the Scottish Premier League Ltd, the Scottish Football League, PA Sport UK Ltd („DataCo”) przeciwko szwajcarskiej spółce Sportradar AG i jej niemieckiej spółce-córce Sportradar GmbH („Sportradar”) – sprawa Football Dataco Ltd and others v Sportradar GmbH and another [2010] EWHC 2911 (Ch).

Przedmiot sporu i branża

Spór dotyczy kwestii, która odnosi się bezpośrednio branży sportowej i organizowanych „wokół niej” zakładów bukmacherskich. Chodzi bowiem o możliwość pobierania i wtórnego wykorzystania danych pochodzących z wydarzeń sportowych, takich jak np.: bramki, ich strzelcy, czasy trafień, ilość żółtych czy czerwonych kartek. Opisywana tu sprawa dotyczy danych, które pochodziły z ligi angielskiej i walijskiej. Były one transmitowane on-line przez DataCo w trakcie spotkań przez jej bazę danych Footbal Live. Następnie dane te były przejmowane przez Sportradar i redystrybuowane wśród jej klientów w Wielkiej Brytanii: Bet365 Group Limited oraz Stan James Plc. Do reprodukcji danych dochodziło w trakcie korzystania przez klientów ww. spółek z tzw. okien pop-up rozpowszechnianych i utrzymywanych na serwerach Sportradar. Odpowiednie kliknięcie przez klienta stron internetowych spółek Bet365 Group Limited oraz Stan James Plc, uruchamiało okna pop-up; okna te były zintegrowane z serwisami ww. spółek. Po kliknięciu dochodziło do transmisji wyników spotkań w czasie rzeczywistym on-line.

Argumentacja stron

DataCo uznała, że powyższe działanie, do którego doszło w sezonach 2008-2010 naruszyło jej prawa wyłączne do bazy danych polegające na niedozwolonym pobieraniu i wtórnym wykorzystaniu całości lub istotnej części bazy w celu umożliwienia korzystania z niej osobom trzecim bez jej zgody. Jako podstawę prawną podano przepisy ustawy Copyright Designs and Patents Act 1988 zmienionej w związku z wdrożeniem dyrektywy 96/9/WE przez Copyright and Rights in Database Regulations 1997 (SI 1997/3032). DataCo twierdziła, że Sportradar działała w porozumieniu (in concert) z jej klientami z Wielkiej Brytanii oraz w zgodnym zamiarze szkodzenia, co uzasadnia współsprawstwo (joint tortfeasorship) w dokonaniu deliktu (wrongfull act), oraz właściwość sądu dla Anglii i Walii (w kwestii współsprawstwa oraz rozumienia porozumienia współsprawców w delikcie w systemie brytyjskim por. np. „Internet law and regulation”, Graham J. H. Smith, 4 ed., wyd. Thomson, Sweet and Maxwell, Londyn 2007, s. 48, Nb. 2-076.).

W szczególności DataCo twierdziła, że Sportradar dokonuje publicznego udostępnienia bazy danych (making available) w Wielkiej Brytanii. Ma się to odbywać przez jej kopiowanie (pobieranie, wtórne wykorzystanie) za pośrednictwem serwera Sportradar położonego w Austrii. Spółka argumentowała, że z “transmisją danych” w rozumieniu art. 7 ust. 2 b dyrektywy 96/9/WE mamy do czynienia zarówno w sytuacji prowadzenia działalności hostingowej za pośrednictwem odpowiedniego serwera, jak i wtedy gdy użytkownik kliknie na okno pop-up. Innymi słowy, nie dochodzi do “transmisji on line”, jeśli nie doszło do zamknięcia „łańcucha transmisji” w postaci aktywnej (umieszczenie na serwerze) i pasywnej (skorzystania z danych przez użytkownika). Jak stwierdził sędzia Jacob, powołując się na argumentację DataCo:

“Transmission,” they say, in the case of provision of data over the internet or indeed otherwise by wire involves both the acts of hosting the website (Austria and Holland in this case) but also the act of the user in accessing it. It is not transmitted unless and until it is received. Before there can in reality be a transmission there must be a transmittor and a transmittee. This I will call the “transmission theory” or the “communication theory” (wytł. moje).

Zdaniem DataCo tzw. „teoria emisji” jest stosowana współcześnie tylko do nadań i reemisji telewizyjno-radiowych, a nie „transmisji on-line” w Internecie. Jednak Highcourt (sąd pierwszej instancji) uznał – choć nie bez obaw (tzn. nie jako tzw. acte clear), stanowisko Sportradar za właściwsze tj., że o publicznym udostępnieniu („transmisji on-line” w rozumieniu dyrektywy 96/9/WE) decyduje miejsce emisji (transmisji) danych. Jak stwierdził sędzia Floyd orzekając w pierwszej instancji 17.11.2010 r.:

“I have come to the conclusion that the better view is that the act of making available to the public by online transmission is committed and committed only where the transmission takes place”. “It is true that the placing of data on a server in one state can make the data available to the public of another state but that does not mean that the party who has made the data available has committed the act of making available by transmission in the State of reception. I consider that the better construction of the provisions is that the act only occurs in the state of transmission.”

Pytanie prejudycjalne do TSUE

Nad powyższym dylematem natury prawnej, którego Court of Appeal nie chciał rozstrzygać, polegającym na zrozumieniu czym jest „transmisja on-line” bazy danych, ma się teraz pochylić TSUE. Odpowiedź TSUE pomoże w podobnych sprawach w ustaleniu prawa właściwego. Powinna także ułatwić rozstrzyganie kwestii jurysdykcyjnych. W oryginalnej wersji pytanie prejudycjalne brzmi:

“Where a party uploads data from a database protected by sui generis right under Directive 96/9/EC (“the Database Directive”) onto that party’s webserver located in member state A and in response to requests from a user in another member state B the webserver sends such data to the user’s computer so that the data is stored in the memory of that computer and displayed on its screen

(a) is the act of sending the data an act of “extraction” or “re-utilisation” by that party?

(b) does any act of extraction and/or re-utilisation by that party occur (i) in A only (ii) in B only; or (iii) in both A and B?

Kwestie jurysdykcyjne

Należy tylko nadmienić, że spółka Sportradar uznała pierwszeństwo jurysdykcyjne sądów niemieckich i pozwała DataCo w Niemczech w lipcu 2010 r. żądając m.in. stwierdzenia, iż w wyniku jej działań nie doszło do naruszenia praw wyłącznych DataCo. Obie sprawy, angielska i niemiecka znalazły się więc w konflikcie jurysdykcyjnym, którego rozstrzygnięcie, a więc obowiązek zawieszenia sprawy późniejszej do czasu stwierdzenia jurysdykcji sądu, przed który najpierw wytoczono powództwo, nakazuje art. 27 ust. 1 Rozporządzania 44/2001/WE z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych. W sporze prowadzonym przed sądem angielskim Sportradar żądała więc uznania, że sądy dla Anglii i Walii nie mają w tej sprawie jurysdykcji. Jednak Court of Appeal odrzucił ten wniosek potwierdzając, że chodzi o dwie sprawy o to samo „roszczenie” (couse of action). Ustalił więc ostatecznie jurysdykcje sadów angielskich, czego skutkiem, zgodnie z ww. rozporządzeniem, będzie obecnie uznanie się przez sąd niemiecki niewłaściwym do rozpoznania niniejszego sporu. Przy okazji, Court of Appeal wskazał, że sformułowanie „roszczenie” w kwestiach związanych z jurysdykcją krajową ma w Unii Europejskiej autonomiczne znaczenie.

0 Shares:
Dodaj komentarz
Przeczytaj także
Czytaj więcej

Prawo do publicznego komunikowania utworu w prawie autorskim Unii Europejskiej – zarys trendu w orzecznictwie TSUE – prezentacja w INP PAN

W oczekiwaniu na planowane na 22 czerwca 2021 r. orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach połączonych C-682/18 YouTube oraz C-683/18 Cyando, dzielę się prezentacją, którą pod koniec ubiegłego roku wygłosiłem na ten temat w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Planowane orzeczenie TSUE może być przełomowe dla ogólnounijnego rozumienia prawa do publicznego komunikowania utworów. W sprawie YouTube/Cyando także przełomowo wypowiedział się już rzecznik generalny ØE Saugmandsgaard w dniu 16 lipca 2020 r. – zobaczymy.
Czytaj więcej

Nowa publikacja w Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego nr 3/2018 o tantiemach audiowizualnych / A new article in the third issue 2018 of the Jagiellonian University Journal of IP quarterly on audiovisual royalties

W trzecim numerze kwartalnika Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego Prace z Prawa Własności Intelektualnej za 2018 r. opublikowano na stronach 86-110 mój artykuł pod tytułem: Tantiemy audiowizualne w zarysie: charakter prawny, podstawy reprezentacji organizacji właściwej oraz problem tak zwanych starych tabel wynagrodzeń autorskich. Poniżej kilka tez w języku polskim i angielskim z tego artykułu. __________________________________________________________________________ The third issue of the Jagiellonian University Journal of IP Law quarterly for 2018 has just published (pages 86-110) my article on audiovisual royalties in outline: legal nature, representation basis of the proper organization and the problem of so-called old remuneration tables. Below are some few theses in Polish and English from this article.
Czytaj więcej

Niezrzekalne wynagrodzenie (tantiemy audiowizualne) za publiczne komunikowanie utworu audiowizualnego – prezentacja w Uniwersytecie Warszawskim

W dniu 11 kwietnia 2018 r., w Uniwersytecie Warszawskim, w ramach seminarium doktoranckiego pod kierunkiem prof. dr hab. Moniki Czajkowskiej-Dąbrowskiej, wygłosiłem referat na temat wynagrodzeń niezrzekalnych (tantiem audiowizualnych - TA) za publiczne komunikowanie utworu audiowizualnego.
Czytaj więcej

Unijna reforma ochrony danych osobowych i prywatności: krótkie wprowadzenie

W dniu 5 maja 2016 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowane zostało Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Rozporządzenie”). Przepisy Rozporządzenia weszły w życie 20 dnia po publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a będą stosowane od dnia 25 maja 2018 r.
Czytaj więcej

Media Report – recent PrawoAutorskie.pl practical comments on the case C-160/15 GS Media BV

The Gazeta Prawna daily paper published commentaries of practicing lawyers on the high-profile decision of the Court of Justice of the European Union of 8 September 2016 in case C-160/15 GS Media BV. The PrawoAutorskie.pl lawyers were also requested to provide their answers; Janusz Piotr Kolczyński, attorney-at-law, presented his standpoint.
Czytaj więcej

Sprawozdanie z Konferencji Naukowej: Jednolity wymiar prawa własności intelektualnej w Europie XXI wieku – z perspektywy praktyka

W dniu 18 maja 2016 r. w Warszawie odbyła się konferencja naukowa „Jednolity wymiar prawa własności intelektualnej w Europie XXI wieku – z perspektywy praktyka”. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Naczelna Rada Adwokacka oraz Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. W roli moderatów i prelegentów wystąpili specjaliści z dziedziny prawa własności intelektualnej.
Czytaj więcej

Tworzenie i utrzymywanie stron www, zdalna konserwacja oprogramowania i sprzętu, dostarczanie obrazów, tekstu i informacji oraz udostępnianie baz danych – umowy licencyjne na celowniku fiskusa – wyrok TSUE z 15.12.2015 r. (C-419/14 WebMindLicense Kft)

Osią sporu było rozumienie miejsca świadczenia usług drogą elektroniczną dla potrzeb podatku VAT. Zgodnie z postanowieniami prawa unijnego, zasadą jest, że miejscem świadczenia usługi drogą elektroniczną na rzecz przedsiębiorcy, jest miejsce, gdzie usługobiorca posiada siedzibę swoje działalności gospodarczej. Chodziło w tym przypadku o takie usługi jak tworzenie i utrzymywanie witryn internetowych, zdalna konserwacja oprogramowania i sprzętu, dostarczanie obrazów, tekstu i informacji oraz udostępnianie baz danych.
Czytaj więcej

Public lending right, utwory osierocone, niedostępne w handlu i inne podstawowe pytania do nowelizacji prawa autorskiego wchodzącej w życie 20.11.2015

W dniu 20 listopada 2015 weszła w życie tzw. duża nowelizacja prawa autorskiego. Chodzi o ustawę z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1639). Nowelizacja ta wywoływała poruszenie jeszcze przed jej uchwaleniem. Czy zasługuje ona na miano „dużej” pozostawiamy do oceny czytelników. Jest selektywna. Dla niektórych uczestników rynku praw autorskich będzie „bardzo duża”, dla innych pozostanie „bardzo mała”. Niezależnie od ocen, redaktorzy PrawoAutorskie.pl i radcowie prawni Janusz Piotr Kolczyński i Przemysław Dominik Antas odpowiadają na kilka podstawowych pytań zadanych im przez Dominikę Sułecką.