Skróty z ważnych wydarzeń – TSUE ws Sky Österreich GmbH p-ko Österreichischer Rundfunk

Zakaz pobierania opłat wyższych niż bezpośrednio związanych z udostępnieniem fragmentu ważnej informacji, pozwala na zachowanie pluralizmu mediów i ich równie traktowanie. Nadawcy uzyskują dostęp do ważnych wydarzeń niezależnie od swoich możliwości gospodarczych i finansowych oraz niezależnie od ceny praw wyłącznych do transmisji telewizyjnej.
Zakaz pobierania opłat wyższych niż bezpośrednio związanych z udostępnieniem fragmentu ważnej informacji, pozwala na zachowanie pluralizmu mediów i ich równie traktowanie. Nadawcy uzyskują dostęp do ważnych wydarzeń niezależnie od swoich możliwości gospodarczych i finansowych oraz niezależnie od ceny praw wyłącznych do transmisji telewizyjnej.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej:  „TSUE” lub „Trybunał”) wydał w dniu 22 stycznia 2013 r. wyrok w sprawie C-283/11 Sky Österreich GmbH vs. Österreichischer Rundfunk. Sprawa ta dotyczyła prawa wykorzystywania krótkich fragmentów wydarzenia budzącego duże zainteresowanie odbiorców na użytek ogólnych audycji informacyjnych, oraz obowiązku kontraktowania z tym związanego. Trybunał poddał w tej sprawie analizie przepis art. 15 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych (dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych, dalej: „dyrektywa audiowizualna”), pod kątem zgodności tego przepisu z postanowieniami art. 16 i art. 17 ust. 1 Karty Praw Podstawowych oraz wymogami dotyczącymi proporcjonalności środków przewidzianych w tym przepisie.

Spółka Sky Österreich GmbH nabyła od UEFA prawa wyłączne do transmisji rozgrywek Ligii Mistrzów na terytorium Austrii. Austriacka telewizja publiczna – Österreichischer Rundfunk (dalej „ORF”) zawarła ze Sky Österreich porozumienie, na podstawie którego austriacka telewizja publiczna miała dostęp do sygnału satelitarnego Sky Österreich i prawo do wykorzystywania krótkich fragmentów omawianych transmisji sportowych na potrzeby programów informacyjnych w cenie 700 EUR za minutę. Umowa obowiązywała do końca września 2010 r. Po tym czasie ORF skierował wniosek do austriackiego Urzędu Komunikacji (Kommunikationsbehörde) w zakresie umożliwienia ORF przygotowania krótkich relacji informacyjnych bez prawa do pobierania przez Sky Österreich wynagrodzenia przekraczającego dodatkowe koszty poniesione bezpośrednio w związku z udostępnieniem sygnału satelitarnego, które w tym wypadku były równie zeru. Podstawą wspólnotową takiego wniosku były przepisy art. 15 ust. 1 dyrektywy audiowizualnej, który zobowiązuje Państwa Członkowskie UE do zapewnienia by każdy unijny nadawca, który zechce przygotować krótkie relacje informacyjne, mógł mieć dostęp – na uczciwych, rozsądnych i niedyskryminacyjnych zasadach – do wydarzeń, które budzą duże zainteresowanie odbiorców i są transmitowane na zasadzie wyłączności przez nadawcę podlegającego jurysdykcji danego Państwa Członkowskiego UE. Urząd Komunikacji zobowiązał więc Sky Österreich do zawarcia z ORF stosownej umowy o udostępnienie sygnału telewizyjnego. Od tej decyzji wniesiono odwołanie do Federalnej Rady Komunikacji (Bundeskommunikationssenat) stanowiącej organ sądowy uprawniony według prawa austriackiego do rozstrzygania tego typu sporów.

Organ ten powziął wątpliwość co do zgodności art. 15 dyrektywy audiowizualnej z art. 16 i art. 17 ust. 1 Karty Praw Podstawowych oraz wymogami dotyczącymi proporcjonalności środków przewidzianych w tym przepisie – przewidującymi odpowiednio ochronę wolności prowadzenia działalności gospodarczej oraz własności. Rada powzięła także wątpliwości co do proporcjonalności omawianego środka. Mianowicie, stosowny przepis art. 15 dyrektywy audiowizualnej przewiduje, że za udostępnienie krótkich fragmentów ważnych wydarzeń nie powinno się pobierać opłaty przewyższającej koszty poniesione bezpośrednio w związku z udostępnieniem. Zdaniem tego organu, udostępniający powinien móc pobierać opłatę uwzględniająca również koszty nabycia stosownej licencji, a więc koszty pośrednio poniesione w związku z udostępnieniem. Ponieważ jednak omawiana kwestia była kontrowersyjna, organ ten skierował do Trybunału pytanie czy art. 15 ust. 6 dyrektywy audiowizualnej jest zgodny z art. 16 i 17 Karty Praw Podstawowych.

Trybunał nie znalazł podstaw to stwierdzenia niezgodności omawianego przepisu dyrektywy audiowizualnej ze wskazanymi powyżej przepisami Karty Praw Podstawowych. W wielkim skrócie, Trybunał uznał, że ograniczenie wynagrodzenia dla zobowiązanego do udostępnienia fragmentów ważnych wydarzeń nie narusza istoty swobody prowadzenia działalności gospodarczej, która w pewnym zakresie może być zdaniem Trybunału ograniczana ze względu na interes publiczny.  W tym kontekście Trybunał odniósł się do ograniczenia swobody kontraktowania, która jest istotnym elementem zasady swobody działalności gospodarczej. Podmiot zobowiązany do udostępnienia fragmentu ważnego wydarzenia nie może bowiem odmówić zawarcia umowy z nadawcą. Trybunał stwierdził jednak, że „ustawodawca Unii miał prawo ustanowić normy zawarte w art. 15 dyrektywy 2010/13, które wprowadzają ograniczenia wolności prowadzenia działalności gospodarczej i uprzywilejowują w ramach właściwego wyważenia wchodzących w grę praw i interesów dostęp odbiorców do informacji w stosunku do swobody zawierania umów.” Podobnie TSUE odniósł się do naruszenia ochrony własności – w tym przypadku prawa majątkowego nabytego przez Sky Österreich do wyłącznego nadawania rozgrywek Ligii Mistrzów. Trybunał uznał, że prawo własności może być ograniczone w interesie publicznym, pod warunkiem, ze jest proporcjonalne do celu, któremu ma to ograniczenie służyć. W tym przypadku chodzi o zbalansowanie prawa do informacji, które również jest chronione na podstawie Karty Praw Podstawowych (art. 11), z prawem własności. Trybunał przeprowadziwszy „test proporcjonalności” art. 15 ust. 6 dyrektywy audiowizualnej nie dopatrzył się naruszenia omawianej zasady proporcjonalności. Trybunał szczególnie podkreślił, że zakaz pobierania opłat wyższych niż bezpośrednio związanych z udostępnieniem fragmentu ważnej informacji, pozwala na zachowanie pluralizmu mediów i ich równie traktowanie, albowiem nadawcy uzyskują ten dostęp niezależnie od swoich możliwości gospodarczych i finansowych oraz niezależnie od ceny praw wyłącznych do transmisji telewizyjnej.

Warto przy tym przypomnieć, że art. 15 dyrektywy audiowizualnej został zaimplementowany przez postanowienia art. 20c ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, ze zm.). Komentowany wyrok TSUE dotyczył wprawdzie zgodności postanowień dyrektywy z normami wyższego rzędu, ale warto mieć go na względzie przy interpretowaniu przepisów prawa polskiego. Postanowienia art. 20c wspomnianej ustawy powinny być interpretowane z poszanowaniem zasady proporcjonalności, a także z uwzględnieniem postulatu prawa do informacji i pluralizmu mediów. Innymi słowy, nie powinno stosować się tych przepisów w sposób, który w praktyce uniemożliwiałby lub utrudniał realizację tych zasad. Warto też mieć na względzie, że omawiana materia dotyka też systemu ochrony praw człowieka, co również przekłada się na postulaty co do sposobu stosowania przedmiotowych przepisów (zob. rozważania o stosunku praw autorskich do praw człowieka, o których pisaliśmy na PrawoAutorskie.pl).

0 Shares:
Dodaj komentarz
Przeczytaj także
Czytaj więcej

Prawo do publicznego komunikowania utworu w prawie autorskim Unii Europejskiej – zarys trendu w orzecznictwie TSUE – prezentacja w INP PAN

W oczekiwaniu na planowane na 22 czerwca 2021 r. orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach połączonych C-682/18 YouTube oraz C-683/18 Cyando, dzielę się prezentacją, którą pod koniec ubiegłego roku wygłosiłem na ten temat w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Planowane orzeczenie TSUE może być przełomowe dla ogólnounijnego rozumienia prawa do publicznego komunikowania utworów. W sprawie YouTube/Cyando także przełomowo wypowiedział się już rzecznik generalny ØE Saugmandsgaard w dniu 16 lipca 2020 r. – zobaczymy.
Czytaj więcej

Nowa publikacja w Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego nr 3/2018 o tantiemach audiowizualnych / A new article in the third issue 2018 of the Jagiellonian University Journal of IP quarterly on audiovisual royalties

W trzecim numerze kwartalnika Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego Prace z Prawa Własności Intelektualnej za 2018 r. opublikowano na stronach 86-110 mój artykuł pod tytułem: Tantiemy audiowizualne w zarysie: charakter prawny, podstawy reprezentacji organizacji właściwej oraz problem tak zwanych starych tabel wynagrodzeń autorskich. Poniżej kilka tez w języku polskim i angielskim z tego artykułu. __________________________________________________________________________ The third issue of the Jagiellonian University Journal of IP Law quarterly for 2018 has just published (pages 86-110) my article on audiovisual royalties in outline: legal nature, representation basis of the proper organization and the problem of so-called old remuneration tables. Below are some few theses in Polish and English from this article.
Czytaj więcej

Niezrzekalne wynagrodzenie (tantiemy audiowizualne) za publiczne komunikowanie utworu audiowizualnego – prezentacja w Uniwersytecie Warszawskim

W dniu 11 kwietnia 2018 r., w Uniwersytecie Warszawskim, w ramach seminarium doktoranckiego pod kierunkiem prof. dr hab. Moniki Czajkowskiej-Dąbrowskiej, wygłosiłem referat na temat wynagrodzeń niezrzekalnych (tantiem audiowizualnych - TA) za publiczne komunikowanie utworu audiowizualnego.
Czytaj więcej

Unijna reforma ochrony danych osobowych i prywatności: krótkie wprowadzenie

W dniu 5 maja 2016 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowane zostało Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Rozporządzenie”). Przepisy Rozporządzenia weszły w życie 20 dnia po publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a będą stosowane od dnia 25 maja 2018 r.
Czytaj więcej

Media Report – recent PrawoAutorskie.pl practical comments on the case C-160/15 GS Media BV

The Gazeta Prawna daily paper published commentaries of practicing lawyers on the high-profile decision of the Court of Justice of the European Union of 8 September 2016 in case C-160/15 GS Media BV. The PrawoAutorskie.pl lawyers were also requested to provide their answers; Janusz Piotr Kolczyński, attorney-at-law, presented his standpoint.
Czytaj więcej

Sprawozdanie z Konferencji Naukowej: Jednolity wymiar prawa własności intelektualnej w Europie XXI wieku – z perspektywy praktyka

W dniu 18 maja 2016 r. w Warszawie odbyła się konferencja naukowa „Jednolity wymiar prawa własności intelektualnej w Europie XXI wieku – z perspektywy praktyka”. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Naczelna Rada Adwokacka oraz Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. W roli moderatów i prelegentów wystąpili specjaliści z dziedziny prawa własności intelektualnej.
Czytaj więcej

Tworzenie i utrzymywanie stron www, zdalna konserwacja oprogramowania i sprzętu, dostarczanie obrazów, tekstu i informacji oraz udostępnianie baz danych – umowy licencyjne na celowniku fiskusa – wyrok TSUE z 15.12.2015 r. (C-419/14 WebMindLicense Kft)

Osią sporu było rozumienie miejsca świadczenia usług drogą elektroniczną dla potrzeb podatku VAT. Zgodnie z postanowieniami prawa unijnego, zasadą jest, że miejscem świadczenia usługi drogą elektroniczną na rzecz przedsiębiorcy, jest miejsce, gdzie usługobiorca posiada siedzibę swoje działalności gospodarczej. Chodziło w tym przypadku o takie usługi jak tworzenie i utrzymywanie witryn internetowych, zdalna konserwacja oprogramowania i sprzętu, dostarczanie obrazów, tekstu i informacji oraz udostępnianie baz danych.
Czytaj więcej

Public lending right, utwory osierocone, niedostępne w handlu i inne podstawowe pytania do nowelizacji prawa autorskiego wchodzącej w życie 20.11.2015

W dniu 20 listopada 2015 weszła w życie tzw. duża nowelizacja prawa autorskiego. Chodzi o ustawę z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1639). Nowelizacja ta wywoływała poruszenie jeszcze przed jej uchwaleniem. Czy zasługuje ona na miano „dużej” pozostawiamy do oceny czytelników. Jest selektywna. Dla niektórych uczestników rynku praw autorskich będzie „bardzo duża”, dla innych pozostanie „bardzo mała”. Niezależnie od ocen, redaktorzy PrawoAutorskie.pl i radcowie prawni Janusz Piotr Kolczyński i Przemysław Dominik Antas odpowiadają na kilka podstawowych pytań zadanych im przez Dominikę Sułecką.