Zmiany w Prawie autorskim obowiązujące od 21 października 2010 r.

W dniu 21 października 2010 r. wchodzi w życie długo oczekiwana zmiana do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Tworzy podwaliny pod nowy system zbiorowego zarządu prawami autorskimi i pokrewnymi w Polsce.
W dniu 21 października 2010 r. wchodzi w życie długo oczekiwana zmiana do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Tworzy podwaliny pod nowy system zbiorowego zarządu prawami autorskimi i pokrewnymi w Polsce.

Główne cechy nowego systemu zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi to m.in.:

1. Instytucja obowiązkowego przedłożenia i zatwierdzenia tabel wynagrodzeń przez Komisję Prawa Autorskiego (dalej: KPA). Obowiązek przedłożenia powstaje wówczas, gdy organizacja zbiorowego zarządu (dalej: OZZ) zamierza ustalić w tabeli wynagrodzenia za:

 • nadawanie drobnych utworów muzycznych  słownych i słowno-myzycznych w radiu lub telewizji oraz Internecie (najczęściej jako tzw. simulcasting)
 • reemisję kablową utworów słownych, muzycznych, słowno-myzycznych i audiowizualnych
 • odtwarzanie

oraz

 • korzystanie z utworów audiowizualnych (tzw. tantiemy ustawowe) w imieniu współtwórców tych utworów.

2. Prawo do merytorycznej ingerencji KPA w przedkładane jej tabele wynagrodzeń w razie odmowy ich zatwierdzenia;

3. Dwuinstancyjność postępowania w przedmiocie zatwierdzania tabel – stronie niezadowolonej z decyzji KPA przysługuje wniosek do sądu o zatwierdzenie albo odmowę zatwierdzenia tabeli wynagrodzeń, w całości albo w części;

4. Nieobowiązkowa mediacja, zamiast – dotychczas funkcjonującego i spornego w orzecznictwie – obowiązkowego pośrednictwa KPA w sporach o zawarcie umowy na reemisję kablową. Należy przypomnieć, że niewykorzystanie KPA jako organu „pierwszej instancji” było – choć niejednolicie – uznawane w orzecznictwie i doktrynie za sytuację skutkującą tzw. przejściowym brakiem drogi sądowej. Spory związane z zawarciem umowy musiały być jednak interpretowane ściśle (por. np. orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 3 grudnia 2009 r. – I ACz 2015/09, niepubl.). Wyłączone spod jurysdykcji KPA było więc np. żądanie OZZ ujawnienia informacji o przychodach z reemisji kablowej jako niezwiązane z zawarciem umowy na reemisję. W sprawie tej wypowiedział się też Sąd Najwyższy w uchwale powiększonego składu (uchwała z 13.07.2010 r. – III CZP 1/10), uznając, że “sporem związanym z zawarciem umowy”, jest także spór dotyczący treści umowy. Sąd Najwyższy wskazał też jednoznacznie na konieczność wyczerpania drogi postępowania przed KPA. Uchwała ta, na gruncie nowego stanu prawnego, tj. od 21 października 2010 r., częściowo straci na znaczeniu. Przywołać wreszcie należy, że w przytaczanym powyżej orzeczeniu Sądu Apelacyjnego w Warszawie doszło do wydania precedensowego postanowienia odmawiającego OZZ prawa do skorzystania, w celu ujawnienia informacji, z trybu nieprocesowego, tj. żądania określonego przez art. 80 ust. 1 pkt 2 PrAut. Sąd Apelacyjny wskazał na obowiązek OZZ skorzystania z drogi procesowej, czyli art. 105 ust. 2 PrAut. Przy okazji też, ostatni z tych artykułów jest obecnie przedmiotem zapytania prawnego wrocławskiego Sądu Apelacyjnego do Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt P18/09) o zbadanie jego zgodności z art. 22 Konstytucji (por. postanowienie z dnia 24 lutego oraz postanowienie wyjaśniające z 15 kwietnia 2009 r., I ACa 99/09, PUG 2009/7/13 z krytyczną glosą J.Błeszyńskiego tamże).

5. Przyznanie prawa do uczestnictwa w postępowaniu w sprawie zatwierdzania tabel organizacjom zrzeszającym korzystających z twórczości lub praw pokrewnych, których działalność obejmuje pola eksploatacji wynikające z tabel wynagrodzeń.

6. Wprowadzenie nowych kryteriów branych pod uwagę przez KPA w procesie zatwierdzania tabel wynagrodzeń, tj.:

 • wysokość wpływów osiąganych z korzystania z utworów i praw pokrewnych, a także charakter i zakres korzystania z nich;
 • kwotę ogólnego obciążenia podmiotów korzystających z utworów lub praw pokrewnych na rzecz wszystkich organizacji zbiorowego zarządzania na danym polu eksploatacji;
 • zebrany w sprawie materiał dowodowy;
 • stanowiska uczestników postępowania;
 • uzasadniony interes społeczny.

Ustawa o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 8 lipca 2010 r. (Dz.U.  Nr 152, poz. 1016) wchodzi w życie 21 października 2010 r.

0 Shares:
5 komentarzy
 1. Jak doniosła wczorajsza „Rzeczpospolita” do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynął wniosek o skierowanie nowelizacji ustawy do Trybunału Konstytucyjnego. Konsorcjum Przyjazne Prawo Autorskie, w którego skład wchodzą czołowi operatorzy platform cyfrowych w Polsce oraz Polska Izba Komunikacji Elektronicznej nie zgadzają się m.in. z brakiem możliwości przedstawiania własnych tabel wynagrodzeń autorskich KPA. Obecnie, co wynika z art. 11012 ustawy, mogą to zrobić wyłącznie OZZ.

 2. W Ministerstwie Sprawiedliwości trwają prace nad rozporządzeniem w sprawie wyznaczenia sądu okręgowego właściwego do rozpoznawania niektórych spraw z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych. Ma ono wypełnić delegację z art. 11020 PrAut. Chodzi o sąd, który będzie rozstrzygał sprawy niezadowolonych z orzeczenia Komisji Prawa Autorskiego co do tabel wynagrodzeń autorskich oraz wskazania tzw. organizacji właściwej, jeśli na danym polu eksploatacji działa ich więcej, a twórca nie określił, o którą OZZ chodzi lub pozostaje anonimowy. Projekt wyznacza jako właściwy Sąd Okręgowy w Poznaniu. Za wyborem tego miejsca ma przemawiać relatywnie małe obciążenie sprawami oraz dogodne połączenie komunikacyjne z Poznaniem. Ministerstwo szacuje, że rocznie może chodzić o ok. 30 do 40 spraw z tego zakresu. Nie przewidziano więc dodatkowych etatów dla sędziów. Projekt przekazano do uzgodnień międzyresortowych.

 3. Minister Kultury i Dziedzictwa
  Narodowego powołał w dniu 21 grudnia 2010 r. nową Komisję Prawa Autorskiego. Od
  tego czasu biegnie termin na przedstawienie przez OZZ, zgodnie z art. 11012
  w zw. z art. 3 ust. 5 ustawy zmieniającej PrAut nowych tabel wynagrodzeń na obowiązkowych
  polach eksploatacji. Oznacza to, że najpóźniej 20 czerwca 2011 r. wszczęte zostaną wszystkie obowiązkowe postępowania tabelowe przed KPA, o ile termin zostanie przez nie dochowany.

Dodaj komentarz
Przeczytaj także
Czytaj więcej

Prawo do publicznego komunikowania utworu w prawie autorskim Unii Europejskiej – zarys trendu w orzecznictwie TSUE – prezentacja w INP PAN

W oczekiwaniu na planowane na 22 czerwca 2021 r. orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach połączonych C-682/18 YouTube oraz C-683/18 Cyando, dzielę się prezentacją, którą pod koniec ubiegłego roku wygłosiłem na ten temat w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Planowane orzeczenie TSUE może być przełomowe dla ogólnounijnego rozumienia prawa do publicznego komunikowania utworów. W sprawie YouTube/Cyando także przełomowo wypowiedział się już rzecznik generalny ØE Saugmandsgaard w dniu 16 lipca 2020 r. – zobaczymy.
Czytaj więcej

Nowa publikacja w Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego nr 3/2018 o tantiemach audiowizualnych / A new article in the third issue 2018 of the Jagiellonian University Journal of IP quarterly on audiovisual royalties

W trzecim numerze kwartalnika Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego Prace z Prawa Własności Intelektualnej za 2018 r. opublikowano na stronach 86-110 mój artykuł pod tytułem: Tantiemy audiowizualne w zarysie: charakter prawny, podstawy reprezentacji organizacji właściwej oraz problem tak zwanych starych tabel wynagrodzeń autorskich. Poniżej kilka tez w języku polskim i angielskim z tego artykułu. __________________________________________________________________________ The third issue of the Jagiellonian University Journal of IP Law quarterly for 2018 has just published (pages 86-110) my article on audiovisual royalties in outline: legal nature, representation basis of the proper organization and the problem of so-called old remuneration tables. Below are some few theses in Polish and English from this article.
Czytaj więcej

Niezrzekalne wynagrodzenie (tantiemy audiowizualne) za publiczne komunikowanie utworu audiowizualnego – prezentacja w Uniwersytecie Warszawskim

W dniu 11 kwietnia 2018 r., w Uniwersytecie Warszawskim, w ramach seminarium doktoranckiego pod kierunkiem prof. dr hab. Moniki Czajkowskiej-Dąbrowskiej, wygłosiłem referat na temat wynagrodzeń niezrzekalnych (tantiem audiowizualnych - TA) za publiczne komunikowanie utworu audiowizualnego.
Czytaj więcej

Unijna reforma ochrony danych osobowych i prywatności: krótkie wprowadzenie

W dniu 5 maja 2016 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowane zostało Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Rozporządzenie”). Przepisy Rozporządzenia weszły w życie 20 dnia po publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a będą stosowane od dnia 25 maja 2018 r.
Czytaj więcej

Media Report – recent PrawoAutorskie.pl practical comments on the case C-160/15 GS Media BV

The Gazeta Prawna daily paper published commentaries of practicing lawyers on the high-profile decision of the Court of Justice of the European Union of 8 September 2016 in case C-160/15 GS Media BV. The PrawoAutorskie.pl lawyers were also requested to provide their answers; Janusz Piotr Kolczyński, attorney-at-law, presented his standpoint.
Czytaj więcej

Sprawozdanie z Konferencji Naukowej: Jednolity wymiar prawa własności intelektualnej w Europie XXI wieku – z perspektywy praktyka

W dniu 18 maja 2016 r. w Warszawie odbyła się konferencja naukowa „Jednolity wymiar prawa własności intelektualnej w Europie XXI wieku – z perspektywy praktyka”. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Naczelna Rada Adwokacka oraz Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. W roli moderatów i prelegentów wystąpili specjaliści z dziedziny prawa własności intelektualnej.
Czytaj więcej

Tworzenie i utrzymywanie stron www, zdalna konserwacja oprogramowania i sprzętu, dostarczanie obrazów, tekstu i informacji oraz udostępnianie baz danych – umowy licencyjne na celowniku fiskusa – wyrok TSUE z 15.12.2015 r. (C-419/14 WebMindLicense Kft)

Osią sporu było rozumienie miejsca świadczenia usług drogą elektroniczną dla potrzeb podatku VAT. Zgodnie z postanowieniami prawa unijnego, zasadą jest, że miejscem świadczenia usługi drogą elektroniczną na rzecz przedsiębiorcy, jest miejsce, gdzie usługobiorca posiada siedzibę swoje działalności gospodarczej. Chodziło w tym przypadku o takie usługi jak tworzenie i utrzymywanie witryn internetowych, zdalna konserwacja oprogramowania i sprzętu, dostarczanie obrazów, tekstu i informacji oraz udostępnianie baz danych.
Czytaj więcej

Public lending right, utwory osierocone, niedostępne w handlu i inne podstawowe pytania do nowelizacji prawa autorskiego wchodzącej w życie 20.11.2015

W dniu 20 listopada 2015 weszła w życie tzw. duża nowelizacja prawa autorskiego. Chodzi o ustawę z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1639). Nowelizacja ta wywoływała poruszenie jeszcze przed jej uchwaleniem. Czy zasługuje ona na miano „dużej” pozostawiamy do oceny czytelników. Jest selektywna. Dla niektórych uczestników rynku praw autorskich będzie „bardzo duża”, dla innych pozostanie „bardzo mała”. Niezależnie od ocen, redaktorzy PrawoAutorskie.pl i radcowie prawni Janusz Piotr Kolczyński i Przemysław Dominik Antas odpowiadają na kilka podstawowych pytań zadanych im przez Dominikę Sułecką.