II Forum Prawa Autorskiego za nami

We czwartek 6 czerwca 2013 r. w siedzibie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego („MKiDN” lub „Ministerstwo”) przy ul. Ksawerów 13 w Warszawie odbyło się II Forum Prawa Autorskiego.
We czwartek 6 czerwca 2013 r. w siedzibie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego („MKiDN” lub „Ministerstwo”) przy ul. Ksawerów 13 w Warszawie odbyło się II Forum Prawa Autorskiego.

Jak wcześniej informowaliśmy Forum zostało powołane w styczniu br. z inicjatywy resortu kultury jako platforma dyskusji o zagadnieniach związanych z prawami własności intelektualnej. Grono podmiotów stale uczestniczących w posiedzeniach Forum poszerzyło się ostatnio o Fundację Legalna Polska oraz Związek Zawodowy Twórców Kultury.

Przedmiotem spotkania była kontynuacja zapoczątkowanej w marcu dyskusji na temat korzystania z utworów osieroconych oraz dzieł out – of – commerce. Punktem wyjścia dla czerwcowej dyskusji stały się materiały przygotowane przez Departament Własności Intelektualnej i Mediów Ministerstwa przedstawiające propozycje rozwiązań legislacyjnych w formie wstępnych założeń. Powstały one na podstawie analizy stanowisk uczestników forum zgłoszonych do MKiDN  w odpowiedzi na pytania szczegółowe zadane przez resort kultury po marcowym spotkaniu.

Dwie nowe regulacje

Zgodnie z przedstawionymi tezami w zmienionej ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych miałyby zostać ustanowione dwie kategorie uprawnionych. Do pierwszej zaliczałyby się podmioty objęte katalogiem wprowadzonym przez dyrektywę 2012/28/UE: publicznie dostępne biblioteki, placówki oświatowe oraz muzea, archiwa, instytucje odpowiedzialne za dziedzictwo filmowe lub dźwiękowe oraz nadawcy publiczni mający siedzibę w kraju członkowskim Unii Europejskiej. Podmioty te będą mogły korzystać z utworów osieroconych na zasadzie dozwolonego użytku i na polach eksploatacji określonych w dyrektywie. Druga kategoria obejmowałaby wszystkie pozostałe podmioty w tym komercyjne, niewymienione w dyrektywie, które byłyby uprawnione do korzystania z utworów osieroconych na zasadzie licencyjnej na wszelkich znanych polach eksploatacji.

„MKiDN planuje wprowadzenie szerokiej regulacji, obejmującej korzystanie w sposób komercyjny i niekomercyjny ze wszystkich rodzajów utworów, w tym literackich, audiowizualnych, muzycznych, fotograficznych i innych. Możliwe będzie także korzystanie z praw zależnych, czyli tworzenie opracowań dzieł osieroconych”.

Korzystanie z utworów osieroconych będzie możliwe po przeprowadzeniu starannych poszukiwań podmiotu uprawnionego. Zasadniczą propozycją MKiDN ma być oparcie nowej regulacji o przepisy regulujące dozwolony użytek oraz licencję niewyłączną na czas określony. Korzystanie z dzieł osieroconych miałoby więc być także odpłatne, a wysokość opłat regulowana w drodze rozporządzenia Ministra. Zakłada się utworzenie specjalnego rejestru dzieł osieroconych.

W trakcie Forum głos zabrało ponad 20 osób. Poniżej prezentujemy pokrótce niektóre z przedstawionych stanowisk.

Ponad 300 tysięcy utworów osieroconych w Bibliotece Narodowej, koszty starannego poszukiwania i ich zwrot

Jako pierwsza z zaproszonych gości wypowiedziała się Katarzyna Ślaska, Dyrektor Biblioteki Narodowej.

 „W Bibliotece Narodowej znajduje się około 300 tysięcy jednostek bibliotecznych, które są dziełami osieroconymi”.

Jako wzorcowy przykład podała model licencji zbiorowego rozszerzonego zarządzania zastosowany w Norwegii, gdzie na mocy zawartej w 2012 roku umowy pomiędzy tamtejszą Biblioteką Narodową a instytucją KOPINOR reprezentującą kilkanaście organizacji zbiorowego zarządzania, ta pierwsza ma do 2017 roku udostępnić na swojej stronie internetowej 250 000 tytułów książek wydanych do 2000 roku włącznie. W zamian za to KOPINOR otrzyma coroczną gratyfikację w wysokości 0,34 korony norweskiej (1 korona norweska = ok. 60 groszy) za stronę. Wobec znacznej ilości książek, z których każda może liczyć po około 120 stron, kwoty odprowadzone na rzecz uprawnionych mogą okazać się znaczące, dodała panelistka. Dzieła te są już od dawna niedostępne w handlu i się nie sprzedają, więc właściciele autorskich praw majątkowych nie otrzymaliby w innym wypadku praktycznie żadnego wynagrodzenia. Publikacje dostępne są tylko i wyłącznie dla użytkowników i komputerów znajdujących się  na terenie Norwegii bez możliwości kopiowania, wydrukowania czy ściągnięcia na dysk. Ślaska model ten określiła jako dobry i przynoszący korzyści wszystkim zainteresowanym stronom.

Przedstawiciele Filmoteki Narodowej w osobach dyrektora profesora Tadeusza Kowalskiego oraz mecenas Ewy Malinowskiej podnieśli konieczność uproszczenia procedury wpisu do rejestru oraz zasadność zwrotu kosztów związanych ze starannym wyszukaniem autora dzieła przez kolejnych korzystających z tego samego dzieła.

Nie” dla dozwolonego użytku

Do kontrowersyjnych należało stanowisko zaprezentowane przez przedstawiciela Stowarzyszenia Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno Muzycznych SAWP, mecenasa Michała Błeszyńskiego. Swoją wypowiedź rozpoczął on od hasła, że wszelkie regulacje, które zostaną wprowadzone w sferze dzieł osieroconych lub dzieł out-of-commerce nie powinny wywłaszczać twórców oraz wywoływać nierówności. Za niewłaściwą uznał propozycje MKiDN zastosowania do dzieł osieroconych przepisów o dozwolonym użytku, gdyż jego zdaniem regulacje te nie są właściwym  mechanizmem do rozwiązania tego typu zagadnień. Podobne stanowisko w tym przedmiocie zajął Mecenas Dominik Skoczek, który reprezentował Stowarzyszenie Filmowców Polskich ZAPA. Jego zdaniem należy działać dwutorowo tzn. wdrożyć dyrektywę, jednak nie przestawać myśleć o szerszej regulacji.

„Mamy szanse by tego nie zrobić i warto z niej skorzystać”

Ożywienie dyskusji nadało wystąpienie Jarosława Lipszyca z Fundacji Nowoczesna Polska, który wypowiadał się, co zaznaczył, w kwestiach prawnych z punktu widzenia nie prawnika. Według niego większość zaproponowanych zmian ma się nijak do potrzeb praktyki:

„jesteśmy blisko tego aby zaprojektować rozwiązanie, które nie rozwiąże niczyich problemów, ale mamy też szanse by tego nie zrobić i warto z niej skorzystać”.

System, który umożliwiałby wykorzystanie utworów osieroconych, aby zadziałał zdaniem Lipszyca musi być prosty, a wręcz automatyczny, a nie występować w roli narzędzia do „napychania czyichś kieszeni”.

Potrzebny mechanizm rozszerzonych licencji zbiorowych

W roli zaproszonego eksperta wystąpił dr Krzysztof Wojciechowski, Rozpoczynając swoją merytoryczną wypowiedź wskazał na trudność oraz stojące przed Ministerstwem i prawodawcą wyzwanie w zakresie wdrożenia celów dyrektywy. Zadał pytanie czy oprócz dzieł osieroconych oraz niedostępnych w handlu nie należałoby spojrzeć na zagadnienie szerzej, tj. przez pryzmat masowej digitalizacji.

Prelegent podkreślił, że Polska jest krajem, który w związku z przemianami oraz przystąpieniem do UE wdrożył bardzo nowoczesne standardy ochrony, natomiast znaczna część „osieroconego” zasobu powstawała w czasie obowiązywania ustawy z 1952 roku. Możliwość teraźniejszej eksploatacji wymaga zatem zastosowania rozwiązań szczególnych.

Ekspert podsumował propozycje Ministerstwa jako wartościowy materiał wyjściowy do dalszych prac jednak na obecnym etapie rozwiązujący niewielką część problemu. Zaznaczył, że przepisy dyrektywy są dla polskiego prawodawcy wiążące, dlatego nie ma innej możliwości w kwestii utworów osieroconych określonych dyrektywą niż zastosowanie mechanizmu dozwolonego użytku. Jest to rozwiązanie obligatoryjne. Jeżeli natomiast chodzi o korzystanie z utworów osieroconych przez instytucje inne niż te wymienione w dyrektywie, to zaproponowany przez Ministerstwo model licencyjny ma być według niego trafiony. W obecnym stanie prawa europejskiego zastosowanie instytucji dozwolonego użytku lub licencji ustawowych nie byłoby możliwe ze względu na to, że rodzaje dozwolonego użytku regulowane są w dyrektywie z 2001 o prawie autorskim w społeczeństwie informacyjnym w sposób limitatywny. Z kolei model licencji ustawowej stanowiłby ograniczenie wyłącznego prawa komunikowania publicznego w zakresie przekazu w Internecie, co nie wydaje się dopuszczalne na gruncie traktatu WIPO o prawie autorskim z 1996 roku. Zdaniem dr. Wojciechowskiego z mocy tego traktatu licencje ustawowe można stosować tylko w zakresie nadań, natomiast w stosunku do użytku on – line sprawa nie przedstawia się już tak pewnie.

Organizacje już licencjonują utwory osierocone

W imieniu Stowarzyszenia Autorów ZAiKS wypowiedziała się Mecenas Ewa Łepkowska. Odniosła się do propozycji przedstawionych przez J. Lipszyca uznając je za sprzeczne z prawem krajowym oraz wysoce uproszczone. Następnie zwracając się do projektowanych zmian Łepkowska negatywnie oceniła równolegle prowadzoną dyskusję nad dziełami osieroconymi i dziełami out-of-commerce, gdyż jej zdaniem są to dwa różne zagadnienia. Odnosząc się do propozycji utworzenia dwóch katalogów uprawnionych stwierdziła, że jest ona bardzo szeroka. Poprosiła przedstawicieli Ministerstwa o zapewnienie, że chodzi o wprowadzenie modelu licencjonowania poza obecnym systemem zbiorowego zarządzania, gdyż organizacje licencjonując utwory w oparciu o reprezentacje ustawową już obecnie udzielają zgód na eksploatację utworów osieroconych. Jej zdaniem prace nad wykorzystaniem dzieł osieroconych czy niedostępnych w handlu powinny zostać na razie ograniczone tylko do zakresu przewidzianego w dyrektywie. Dopiero po ocenie jej funkcjonowania w praktyce należy zastanowić się nad ewentualnym rozszerzeniem.

Kontynuacja dyskusji i III Forum

Uczestnicy bardzo pochlebnie wypowiadali się na temat kontynuacji Forum oraz kształtu jakie ono przybrało. Mają teraz 30 dni na pisemne, szczegółowe przedstawienie swoich stanowisk. Ministerstwo opublikowało także materiały video z II Forum, które są dostępne tu.

Następne Forum planowane jest na początek września. Tematem dyskusji nie będą już dzieła osierocone oraz niedostępne w handlu. Propozycje wdrożenia dyrektywy o dziełach osieroconych będą jednak nadal konsultowane z zainteresowanymi środowiskami.

0 Shares:
Dodaj komentarz
Przeczytaj także
Czytaj więcej

Prawo do publicznego komunikowania utworu w prawie autorskim Unii Europejskiej – zarys trendu w orzecznictwie TSUE – prezentacja w INP PAN

W oczekiwaniu na planowane na 22 czerwca 2021 r. orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach połączonych C-682/18 YouTube oraz C-683/18 Cyando, dzielę się prezentacją, którą pod koniec ubiegłego roku wygłosiłem na ten temat w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Planowane orzeczenie TSUE może być przełomowe dla ogólnounijnego rozumienia prawa do publicznego komunikowania utworów. W sprawie YouTube/Cyando także przełomowo wypowiedział się już rzecznik generalny ØE Saugmandsgaard w dniu 16 lipca 2020 r. – zobaczymy.
Czytaj więcej

Nowa publikacja w Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego nr 3/2018 o tantiemach audiowizualnych / A new article in the third issue 2018 of the Jagiellonian University Journal of IP quarterly on audiovisual royalties

W trzecim numerze kwartalnika Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego Prace z Prawa Własności Intelektualnej za 2018 r. opublikowano na stronach 86-110 mój artykuł pod tytułem: Tantiemy audiowizualne w zarysie: charakter prawny, podstawy reprezentacji organizacji właściwej oraz problem tak zwanych starych tabel wynagrodzeń autorskich. Poniżej kilka tez w języku polskim i angielskim z tego artykułu. __________________________________________________________________________ The third issue of the Jagiellonian University Journal of IP Law quarterly for 2018 has just published (pages 86-110) my article on audiovisual royalties in outline: legal nature, representation basis of the proper organization and the problem of so-called old remuneration tables. Below are some few theses in Polish and English from this article.
Czytaj więcej

Niezrzekalne wynagrodzenie (tantiemy audiowizualne) za publiczne komunikowanie utworu audiowizualnego – prezentacja w Uniwersytecie Warszawskim

W dniu 11 kwietnia 2018 r., w Uniwersytecie Warszawskim, w ramach seminarium doktoranckiego pod kierunkiem prof. dr hab. Moniki Czajkowskiej-Dąbrowskiej, wygłosiłem referat na temat wynagrodzeń niezrzekalnych (tantiem audiowizualnych - TA) za publiczne komunikowanie utworu audiowizualnego.
Czytaj więcej

Unijna reforma ochrony danych osobowych i prywatności: krótkie wprowadzenie

W dniu 5 maja 2016 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowane zostało Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Rozporządzenie”). Przepisy Rozporządzenia weszły w życie 20 dnia po publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a będą stosowane od dnia 25 maja 2018 r.
Czytaj więcej

Media Report – recent PrawoAutorskie.pl practical comments on the case C-160/15 GS Media BV

The Gazeta Prawna daily paper published commentaries of practicing lawyers on the high-profile decision of the Court of Justice of the European Union of 8 September 2016 in case C-160/15 GS Media BV. The PrawoAutorskie.pl lawyers were also requested to provide their answers; Janusz Piotr Kolczyński, attorney-at-law, presented his standpoint.
Czytaj więcej

Sprawozdanie z Konferencji Naukowej: Jednolity wymiar prawa własności intelektualnej w Europie XXI wieku – z perspektywy praktyka

W dniu 18 maja 2016 r. w Warszawie odbyła się konferencja naukowa „Jednolity wymiar prawa własności intelektualnej w Europie XXI wieku – z perspektywy praktyka”. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Naczelna Rada Adwokacka oraz Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. W roli moderatów i prelegentów wystąpili specjaliści z dziedziny prawa własności intelektualnej.
Czytaj więcej

Tworzenie i utrzymywanie stron www, zdalna konserwacja oprogramowania i sprzętu, dostarczanie obrazów, tekstu i informacji oraz udostępnianie baz danych – umowy licencyjne na celowniku fiskusa – wyrok TSUE z 15.12.2015 r. (C-419/14 WebMindLicense Kft)

Osią sporu było rozumienie miejsca świadczenia usług drogą elektroniczną dla potrzeb podatku VAT. Zgodnie z postanowieniami prawa unijnego, zasadą jest, że miejscem świadczenia usługi drogą elektroniczną na rzecz przedsiębiorcy, jest miejsce, gdzie usługobiorca posiada siedzibę swoje działalności gospodarczej. Chodziło w tym przypadku o takie usługi jak tworzenie i utrzymywanie witryn internetowych, zdalna konserwacja oprogramowania i sprzętu, dostarczanie obrazów, tekstu i informacji oraz udostępnianie baz danych.
Czytaj więcej

Public lending right, utwory osierocone, niedostępne w handlu i inne podstawowe pytania do nowelizacji prawa autorskiego wchodzącej w życie 20.11.2015

W dniu 20 listopada 2015 weszła w życie tzw. duża nowelizacja prawa autorskiego. Chodzi o ustawę z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1639). Nowelizacja ta wywoływała poruszenie jeszcze przed jej uchwaleniem. Czy zasługuje ona na miano „dużej” pozostawiamy do oceny czytelników. Jest selektywna. Dla niektórych uczestników rynku praw autorskich będzie „bardzo duża”, dla innych pozostanie „bardzo mała”. Niezależnie od ocen, redaktorzy PrawoAutorskie.pl i radcowie prawni Janusz Piotr Kolczyński i Przemysław Dominik Antas odpowiadają na kilka podstawowych pytań zadanych im przez Dominikę Sułecką.