Do wtórnego wykorzystywania chronionej bazy danych dochodzi w państwie użytkownika bazy a nie w państwie, w którym znajduje się serwer

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał prymat tak zwanej teorii transmisji nad teorią emisji bazy danych i związanego z nimi tak zwanego prawa sui generis. Prawa te mogą więc zostać naruszone poprzez kopiowanie chronionych elementów bazy na serwer znajdujący się poza jurysdykcją państwa dochodzenia ochrony.
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał prymat tak zwanej teorii transmisji nad teorią emisji bazy danych i związanego z nimi tak zwanego prawa sui generis. Prawa te mogą więc zostać naruszone poprzez kopiowanie chronionych elementów bazy na serwer znajdujący się poza jurysdykcją państwa dochodzenia ochrony.

Tak stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej („TSUE” lub „Trybunał”) z wyroku z dnia 18 października 2012 r. w sprawie C‑173/11 Football Dataco. Pisaliśmy o tym na PrawoAutorskie.pl jeszcze przed wydaniem orzeczenia przez TSUE.

Omawiana sprawa dotyczyła prawa producenta bazy danych do ochrony przed pobieraniem lub wtórnym wykorzystywaniem całości lub elementów chronionej bazy – tzw. prawo sui generis: art. 7 Dyrektywy 96/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 1996 r. („Dyrektywa 96/9”). Trybunał uznał w omawianym orzeczeniu, że prawa sui generis do bazy danych mogą zostać naruszone poprzez kopiowanie chronionych elementów bazy na serwer znajdujący się poza jurysdykcją państwa dochodzenia ochrony (lex loci protectionis) w celu udostępnienia tej bazy użytkownikom w państwie, gdzie ochrona jest dochodzona. Trybunał uznał, że kluczowe jest tutaj miejsce, do którego informacja jest kierowana (w praktyce, państwo użytkownika), a nie miejsce, gdzie dane są fizycznie przechowywane. Trybunał orzekł w tym zakresie podobnie jak w innej sprawie w wyroku z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie C‑324/09 L’Oréal vs. eBay (również pisaliśmy o nim na PrawoAutorskie.pl). Jak wynika z powyższego i moim zdaniem słusznie, Trybunał wychodzi z założenia, że ochrona własności intelektualnej byłaby nieefektywna, gdyby o jej powstaniu miała zadecydować lokalizacja przechowywania przedmiotów objętych ochroną. Należy bowiem pamiętać, że własność intelektualna jest immanentnie związania z tzw. zasadą terytorialności przewidującą, że właściwym prawem jest prawo państwa, w których ochrona własności jest dochodzona (lex loci protectionis). „Postawienie” serwera poza jurysdykcją danego państwa (lub Unii Europejskiej), w szczególności w państwie o słabszym systemie ochrony własności intelektualnej, pozwoliłoby na obchodzenie praw wyłącznych. Ich ochrona okazałaby się iluzoryczna, co jest nie do pogodzenia z zasadą efektywności prawa wspólnotowego (w tym przypadku dot. ochrony własności intelektualnej), na której straży konsekwentnie stoi Trybunał od początku swojej działalności orzeczniczej.

Przypomnijmy, że komentowana sprawa dotyczyła spółki Football Dataco, która zajmowała się utrzymaniem i rozbudowywaniem bazy danych Football Life zbierającej informacje dot. rozgrywek piłkarskich ligi angielskiej i walijskiej, takie jak: bramki, ich strzelcy, czasy trafień, ilość żółtych czy czerwonych kartek, etc. Football Dataco była producentem bazy w rozumieniu art. 7 Dyrektywy 96/9, korzystającym z prawa sui generis (prawa odrębnego od tego przysługującego autorowi bazy) do ochrony przed pobieraniem danych lub wtórnym ich wykorzystaniem w całości lub w istotnej części (co do jakości lub ilości). W sprawie tej Trybunał musiał odpowiedzieć na pytanie czy prawo sui generis do omawianej bazy może zostać naruszone w Wielkiej Brytanii, jeżeli w kraju tym doszło do korzystania on-line z przedmiotowej bazy, ale same dane znajdują się poza jurysdykcją Zjednoczonego Królestwa.

Pozwaną w niniejszej sprawie była niemiecka spółka Sportradar, która prowadziła bazę danych Sport Live Data, zbierającą analogiczne do Football Life spółki Football Dataco, dane. Nie wchodząc w szczegóły techniczne, Football Dataco twierdziła, że informacje udostępnione przez Sport Live Data zostały bezprawnie pobrane z Football Live, przez co doszło do naruszenia praw sui generis Football Dataco do jej bazy danych. Sprawa została poddana pod rozstrzygnięcie sądu angielskiego, ponieważ – jak argumentowała Football Dataco – baza Sport Life Data powoda jest udostępniania brytyjskim użytkownikom poprzez popularny serwis bukmacherski bet365.com. Pozwana spółka broniła się twierdząc, że sąd angielski nie jest właściwy, opierając się o tzw. teorię emisji, zgodnie z którą jurysdykcja należy do państwa, z którego dane są „emitowane” (państwa, gdzie znajdują się serwery). Football Dataco z kolei argumentowała, że należy oprzeć się na tzw. teorii transmisji, zgodnie z którą jurysdykcja należy do państwa, do którego są „transmitowane” dane (państwa, gdzie znajdują się użytkownicy, tu: Wielka Brytania).

Trybunał rozpatrując omawianą sprawę zauważył, że „ponowne wykorzystywanie”, przed którym chroni prawo sui generis producenta bazy danych, jest pojęciem bardzo pojemnym i zawiera praktycznie każdy przejaw nieautoryzowanego rozpowszechniania bazy, w tym przesyłanie do cudzego komputera elementów danej bazy za pomocą serwera WWW, przez co baza ta staje się dostępna dla publiczności – tu: każdego internauty. Trybunał podkreślił jednak, że sam fakt udostępnienia danych w danej jurysdykcji nie jest wystarczający dla stwierdzenia, że ta jurysdykcja jest właściwa dla ochrony omawianego prawa sui generis. Mianowicie, należy jeszcze wykazać, że dana osoba udostępniła chronioną bazę danych w danym kraju w celu korzystania z niej przez użytkowników na terytorium objętym jurysdykcją tego państwa. Warto zwrócić uwagę, że podobną zdanie wyraził Trybunał w przywołanym już powyżej wyroku w sprawie L’Oréal vs. eBay (zob. pkt 64 i 65 tego wyroku). Z orzecznictwa TSUE można więc wywieść ogólną regułę, że ochrona danego przedmiotu własności intelektualnej (tu: znaku towarowego, bazy danych) powinna następować w państwie, w którym dochodzi do rzeczywistego jego naruszenia, a więc „skonsumowania” przedmiotu ochrony z naruszeniem interesów osoby uprawnionej. Trybunał wstrzymuje się jednak od rozstrzygania tej kwestii słusznie uznając to za okoliczność wymagającą przeprowadzenia postępowania dowodowego, co znajduje się w gestii sądów krajowych. Podobnie jak w sprawie L’Oréal vs. Ebay Trybunał podniósł, że zastosowanie „teorii emisji” pozwoliłoby na ucieczkę przed odpowiedzialnością poprzez lokowanie serwerów w innych jurysdykcjach niż faktyczna „konsumpcja” udostępnianych danych. Ochrona producentów baz danych przed „ponownym wykorzystywaniem” byłaby więc nieefektywna, wręcz iluzoryczna, co jest nie do pogodzenia z celem Dyrektywy 96/9, która ma zapewniać skuteczną ochronę producentów baz danych.

Omawiany wyrok należy ocenić pozytywnie, albowiem przyczynia się do lepszej praw producentów baz danych, ale nie tylko. Trybunał wprawdzie tego wprost nie wypowiada, ale wydaje się, że w wyroku dokono konwergencji pojęć „ponownego wykorzystania”, o którym mowa w art. 7 Dyrektywy 96/9 i „publicznego udostępniania utworów”, o którym mowa w art. 3 dyrektywa 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym. Można więc spodziewać się, że Trybunał będzie się w przyszłości odwoływał do „teorii transmisji” w każdym przypadku ochrony praw wyłącznych. Jest to dobra wiadomość dla podmiotów własności intelektualnej (twórców, wykonawców, producentów, etc.), ponieważ można oczekiwać, że prawo będzie ich chroniło przed procederem udostępniania przedmiotów ich praw z krajów znajdujących się poza jurysdykcją ich ochrony, przede wszystkim przed lokowaniem serwerów z chronionymi utworami w takich krajach jak Chiny czy Rosja.

0 Shares:
Dodaj komentarz
Przeczytaj także
Czytaj więcej

Prawo do publicznego komunikowania utworu w prawie autorskim Unii Europejskiej – zarys trendu w orzecznictwie TSUE – prezentacja w INP PAN

W oczekiwaniu na planowane na 22 czerwca 2021 r. orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach połączonych C-682/18 YouTube oraz C-683/18 Cyando, dzielę się prezentacją, którą pod koniec ubiegłego roku wygłosiłem na ten temat w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Planowane orzeczenie TSUE może być przełomowe dla ogólnounijnego rozumienia prawa do publicznego komunikowania utworów. W sprawie YouTube/Cyando także przełomowo wypowiedział się już rzecznik generalny ØE Saugmandsgaard w dniu 16 lipca 2020 r. – zobaczymy.
Czytaj więcej

Nowa publikacja w Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego nr 3/2018 o tantiemach audiowizualnych / A new article in the third issue 2018 of the Jagiellonian University Journal of IP quarterly on audiovisual royalties

W trzecim numerze kwartalnika Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego Prace z Prawa Własności Intelektualnej za 2018 r. opublikowano na stronach 86-110 mój artykuł pod tytułem: Tantiemy audiowizualne w zarysie: charakter prawny, podstawy reprezentacji organizacji właściwej oraz problem tak zwanych starych tabel wynagrodzeń autorskich. Poniżej kilka tez w języku polskim i angielskim z tego artykułu. __________________________________________________________________________ The third issue of the Jagiellonian University Journal of IP Law quarterly for 2018 has just published (pages 86-110) my article on audiovisual royalties in outline: legal nature, representation basis of the proper organization and the problem of so-called old remuneration tables. Below are some few theses in Polish and English from this article.
Czytaj więcej

Niezrzekalne wynagrodzenie (tantiemy audiowizualne) za publiczne komunikowanie utworu audiowizualnego – prezentacja w Uniwersytecie Warszawskim

W dniu 11 kwietnia 2018 r., w Uniwersytecie Warszawskim, w ramach seminarium doktoranckiego pod kierunkiem prof. dr hab. Moniki Czajkowskiej-Dąbrowskiej, wygłosiłem referat na temat wynagrodzeń niezrzekalnych (tantiem audiowizualnych - TA) za publiczne komunikowanie utworu audiowizualnego.
Czytaj więcej

Unijna reforma ochrony danych osobowych i prywatności: krótkie wprowadzenie

W dniu 5 maja 2016 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowane zostało Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Rozporządzenie”). Przepisy Rozporządzenia weszły w życie 20 dnia po publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a będą stosowane od dnia 25 maja 2018 r.
Czytaj więcej

Media Report – recent PrawoAutorskie.pl practical comments on the case C-160/15 GS Media BV

The Gazeta Prawna daily paper published commentaries of practicing lawyers on the high-profile decision of the Court of Justice of the European Union of 8 September 2016 in case C-160/15 GS Media BV. The PrawoAutorskie.pl lawyers were also requested to provide their answers; Janusz Piotr Kolczyński, attorney-at-law, presented his standpoint.
Czytaj więcej

Sprawozdanie z Konferencji Naukowej: Jednolity wymiar prawa własności intelektualnej w Europie XXI wieku – z perspektywy praktyka

W dniu 18 maja 2016 r. w Warszawie odbyła się konferencja naukowa „Jednolity wymiar prawa własności intelektualnej w Europie XXI wieku – z perspektywy praktyka”. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Naczelna Rada Adwokacka oraz Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. W roli moderatów i prelegentów wystąpili specjaliści z dziedziny prawa własności intelektualnej.
Czytaj więcej

Tworzenie i utrzymywanie stron www, zdalna konserwacja oprogramowania i sprzętu, dostarczanie obrazów, tekstu i informacji oraz udostępnianie baz danych – umowy licencyjne na celowniku fiskusa – wyrok TSUE z 15.12.2015 r. (C-419/14 WebMindLicense Kft)

Osią sporu było rozumienie miejsca świadczenia usług drogą elektroniczną dla potrzeb podatku VAT. Zgodnie z postanowieniami prawa unijnego, zasadą jest, że miejscem świadczenia usługi drogą elektroniczną na rzecz przedsiębiorcy, jest miejsce, gdzie usługobiorca posiada siedzibę swoje działalności gospodarczej. Chodziło w tym przypadku o takie usługi jak tworzenie i utrzymywanie witryn internetowych, zdalna konserwacja oprogramowania i sprzętu, dostarczanie obrazów, tekstu i informacji oraz udostępnianie baz danych.
Czytaj więcej

Public lending right, utwory osierocone, niedostępne w handlu i inne podstawowe pytania do nowelizacji prawa autorskiego wchodzącej w życie 20.11.2015

W dniu 20 listopada 2015 weszła w życie tzw. duża nowelizacja prawa autorskiego. Chodzi o ustawę z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1639). Nowelizacja ta wywoływała poruszenie jeszcze przed jej uchwaleniem. Czy zasługuje ona na miano „dużej” pozostawiamy do oceny czytelników. Jest selektywna. Dla niektórych uczestników rynku praw autorskich będzie „bardzo duża”, dla innych pozostanie „bardzo mała”. Niezależnie od ocen, redaktorzy PrawoAutorskie.pl i radcowie prawni Janusz Piotr Kolczyński i Przemysław Dominik Antas odpowiadają na kilka podstawowych pytań zadanych im przez Dominikę Sułecką.