Rozszerzanie zakresu dozwolonego użytku utworów chronionych prawem autorskim zagrozi rodzimej twórczości, czego ceną może być utrata tożsamości narodowej

Takimi konkluzjami zakończyło się kolejne spotkanie z cyklu „Poniedziałki pod Królami” organizowane przez Stowarzyszenie Autorów ZAIKS, które odbyło się 4 marca 2013 przy ul. Hipotecznej 2 w Warszawie. Spotkanie zorganizowano pod hasłem „Dostęp do kultury w świetle prawa autorskiego”.
Takimi konkluzjami zakończyło się kolejne spotkanie z cyklu „Poniedziałki pod Królami” organizowane przez Stowarzyszenie Autorów ZAIKS, które odbyło się 4 marca 2013 przy ul. Hipotecznej 2 w Warszawie. Spotkanie zorganizowano pod hasłem „Dostęp do kultury w świetle prawa autorskiego”.

Wydarzenie miało charakter otwartej debaty, podczas której swoje wystąpienia zaprezentowali prawnicy i eksperci z dziedziny prawa autorskiego: Profesor Jan Błeszyński, mec. Marzena Wojciechowska oraz mec. Dominik Skoczek, były dyrektor Departamentu Własności Intelektualnej i Mediów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, obecnie związany ze Stowarzyszeniem Filmowców Polskich.

Zabrakło niestety zapowiadanego ważnego wystąpienia prof. Joanny Sieńczyło-Chlabicz (Sędziego NSA) nt. „Korzystanie z Internetu w świetle obowiązujących przepisów o dozwolonym użytku oraz prawdopodobnych kierunków zmian prawa w tym zakresie”. Organizatorzy spotkania nie wyjaśnili powodów tej niezapowiadanej nieobecności.

Spotkanie krótkim wstępem otworzył Dyrektor Generalny Zaiks-u  Krzysztof Lewandowski, przyjmując następnie funkcję moderatora debaty.

Prawo krajowe zgodne z prawem unijnym

Rozpoczynający debatę r.pr. Dominik Skoczek, podkreślił, że polskie przepisy dotyczące dozwolonego użytku są jednymi z najbardziej liberalnych w całej Europie. Rozmówca skupił się na przedstawieniu podstawowych aktów międzynarodowych regulujących powyższe kwestie. Zaznaczył, że Polska implementowała do swojego systemu prawnego niemalże wszystkie formy dozwolonego użytku zawarte w unijnych dyrektywach. W podsumowaniu wymienił najważniejsze formy dozwolonego użytku dzieląc je na obligatoryjne (do których należą: zwielokrotnienie na papierze przy użyciu dowolnej techniki, pod warunkiem otrzymania godziwej zapłaty przez podmioty praw wyłącznych, możliwość korzystania przez instytucje non profit, pod warunkiem że nie kryje się pod tym działalność gospodarcza, wykorzystanie w tych instytucjach utworów w celach badawczych) oraz fakultatywne (sprawozdawczość, cytowanie, reklama dotycząca wystaw publicznych, pastisz , karykatura oraz korzystanie dla celów bezpieczeństwa publicznego).

Wszystkie przypadki są dopuszczalne przez polskie prawo krajowe, natomiast jeżeli inne formy dozwolonego użytku były dopuszczone przed pełnym implementowaniem dyrektywy, jego zdaniem, można z nich korzystać.

Mecenas Skoczek zakończył swoją wypowiedź wnioskiem, że na tyle na ile dzisiaj prawo Unii nam pozwoliło Polska wykorzystała praktycznie w pełni wszystkie dozwolone formy dozwolonego użytku.

Cytat, inspiracja i opracowanie

Jako następna udział w dyskusji wzięła mecenas Wojciechowska. Nawiązała do wypowiedzi przedmówcy, a ponadto skupiła się na wątku dotyczącym cytatu, inspiracji oraz opracowania. 

Na początku krótko przedstawiła:

czym jest utwór i w jaki sposób możemy go cytować

,

czym są inspiracje stwierdzając, że musi ona nosić znamię (symbol) „nowości”

czym jest opracowanie jako określone formą: tłumaczenie, przeróbka, adaptacja, których rozpowszechnianie wymaga zgody autora oraz wkracza w obszar autorskich uprawnień osobistych, dlatego należy na opracowaniu wskazać autora jako źródło utworu pierwotnego;

czym jest cytat jako swoisty „element obcy” w nowym utworze, do którego autor nowego utworu się odnosi.

W nawiązaniu do tego rozmówczyni opisała artykuł 29 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz orzeczenie sądu o przyznaniu wynagrodzenia żonie Janusza Przymanowskiego w sprawie o zgodę na użycie fragmentu filmu „Czterej Pancerni i pies” w teledysku Maryli Rodowicz o Marusi. W podsumowaniu gość debaty dodała, że różna może być ocena dopuszczalności powoływania się na licencję ustawową w zależności od formy korzystania z utworu (analogowa/cyfrowa). Natomiast tzw. trójstopniowy test legalności z art. 35 ustawy autorskiej umożliwia ocenę dopuszczalności zakresu ograniczenia praw wyłącznych w regulacjach krajowych. Wreszcie dodała, że ciężar dowodu legalności korzystania z utworu spoczywa tym, kto powołuje się na działanie w ramach dozwolonego użytku. Ma to oznaczać, że ten/ta kto korzysta z dozwolonego użytku musi udowodnić, że spełnia wszystkie jego warunki. Na koniec wyraziła potrzebę zachowania ostrożności przy stosowaniu przepisów tzw. dyrektywy internetowej w zakresie form dozwolonego użytku.

Środowisko cyfrowe, zdobycze techniki a ochrona twórców.

Na koniec debaty głos oddano profesorowi Błeszyńskiemu, który zajął się kwestią środowiska cyfrowego. Jego zdaniem zniknęła faktyczna różnica między kopią profesjonalna i nieprofesjonalną. Stwierdził, że centralnym urządzeniem o szerokich możliwościach eksploatacyjnych utworów stał się telefon komórkowy, a twórca został pozbawiony możliwości indywidualnego dochodzenia praw z tego tytułu.

W związku z dyskusją o zmianie art. 23 toczoną obecnie w parlamencie (PrawoAutorskie.pl pisało o tym projekcie tu), profesor Błeszyński postawił pytanie czy to jest błąd, nieudolność, czy też świadome sprzyjanie tendencjom wypływającym z niepisanego prawa tego kto jest na rynku silniejszy?

Profesor stwierdził, że zdobycze techniki umożliwiające pobieranie i przesyłanie plików zawierających utwory to wielka społeczna mądrość. Jednak te nowe możliwości nie powinny odbywać się kosztem wartości i praw, które są przy tej okazji wykorzystywane. Takim działaniom mądrość powinna postawić tamę. Jego zdaniem, obecny system prawa autorskiego zachowuje aktualność w odniesieniu do tradycyjnych, analogowych form eksploatacji utworów. Rozmówca odróżnił użytek komercyjny od prywatnego oraz uznał, że w erze cyfrowej indywidualne licencjonowanie staje się nieopłacalne. W przekonaniu profesora Błeszyńskiego należy utrzymać art. 26 prawa autorskiego dot. sprawozdań o aktualnych wydarzeniach, a nawet go „poluźnić” tworząc w zamian system rekompensat dla twórcy poprzez odpowiednie rozszerzenie obowiązku wnoszenia opłat produkcyjno-importowych wynikających z art. 20 prawa autorskiego. Profesor Błeszyński podkreślił również szczególną rolę organizacji zbiorowego zarządzania w procesie uporządkowywania rynku. Tylko wtedy jego zdaniem zostaną stworzone warunki do tego, aby twórczość rodzima mogła nadal istnieć w środkach przekazu i mogła się rozwijać.

Debatę zakończyła wypowiedź profesora Błeszyńskiego cytowana już na wstępie, że jeżeli utracimy twórczość rodzimą to zostanie ona z pewnością zastąpiona twórczością obcą, a my przestaniemy być jej dystrybutorami. Ceną tego będzie utrata naszej tożsamości.

0 Shares:
2 komentarze
  1. Nie wiem jak mam to rozumieć? Jestem muzykiem – jeśli w swoim utworze użyję trzysekundowego fragmentu z filmu (sam dźwięk), nie czerpię z tego korzyści majątkowej i skomponowany przeze mnie utwór wyślę na stronę internetową, która ją rozpowszechni…. czy łamię prawo, czy nie?

  2. Moim zdaniem dojdzie do złamania prawa. Może Pan sobie używać film dla włąsnych celów, ale jeśli zacznie Pan to rozpowszechniać, to naruszy Pan prawo autorskie, jeśli rozpowszechnianie było bez zgody producenta lub reprezentującej go organizniacji zbiorowego zarządzania. Zarówno Pan jak i portal możecie odpowiadać. Może się jednak zdarzyć, że rozpowszechni Pan film w ramach dozwolonego użytku, wtedy nie ma naruszenia prawa, ale może być należne wynagrodzenie. Wiele zależy od tego co i kto rozpowszechnia. To zawsze trzeba analizować w odniesieniu do kontretnego przypadku.  

Dodaj komentarz
Przeczytaj także
Czytaj więcej

Prawo do publicznego komunikowania utworu w prawie autorskim Unii Europejskiej – zarys trendu w orzecznictwie TSUE – prezentacja w INP PAN

W oczekiwaniu na planowane na 22 czerwca 2021 r. orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach połączonych C-682/18 YouTube oraz C-683/18 Cyando, dzielę się prezentacją, którą pod koniec ubiegłego roku wygłosiłem na ten temat w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Planowane orzeczenie TSUE może być przełomowe dla ogólnounijnego rozumienia prawa do publicznego komunikowania utworów. W sprawie YouTube/Cyando także przełomowo wypowiedział się już rzecznik generalny ØE Saugmandsgaard w dniu 16 lipca 2020 r. – zobaczymy.
Czytaj więcej

Nowa publikacja w Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego nr 3/2018 o tantiemach audiowizualnych / A new article in the third issue 2018 of the Jagiellonian University Journal of IP quarterly on audiovisual royalties

W trzecim numerze kwartalnika Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego Prace z Prawa Własności Intelektualnej za 2018 r. opublikowano na stronach 86-110 mój artykuł pod tytułem: Tantiemy audiowizualne w zarysie: charakter prawny, podstawy reprezentacji organizacji właściwej oraz problem tak zwanych starych tabel wynagrodzeń autorskich. Poniżej kilka tez w języku polskim i angielskim z tego artykułu. __________________________________________________________________________ The third issue of the Jagiellonian University Journal of IP Law quarterly for 2018 has just published (pages 86-110) my article on audiovisual royalties in outline: legal nature, representation basis of the proper organization and the problem of so-called old remuneration tables. Below are some few theses in Polish and English from this article.
Czytaj więcej

Niezrzekalne wynagrodzenie (tantiemy audiowizualne) za publiczne komunikowanie utworu audiowizualnego – prezentacja w Uniwersytecie Warszawskim

W dniu 11 kwietnia 2018 r., w Uniwersytecie Warszawskim, w ramach seminarium doktoranckiego pod kierunkiem prof. dr hab. Moniki Czajkowskiej-Dąbrowskiej, wygłosiłem referat na temat wynagrodzeń niezrzekalnych (tantiem audiowizualnych - TA) za publiczne komunikowanie utworu audiowizualnego.
Czytaj więcej

Unijna reforma ochrony danych osobowych i prywatności: krótkie wprowadzenie

W dniu 5 maja 2016 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowane zostało Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Rozporządzenie”). Przepisy Rozporządzenia weszły w życie 20 dnia po publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a będą stosowane od dnia 25 maja 2018 r.
Czytaj więcej

Media Report – recent PrawoAutorskie.pl practical comments on the case C-160/15 GS Media BV

The Gazeta Prawna daily paper published commentaries of practicing lawyers on the high-profile decision of the Court of Justice of the European Union of 8 September 2016 in case C-160/15 GS Media BV. The PrawoAutorskie.pl lawyers were also requested to provide their answers; Janusz Piotr Kolczyński, attorney-at-law, presented his standpoint.
Czytaj więcej

Sprawozdanie z Konferencji Naukowej: Jednolity wymiar prawa własności intelektualnej w Europie XXI wieku – z perspektywy praktyka

W dniu 18 maja 2016 r. w Warszawie odbyła się konferencja naukowa „Jednolity wymiar prawa własności intelektualnej w Europie XXI wieku – z perspektywy praktyka”. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Naczelna Rada Adwokacka oraz Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. W roli moderatów i prelegentów wystąpili specjaliści z dziedziny prawa własności intelektualnej.
Czytaj więcej

Tworzenie i utrzymywanie stron www, zdalna konserwacja oprogramowania i sprzętu, dostarczanie obrazów, tekstu i informacji oraz udostępnianie baz danych – umowy licencyjne na celowniku fiskusa – wyrok TSUE z 15.12.2015 r. (C-419/14 WebMindLicense Kft)

Osią sporu było rozumienie miejsca świadczenia usług drogą elektroniczną dla potrzeb podatku VAT. Zgodnie z postanowieniami prawa unijnego, zasadą jest, że miejscem świadczenia usługi drogą elektroniczną na rzecz przedsiębiorcy, jest miejsce, gdzie usługobiorca posiada siedzibę swoje działalności gospodarczej. Chodziło w tym przypadku o takie usługi jak tworzenie i utrzymywanie witryn internetowych, zdalna konserwacja oprogramowania i sprzętu, dostarczanie obrazów, tekstu i informacji oraz udostępnianie baz danych.
Czytaj więcej

Public lending right, utwory osierocone, niedostępne w handlu i inne podstawowe pytania do nowelizacji prawa autorskiego wchodzącej w życie 20.11.2015

W dniu 20 listopada 2015 weszła w życie tzw. duża nowelizacja prawa autorskiego. Chodzi o ustawę z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1639). Nowelizacja ta wywoływała poruszenie jeszcze przed jej uchwaleniem. Czy zasługuje ona na miano „dużej” pozostawiamy do oceny czytelników. Jest selektywna. Dla niektórych uczestników rynku praw autorskich będzie „bardzo duża”, dla innych pozostanie „bardzo mała”. Niezależnie od ocen, redaktorzy PrawoAutorskie.pl i radcowie prawni Janusz Piotr Kolczyński i Przemysław Dominik Antas odpowiadają na kilka podstawowych pytań zadanych im przez Dominikę Sułecką.