Fordham IP conference 2015 – relacja z Cambridge

Organizowana po raz 23 przez Fordham Intellectual Property Law Institute & Emily C. & John E. Hansen Intellectual Property Institute w dniach 8-9 kwietnia 2015 r. konferencja tym razem z Nowego Jorku przeniosła się do Wielkiej Brytanii na tamtejszy wydział prawa Uniwersytetu w Cambridge. W malowniczym, pełnym studentów miasteczku zgromadzono siły prawnointelektualne z całego niemal świata, tego zawodowego oraz naukowego. Poniżej, subiektywnie opisuję tylko te wątki konferencji, które najbardziej mnie zainteresowały.
Organizowana po raz 23 przez Fordham Intellectual Property Law Institute & Emily C. & John E. Hansen Intellectual Property Institute w dniach 8-9 kwietnia 2015 r. konferencja tym razem z Nowego Jorku przeniosła się do Wielkiej Brytanii na tamtejszy wydział prawa Uniwersytetu w Cambridge. W malowniczym, pełnym studentów miasteczku zgromadzono siły prawnointelektualne z całego niemal świata, tego zawodowego oraz naukowego. Poniżej, subiektywnie opisuję tylko te wątki konferencji, które najbardziej mnie zainteresowały.

Na agendzie pierwszego panelu pojawiła się m.in. sprawa Chin i łamania przez to państwo praw własności intelektualnej.

David J. Kappos z kancelarii Cravath, Swaine & Moore LLP z Nowego Jorku, który jest także podsekretarzem stanu ds. hadlowych w urzędzie ds. patentów i znaków towarowych USA w ciekawym mini-wykładzie skonkludował, że Chiny i rządy prawa (the rule o law) to dwa różne tory dla dwóch pociągów, choć niekoniecznie jadących w innym kierunku. Chiny mają przodować w zgłoszeniach patentowych na świecie, a to z powodu rządowych zachęt finansowych do ich rejestrowania, co niekoniecznie jednak przekłada się na jakość i przydatność zgłoszeń dla biznesu, ale czyni z Chin swoistą potęgę rejestracyjną na świecie. Wtórował mu dr Thomas Pattloch z Taylor Wessing z Monachium, znający Chiny jak mało kto z racji swego niegdysiejszego ambasadowania w charakterze przedstawiciela Komisji Europejskiej w Pekinie, dla którego rozmowa z Chinami o prawie własności intelektualnej powinna zostać przeniesiona na poziom międzyrządowy, zamiast „indywidualny”. Jednak zaproszony Chińczyk,  He Jing z AnJie Law Firm z Pekinu, uznał, że najlepiej przekonywać do swoich racji chińskich sędziów, którzy coraz więcej rozumieją z prawa własności intelektualnej, zwłaszcza międzynarodowego. Dla He Jing Chiny to kraj współrządzących instytucji, z których żadna nie emancypuje swej pozycji na zewnętrz. Naczelnym priorytetem Chin ma być produkt narodowy brutto kraju, który, o ile spada poniżej 8%, rodzi obawy o stan gospodarki. Thomas Pattloch uznał jednak, że brakuje mu w Chinach decydentów (stakeholders), a władza jest zbyt rozporoszona. Steven M. Tepp, President & Chief Executive Officer, Sentinel Worldwide, Washington D.C. potwierdził, że władza w Chinach jest rzeczywiście rozproszona i nie jest to monolit. Konkludując, uczestnicy uznali jednak, że sytuacja w Chinach zmienia się na lepsze.

Kolejny panel dotyczył polityki i prawa własności intelektualnej. Szczególnie ciekawie przestawiał się wykład profesora Lorda Hoffmann’a z uniwersytetu Queen Mary z Londynu, wyznawcy teorii celu, który jako sędzia-Lord of Appeal in Ordinary zasłynął śmiałymi, acz kontrowersyjnymi wyrokami w sprawach patentowych oraz prawnoauroskich takimi jak, reprezentatywne dla jego poglądów wyroki ws.: Merrell Dow i Designers Guild. W tym ostatnim proponował m.in. ochronę dla pewnych idei w prawie autorskim oraz test oryginalności w tym prawie, który sąd powinien brać pod uwagę przy ocenie czy doszło do naruszenia:

(i) the impact of the taking on the market for the original work; (ii) the effect of precluding the taking on the market for substitutes for the work; (iii) the importance of the part taken to the expressive effect of the original work; and (iv) the effect of precluding the taking on the normal conduct of expressive exchange.[1]

Lord Hoffmann zastawiał się nad tym czy sędziowie orzekający w sprawach związanych z prawem własności intelektualnej mogą osiągnąć niemożliwe, a więc quasi harmonizację tego prawa na świecie. Konkludując, potwierdził taką możliwości i potrzebę jednocześnie. W szczególności sądy nie powinny obawiać się cytowania wyroków innych sądów, nawet jeśli zostały one wydane w innych jurysdykcjach oraz bazują na innym prawie. Mają za tym przemawiać względy o charakterze ekonomicznym. Prawo własności intelektualnej ma być na nie (w przeciwieństwie np. do prawa konstytucyjnego) szczególnie podatne.

W panelu dotyczącym aktualnego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) oraz krajowych praw autorskich moje szczególne zainteresowanie wzbudził wykład profesora Jonathan’a Griffiths’a z uniwersytetu Queen Mary z Londynu. Omówił on wyrok TSUE ws. Allposters. Wyraził wątpliwość, czy aby w nie chodzi w nim bardziej o prawo zależne do dokonywania opracowań dzieła (adaptation right) – nieuregulowane w prawie unijnym, niż o prawo do reprodukcji, do którego nawiązał TSUE w wymienionym wyroku. Według niego badanie wyczerpania praw autorskich mogło więc nie być potrzebne, gdyż nie chodziło o prawo dystrybucji (wprowadzenia do obrotu), w ramach którego wyczerpanie praw następuje.

Z kolei doktor Mihály Ficsor, znany ze swych prac przy WIPO odniósł się szerzej do przesłanki „nowej publiczności”, która jest przez TSUE brana pod uwagę – choć niejednolicie – dla oceny wkroczenia w prawo autora do publicznego komunikowania swego dzieła. Doktor Ficsor uznał, że wyodrębnienie tej przesłanki dla oceny wkroczenia w prawo autora do publicznego komunikowania w szczególności w wyroku TSUE z 14 lutego 2014 r. w sprawie Svensson bazuje na oczywistym błędzie sędziego. Trybunał miał wziąć pod uwagę starą, nieakademicką interpretację do konwencji berneńskiej z 1978 r. Kwestia „nowej publiczności” miała być w istocie „tylko przykładem”, a nie zupełnie nowym kryterium w prawie. Szerzej na ten temat można przeczytać w prezentacji konferencyjnej dr. Ficsora.

Profesor Bernt Hugenholtz z Instytutu Prawa Informacyjnego Uniwersytetu w Amsterdamie zasugerował możliwość podejścia bardziej elastycznego do ograniczeń i wyjątków w europejskim prawie autorskim, co ma być możliwe zwłaszcza po wyroku TSUE z 15 marca 2015 r. w sprawie Copydan. Holandia – jak wspomniał – jest w przededniu wprowadzenia nowych zmian do prawa autorskiego, które mają wzmocnić pozycję autora. Dojdzie m.in. do wprowadzenia nowych uprawnień w zakresie niezrzekalnych wynagrodzeń autorskich w ramach prawa do utworu audiowizualnego, które mają być proporcjonalnym udziałem w zysku z eksploatacji utworu. Szerzej na ten temat można przeczytać tu.

Bernt Hudenholtz zachęcił także sądy niższej instancji do składania pytań prejudycjalnych do TSUE. Przywołał przy tym notę informacyjną dotycząca składania przez sądy krajowe wniosków o wydanie orzeczeń w trybie prejudycjalnym (2009/C 297/01). Sądy holenderskie coraz częściej korzystają z tej prerogatywy. Jego zdaniem obecnie znacznie zwiększyła się rola prawa porównawczego.

W panelu poświęconym prawom krajowym Karyn Temple Claggett, Associate Register of Copyrights and Director of Policy & International Affairs United States Copyright Office, Washington D.C., omówiła najnowsze tendencje i plany zmian w amerykańskiej ustawie o prawie autorskim zwanej Digital Millenium Act. Ciekawą inicjatywną będzie wprowadzenie odrębnego sądu dla drobnych naruszeń praw autorskich nie przekraczających 30.000 USD. Dyskutuje się także o zmianach dotyczących prawa publicznego komunikowania, dzieł osieroconych oraz dozwolonego użytku zwanego w USA „fair use”. Ciekawą, ostatnią inicjatywną ma być wprowadzenie nowego systemu wynagradzania autorów za prawa muzyczne m.in. w zakresie praw mechanicznych oraz prawa do synchronizacji muzyki z filmem. Obowiązujący schemat przepływu tego wynagrodzenia miałby zostać zmieniony na wolnorynkowy. W tym kontekście prof. Jane C. Ginsburg z uniwersytetu Columbia z Nowego Jorku wskazała na potrzebę nowego uregulowania konstrukcji „work made for hire”, którą uznała w obecnym brzmieniu za wątpliwą z konstytucyjnego punktu widzenia.

W panelu poświęconym dozwolonemu użytkowi moje szczególne zainteresowanie wzbudziło wystąpienie prof. Lionela Bently z Uniwersytetu Cambridge w Wielkiej Brytanii. Przedstawił rozumienie brytyjskiej ustawy o prawie autorskim, zwanej Copyright, Designs and Patents Act z 1988, w szczególności po wyroku TSUE ws. Deckmyn z 3 września 2014 r. Wskazał, że po tym wyroku brytyjska instytucja „fair dealing” powinna być interpretowana raczej nie przez pryzmat celu dozwolonego użytku, ale konkretnego aktu dozwolonego użytku jak w systemie „fair use” w prawie USA, które używa sformułowania „such as”. Na pytanie prof. Jane C. Ginsburg, jego zdaniem cytat w prawie angielskim może zawierać cały utwór. Po wyroku pozostały jednak kwestie otwarte, takie jak: czy można reprodukować muzykę przy okazji parodiowania słów lub muzyki? Czy jest to „nawiązanie” (evocation) do innego utworu w znaczeniu w jakim tłumaczy to TSUE w ww. wyroku? Czym jest karykatura oraz pastisz?

Konferencja była interesująca, pewien niedosyt pozostawiły jednak zbyt krótkie wystąpienia ekspertów, zwłaszcza tych z kręgu naukowego, przez co niektóre z tematów i kwestii zostały jedynie zasygnalizowane ze szkodą dla dobrej analizy. Z pomocą przyszła z pewnością pogoda, nieangielska i jak się okazało pełna słońca, oraz wiosna, która w tych dniach rozkwitała właśnie pełnią życia. Popatrzcie zresztą na zdjęcia.

***

Off-the-record  – miłośnikom gitarowej muzyki ulicznej, polecam moim zdaniem bardzo ciekawego muzyka urodzonego w Londynie przebywającego w tych dniach na ulicach Cambridge. Nazywa sie Warren Daniel, a jak grał i śpiewał 9 kwietnia 2015 r. w centrum Cambridge przekonajcie się sami na naszym kanale C.R.O.P.A. TV na YouTube. Przeczytać o nim można także tu.


[1] Cytuję za: JUSTINE PILA, Lord Hoffmann and Purposive Interpretation in Intellectual Property Law, w: P.S.Davies and J.Pila (red.), The Jurisprudence of Lord Hoffmann (Oxford: Hart Publishing, 2015) Paper No 10/2015 Luty 2015.

0 Shares:
1 komentarz
  1. Polecam pokonferencyjny wpis Eleonory
    Rosati na IP KAT z 15 kwietnia 2015 r., która udostępniła krytyczny tekst prof. Jana Rosen’a z Uniwersytetu w
    Sztokholmie nt. kryterium "nowej publiczności" w ostatnich wyrokach
    TSUE. Eleonora wspomina także krótko o wykładzie prof. Lionela Bently, który opisałem powyżej oraz przekazuje we wpisie swoją prezentację wygłoszoną w trakcie panelu dot. orzecznictwa TSUE.

Dodaj komentarz
Przeczytaj także
Czytaj więcej

Prawo do publicznego komunikowania utworu w prawie autorskim Unii Europejskiej – zarys trendu w orzecznictwie TSUE – prezentacja w INP PAN

W oczekiwaniu na planowane na 22 czerwca 2021 r. orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach połączonych C-682/18 YouTube oraz C-683/18 Cyando, dzielę się prezentacją, którą pod koniec ubiegłego roku wygłosiłem na ten temat w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Planowane orzeczenie TSUE może być przełomowe dla ogólnounijnego rozumienia prawa do publicznego komunikowania utworów. W sprawie YouTube/Cyando także przełomowo wypowiedział się już rzecznik generalny ØE Saugmandsgaard w dniu 16 lipca 2020 r. – zobaczymy.
Czytaj więcej

Nowa publikacja w Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego nr 3/2018 o tantiemach audiowizualnych / A new article in the third issue 2018 of the Jagiellonian University Journal of IP quarterly on audiovisual royalties

W trzecim numerze kwartalnika Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego Prace z Prawa Własności Intelektualnej za 2018 r. opublikowano na stronach 86-110 mój artykuł pod tytułem: Tantiemy audiowizualne w zarysie: charakter prawny, podstawy reprezentacji organizacji właściwej oraz problem tak zwanych starych tabel wynagrodzeń autorskich. Poniżej kilka tez w języku polskim i angielskim z tego artykułu. __________________________________________________________________________ The third issue of the Jagiellonian University Journal of IP Law quarterly for 2018 has just published (pages 86-110) my article on audiovisual royalties in outline: legal nature, representation basis of the proper organization and the problem of so-called old remuneration tables. Below are some few theses in Polish and English from this article.
Czytaj więcej

Niezrzekalne wynagrodzenie (tantiemy audiowizualne) za publiczne komunikowanie utworu audiowizualnego – prezentacja w Uniwersytecie Warszawskim

W dniu 11 kwietnia 2018 r., w Uniwersytecie Warszawskim, w ramach seminarium doktoranckiego pod kierunkiem prof. dr hab. Moniki Czajkowskiej-Dąbrowskiej, wygłosiłem referat na temat wynagrodzeń niezrzekalnych (tantiem audiowizualnych - TA) za publiczne komunikowanie utworu audiowizualnego.
Czytaj więcej

Unijna reforma ochrony danych osobowych i prywatności: krótkie wprowadzenie

W dniu 5 maja 2016 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowane zostało Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Rozporządzenie”). Przepisy Rozporządzenia weszły w życie 20 dnia po publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a będą stosowane od dnia 25 maja 2018 r.
Czytaj więcej

Media Report – recent PrawoAutorskie.pl practical comments on the case C-160/15 GS Media BV

The Gazeta Prawna daily paper published commentaries of practicing lawyers on the high-profile decision of the Court of Justice of the European Union of 8 September 2016 in case C-160/15 GS Media BV. The PrawoAutorskie.pl lawyers were also requested to provide their answers; Janusz Piotr Kolczyński, attorney-at-law, presented his standpoint.
Czytaj więcej

Sprawozdanie z Konferencji Naukowej: Jednolity wymiar prawa własności intelektualnej w Europie XXI wieku – z perspektywy praktyka

W dniu 18 maja 2016 r. w Warszawie odbyła się konferencja naukowa „Jednolity wymiar prawa własności intelektualnej w Europie XXI wieku – z perspektywy praktyka”. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Naczelna Rada Adwokacka oraz Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. W roli moderatów i prelegentów wystąpili specjaliści z dziedziny prawa własności intelektualnej.
Czytaj więcej

Tworzenie i utrzymywanie stron www, zdalna konserwacja oprogramowania i sprzętu, dostarczanie obrazów, tekstu i informacji oraz udostępnianie baz danych – umowy licencyjne na celowniku fiskusa – wyrok TSUE z 15.12.2015 r. (C-419/14 WebMindLicense Kft)

Osią sporu było rozumienie miejsca świadczenia usług drogą elektroniczną dla potrzeb podatku VAT. Zgodnie z postanowieniami prawa unijnego, zasadą jest, że miejscem świadczenia usługi drogą elektroniczną na rzecz przedsiębiorcy, jest miejsce, gdzie usługobiorca posiada siedzibę swoje działalności gospodarczej. Chodziło w tym przypadku o takie usługi jak tworzenie i utrzymywanie witryn internetowych, zdalna konserwacja oprogramowania i sprzętu, dostarczanie obrazów, tekstu i informacji oraz udostępnianie baz danych.
Czytaj więcej

Public lending right, utwory osierocone, niedostępne w handlu i inne podstawowe pytania do nowelizacji prawa autorskiego wchodzącej w życie 20.11.2015

W dniu 20 listopada 2015 weszła w życie tzw. duża nowelizacja prawa autorskiego. Chodzi o ustawę z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1639). Nowelizacja ta wywoływała poruszenie jeszcze przed jej uchwaleniem. Czy zasługuje ona na miano „dużej” pozostawiamy do oceny czytelników. Jest selektywna. Dla niektórych uczestników rynku praw autorskich będzie „bardzo duża”, dla innych pozostanie „bardzo mała”. Niezależnie od ocen, redaktorzy PrawoAutorskie.pl i radcowie prawni Janusz Piotr Kolczyński i Przemysław Dominik Antas odpowiadają na kilka podstawowych pytań zadanych im przez Dominikę Sułecką.