Projekt zmiany artykułu 23 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych posłów klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego – dozwolony użytek w sieci do konsultacji

Przy zamieszaniu w sprawie Anti-Counterfeiting Trade Agreement („ACTA”) zarówno użytkownicy, twórcy jak i politycy zauważali potrzebę dostosowania obecnie obowiązujących norm prawnych do zmieniających się realiów społecznych (tu przede wszystkim towarzyskich) oraz technicznych. Klub posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego („PSL”) złożył w Sejmie trzy projekty ustaw dotyczące ustroju sądów powszechnych, zmian w prawie autorskim oraz telekomunikacyjnym Projekt zmian w prawie autorskim, który przygotowali politycy PSL, dotyczy korzystania w Internecie z utworów np. filmowych czy muzycznych na własny użytek.
Przy zamieszaniu w sprawie Anti-Counterfeiting Trade Agreement („ACTA”) zarówno użytkownicy, twórcy jak i politycy zauważali potrzebę dostosowania obecnie obowiązujących norm prawnych do zmieniających się realiów społecznych (tu przede wszystkim towarzyskich) oraz technicznych. Klub posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego („PSL”) złożył w Sejmie trzy projekty ustaw dotyczące ustroju sądów powszechnych, zmian w prawie autorskim oraz telekomunikacyjnym Projekt zmian w prawie autorskim, który przygotowali politycy PSL, dotyczy korzystania w Internecie z utworów np. filmowych czy muzycznych na własny użytek.

Artykuł 23 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych („PrAut”) miałby otrzymać brzmienie:

„2. Zakres własnego użytku osobistego obejmuje korzystanie z pojedynczych egzemplarzy utworów przez krąg osób pozostających w związku osobistym, w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskiego, zarówno bezpośredniego, jak i pośredniego, istniejącego pomiędzy osobami w ramach ich kontaktów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) , w tym za pośrednictwem Internetu.”

Podstawowe założenia projektu

Projekt ma na celu dostosowanie prawa autorskiego do powszechnej w sieci sytuacji wymiany plików i korzystania z twórczości. Zakłada w tym celu rozszerzenie definicji dozwolonego użytku w ustawie autorskiej na użytek w sieci (w skrócie, osoby pozostające w związku towarzyskim to te, które znają się także z sieci Internet, w szczególności z portali społecznościowych. Twórcy projektu powołują się na potrzebę:

„stworzenia odpowiedniej przestrzeni prawnej do funkcjonowania polskiego społeczeństwa w globalizującym się świecie, którego jednym z głównych czynników rozwojowych jest Internet.”

Jeśli projekt stanie obowiązującym w Polsce prawem tzw. “stosunek towarzyski”, w tym krąg osób uprawnionych do dozwolonego użytku, ujęty w art. 23 PrAut rozszerzy się ze znajomości „fizycznej” na „wirtualną”, będzie to – jak podkreślają sami projektodawcy – dostosowaniem polskiego systemu prawnego do zmieniających się warunków życia i realiów społeczno-gospodarczych. 

Kto zyskuje, a kto traci?

Na proponowanych zmianach zyskają przede wszystkim użytkownicy Internetu, gdyż założenia projektu pozwalają im na legalne rozpowszechnianie i dzielenie się utworami w sieci. Dzielenie się plikami w sieci nie jest żadną nowością, ale obecnie obowiązująca regulacja wywoływała wiele kontrowersji i interpretacji w zakresie granic dozwolonego użytku i tym samym zgodności z prawem. Projektowana nowelizacja została poddana znacznej krytyce ze strony środowisk związanych z właścicielami praw:

Niestety, projekt zmierza do psucia prawa: jest wadliwy merytorycznie i nieudolnie zredagowany – ocenia mec. Michał Błeszyński. – Wbrew przeznaczeniu art. 23 usiłuje rozszerzyć zakres dozwolonego użytku, wprowadzając niezrozumiałe pojęcie „pośredni stosunek towarzyski”. Pozbawia także twórców ochrony, pozwalając na dowolne interpretacje zakresu jej wyłączenia. Wreszcie, uzasadnienie projektu błędnie informuje, że projekt nie dotyczy materii objętej prawem europejskim, podczas gdy traktuje o niej dyrektywa o prawie autorskim w społeczeństwie informacyjny” . 

Zdaniem Izby Wydawców Prasy („IWP”), zmiany powinny iść stanowczo w odwrotnym kierunku, czyli ochrony twórców, gdyż coraz częściej rekompensata wobec autorów jest zbyt mała a dozwolony użytek osobisty nadużywany. Jako przykłady IWP podaje rozpowszechniające się szczególnie wśród studentów trendy do coraz częstszego kserowania podręczników akademickich. Więcej o stanowisku IWP tu.

Podstawowe skutki proponowanych zmian

Podstawowym skutkiem wejścia w życie nowelizacji może być usankcjonowanie obecnie istniejącego stanu i powszechnej wśród internautów wymiany plików przez zamknięte listy kilkuset czy nawet kilku tysięcy „znajomych”. Niezależnie od zapatrywania na sprawę jedna regulacja nie rozwiąże wszystkich problemów praw autorskich w sieci, należy więc uznać obecne zmiany jedynie za „zaproszenie” do dalszej dyskusji o użytkowaniu sieci. Rozszerzenie pojęcia dozwolonego użytku  w tym legalizacja dzielenia się utworami na portalach społecznościowych to dopiero początek zmian jakie są już zapowiadane w prawie autorskim. Zakres prawa cytatu, długość trwania ochrony utworów i rola organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi – to najważniejsze kwestie wymagające zmiany w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych do realiów społeczeństwa cyfrowego.

Projektowi PSL nie został jeszcze nadany bieg, a więc nie uzyskał numeru druku sejmowego. Obecnie, tj. od 15.03.2012 r. został on skierowany do konsultacji. Przedstawicielem wnioskodawców jest poseł Henryk Smolarz[1].


[1] Warto zaznajomić się także z innymi propozycjami zmian w prawie autorskim, z którymi można zapoznać się m.in. tu.

0 Shares:
3 komentarze
Dodaj komentarz
Przeczytaj także
Czytaj więcej

Prawo do publicznego komunikowania utworu w prawie autorskim Unii Europejskiej – zarys trendu w orzecznictwie TSUE – prezentacja w INP PAN

W oczekiwaniu na planowane na 22 czerwca 2021 r. orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach połączonych C-682/18 YouTube oraz C-683/18 Cyando, dzielę się prezentacją, którą pod koniec ubiegłego roku wygłosiłem na ten temat w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Planowane orzeczenie TSUE może być przełomowe dla ogólnounijnego rozumienia prawa do publicznego komunikowania utworów. W sprawie YouTube/Cyando także przełomowo wypowiedział się już rzecznik generalny ØE Saugmandsgaard w dniu 16 lipca 2020 r. – zobaczymy.
Czytaj więcej

Nowa publikacja w Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego nr 3/2018 o tantiemach audiowizualnych / A new article in the third issue 2018 of the Jagiellonian University Journal of IP quarterly on audiovisual royalties

W trzecim numerze kwartalnika Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego Prace z Prawa Własności Intelektualnej za 2018 r. opublikowano na stronach 86-110 mój artykuł pod tytułem: Tantiemy audiowizualne w zarysie: charakter prawny, podstawy reprezentacji organizacji właściwej oraz problem tak zwanych starych tabel wynagrodzeń autorskich. Poniżej kilka tez w języku polskim i angielskim z tego artykułu. __________________________________________________________________________ The third issue of the Jagiellonian University Journal of IP Law quarterly for 2018 has just published (pages 86-110) my article on audiovisual royalties in outline: legal nature, representation basis of the proper organization and the problem of so-called old remuneration tables. Below are some few theses in Polish and English from this article.
Czytaj więcej

Niezrzekalne wynagrodzenie (tantiemy audiowizualne) za publiczne komunikowanie utworu audiowizualnego – prezentacja w Uniwersytecie Warszawskim

W dniu 11 kwietnia 2018 r., w Uniwersytecie Warszawskim, w ramach seminarium doktoranckiego pod kierunkiem prof. dr hab. Moniki Czajkowskiej-Dąbrowskiej, wygłosiłem referat na temat wynagrodzeń niezrzekalnych (tantiem audiowizualnych - TA) za publiczne komunikowanie utworu audiowizualnego.
Czytaj więcej

Unijna reforma ochrony danych osobowych i prywatności: krótkie wprowadzenie

W dniu 5 maja 2016 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowane zostało Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Rozporządzenie”). Przepisy Rozporządzenia weszły w życie 20 dnia po publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a będą stosowane od dnia 25 maja 2018 r.
Czytaj więcej

Media Report – recent PrawoAutorskie.pl practical comments on the case C-160/15 GS Media BV

The Gazeta Prawna daily paper published commentaries of practicing lawyers on the high-profile decision of the Court of Justice of the European Union of 8 September 2016 in case C-160/15 GS Media BV. The PrawoAutorskie.pl lawyers were also requested to provide their answers; Janusz Piotr Kolczyński, attorney-at-law, presented his standpoint.
Czytaj więcej

Sprawozdanie z Konferencji Naukowej: Jednolity wymiar prawa własności intelektualnej w Europie XXI wieku – z perspektywy praktyka

W dniu 18 maja 2016 r. w Warszawie odbyła się konferencja naukowa „Jednolity wymiar prawa własności intelektualnej w Europie XXI wieku – z perspektywy praktyka”. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Naczelna Rada Adwokacka oraz Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. W roli moderatów i prelegentów wystąpili specjaliści z dziedziny prawa własności intelektualnej.
Czytaj więcej

Tworzenie i utrzymywanie stron www, zdalna konserwacja oprogramowania i sprzętu, dostarczanie obrazów, tekstu i informacji oraz udostępnianie baz danych – umowy licencyjne na celowniku fiskusa – wyrok TSUE z 15.12.2015 r. (C-419/14 WebMindLicense Kft)

Osią sporu było rozumienie miejsca świadczenia usług drogą elektroniczną dla potrzeb podatku VAT. Zgodnie z postanowieniami prawa unijnego, zasadą jest, że miejscem świadczenia usługi drogą elektroniczną na rzecz przedsiębiorcy, jest miejsce, gdzie usługobiorca posiada siedzibę swoje działalności gospodarczej. Chodziło w tym przypadku o takie usługi jak tworzenie i utrzymywanie witryn internetowych, zdalna konserwacja oprogramowania i sprzętu, dostarczanie obrazów, tekstu i informacji oraz udostępnianie baz danych.
Czytaj więcej

Public lending right, utwory osierocone, niedostępne w handlu i inne podstawowe pytania do nowelizacji prawa autorskiego wchodzącej w życie 20.11.2015

W dniu 20 listopada 2015 weszła w życie tzw. duża nowelizacja prawa autorskiego. Chodzi o ustawę z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1639). Nowelizacja ta wywoływała poruszenie jeszcze przed jej uchwaleniem. Czy zasługuje ona na miano „dużej” pozostawiamy do oceny czytelników. Jest selektywna. Dla niektórych uczestników rynku praw autorskich będzie „bardzo duża”, dla innych pozostanie „bardzo mała”. Niezależnie od ocen, redaktorzy PrawoAutorskie.pl i radcowie prawni Janusz Piotr Kolczyński i Przemysław Dominik Antas odpowiadają na kilka podstawowych pytań zadanych im przez Dominikę Sułecką.